Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Ētika un rīcība

Eiropas Ombude Emīlija O'Reilija ir stingri pārliecināta — lai panāktu pilnīgu sabiedrības uzticēšanos, ES iestādēm jāstrādā tā, lai kļūtu par iedzīvotājiem labvēlīgu, pārskatatbildīgu un pārredzamu dienestu un ievērotu visaugstākās ētikas normas. Ombuda birojs ir apņēmies visās darbībās pilnībā ievērot integritātes un pārskatatbildības principus. Papildinot 2015. gada februārī pieņemto Ombuda rīcības kodeksu, tīmekļa vietnes Ētikas un rīcības sadaļā ievietotais materiāls ir paredzēts, lai īstenotu šo apņemšanos, cita starpā nodrošinot pilnīgu pārredzamību par Ombuda rīcību un resursu izlietojumu.

Lasiet vairāk par ētiku un rīcību