Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Teme strateškog rada u 2019.

Teme strateškog rada u 2019. Strateške istrage · Transparentnost pripremnih tijela Euroskupine · „Rotirajuća vrata” u Europskoj komisiji · Postupanje s osobama s invaliditetom u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja EU-a · Aktivnosti Europske agencije za lijekove u fazi prije podnošenja zahtjeva za odobrenje lijeka Strateške inicijative (zahtjevi za pojašnjenja, neslužbeni upiti) · Djelotvorni mehanizmi za podnošenje pritužbi u državama članicama EU-a u vezi s europskim strukturnim i investicijskim fondovima · Transparentnost pregovora o Brexitu · Transparentnost u lobiranju i registar transparentnosti EU-a · Postupak EU-a za procjenu rizika u pogledu hrane – transparentnost i održivost · Transparentnost sastanaka predsjednika Europskog vijeća s predstavnicima interesnih skupina · Poboljšanje europske građanske inicijative · „Rotirajuća vrata” u institucijama, tijelima i agencijama EU-a · Pristup djece s invaliditetom Europskim školama Prava na dopust članova osoblja EU-a koji dobiju dijete metodom zamjenskog majčinstva