Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Kā Ombuds var palīdzēt?

Eiropas Ombuds izmeklē fizisku personu, uzņēmumu un organizāciju sūdzības par Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru administratīvajām kļūmēm. Administratīva kļūme rodas, ja iestāde vai struktūra nerīkojas saskaņā ar tiesību aktiem, neievēro labas pārvaldības principus vai pārkāpj cilvēktiesības.

Ar “administratīvu kļūmi” var saprast administratīvus pārkāpumus, netaisnību, diskrimināciju, ļaunprātīgu varas izmantošanu, piemēram, ES fondu, iepirkumu vai darbā pieņemšanas politikas pārvaldībā. Tas ietver arī atbildes nesniegšanu, informācijas atteikumu vai nepamatotu kavēšanos ar piekļuves piešķiršanu informācijai sabiedrības interesēs. Sūdzībās iekļautajiem jautājumiem nav jābūt ietekmējušiem sūdzību iesniedzējus.

Eiropas Ombuds nevar izmeklēt sūdzības pret valsts, reģionālajām vai vietējām pārvaldes iestādēm, pat ja sūdzības attiecas uz ES jautājumiem. Sūdzība jāiesniedz divu gadu laikā no dienas, kad persona ir uzzinājusi faktus sūdzības pamatošanai. Ombuds nevar izmeklēt jautājumus, par kuriem notiek tiesvedība.