Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2019 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2019 г.
862 Дадени съвети или случаи, пренасочени към друг орган за разглеждане на жалби 39,2 %
883 Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че Омбудсманът не може да предостави допълнителни съвети 40,1 %
456 Прeдприета проверка 20,7 %