Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Stratēģiskais darbs 2018. gadā

Stratēģiskais darbs 2018. gadā
5 Stratēģiskās izmeklēšanas 2018. gadā
  · Pārskatatbildība par Padomes likumdošanas darbu · Ar ES iestāžu darbiniekiem saistītu “virpuļdurvju efekta” situāciju pārvaldība Komisijā · Eiropas Zāļu aģentūras “pirmsiesniegšanas” darbības · Komisijas tīmekļa vietņu pieejamība personām ar invaliditāti · Attieksme pret personām ar invaliditāti atbilstoši kopīgajai veselības apdrošināšanas shēmai
10 Stratēģiskās iniciatīvas 2018. gadā (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas)
  · Aizskarošas izturēšanās novēršanas politika ES civildienestā · “Virpuļdurvju efekts” vairākās ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās · Brexit pārredzamība · Ierosinājumi uzlabot Eiropas pilsoņu iniciatīvu · Bērnu migrantu un reemigrantu aizsardzība · Pārbaudes attiecībā uz ES noteikumiem par ozona slāni noārdošām vielām · Eiropas skolas un personas ar invaliditāti · Sūdzību mehānismi attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem · ES pārtikas aprites riska novērtējums · Valodu lietojums ES civildienestā