Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

ES reakcija uz COVID-19 uzliesmojumu

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Lejuplādēt šo publikāciju PNG formātā

COVID-19 pandēmijas rezultātā ir veikti vairāki pasākumi valstu un ES līmenī.

Lai gan lēmumi par slimnīcu aprīkošanu, skolu slēgšanu vai ierobežojumu ieviešanu ir jāpieņem dalībvalstīm, ES ir vienojusies par vairākiem atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu valstu valdībām apkarot vīrusu.

Lēmumu pieņemšanas ātrums un daudzās ES struktūras, kas iesaistītas šajos centienos, nozīmē, ka ne vienmēr ir skaidrs, kas par ko ir atbildīgs. Tas sabiedrībā var radīt apjukumu un neziņu.

Eiropas Ombuda uzdevums ir ne tikai uzraudzīt ES iestāžu pārredzamību un pārskatatbildību, bet arī palīdzēt cilvēkiem saprast, kas un kā pieņem lēmumus ES līmenī.

Šeit ir sniegts pārskats par dažām darbībām.

DALĪBVALSTIS

Dalībvalstis risina krīzi valsts un ES līmenī. ES līmenī valstu ministri Padomē kopā ar Parlamenta deputātiem lemj par kopīgiem pasākumiem. Tie ietver ES līdzekļu mobilizēšanu, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas.

Jaunumi no Padomes: https://www.consilium.europa.eu/lv/topics/covid-19/

ES reakcija uz koronavīrusu Parlamenta tīmekļa vietnē: https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana 

EIROPAS KOMISIJA

Koordinē kopējo ES reakciju un atbalsta valstu politiku.

Piemēri:

  • medicīniskā aprīkojuma iepirkums,
  • ES budžeta elastība,
  • pilsoņu repatriācija,
  • atbalsts pētniecībai.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_lv

EIROPAS SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS (ECDC)

Uzrauga COVID-19 izplatību un sniedz padomus dalībvalstīm un Komisijai.

https://europa.eu/!Bg49tT

EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRA (ECHA)

Atbalsta dalībvalstis un attiecīgo nozari dezinfekcijas līdzekļu trūkuma novēršanā.

https://echa.europa.eu/lv/covid-19

EIROPAS ZĀĻU AĢENTŪRA (EMA)

Pārbauda, vai vakcīnas un ārstēšana ir drošas un efektīvas, un sniedz nozares norādījumus par to, kā veikt testus.

https://europa.eu/!Vv97qH

EIROPOLS

Uzrauga un brīdina par jauniem noziegumiem, izmantojot COVID-19 krīzi.

https://europa.eu/!Mu74th

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA (ECB)

Veic monetārās politikas pasākumus eurozonas ekonomikas atbalstam.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.lv.html

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKA (EIB)

Sniedz finansiālu atbalstu MVU.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/