Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2019 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2019 г., се отнасяха до следните институции
Европейска комисия 274 59,7 %
Европейска служба за подбор на персонал 44 9,6 %
Европейски парламент 21 4,6 %
Европейска служба за външна дейност 17 3,7 %
Европейска служба за борба с измамите 9 2,0 %
Европейска инвестиционна банка 7 1,5 %
Агенции на ЕС 33 7,2 %
Други 54 11,8 %
Забележка: Беше проведена проверка по собствена инициатива OI/1/2019/MIG срещу две институции. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.