Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Lēmums lietā 429/2017/AMF par Eiropas Komisijas iespējamo nespēju aizsargāt ES darbinieci kā trauksmes cēlēju

Sūdzību šajā lietā iesniedza Eiropas Parlamenta deputāts, un tā attiecas uz ES darbinieci, kura apgalvoja, ka viņa tikusi iespaidota viņas darba Eiropas Komisijā kontekstā. Sūdzības iesniedzējs norādīja, ka darbiniece bijusi trauksmes cēlēja un ka Komisija nav spējusi viņu aizsargāt.

Ombude izskatīja šo jautājumu un konstatēja, ka Komisija pret darbinieci ir izturējusies taisnīgi un saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Ombude izbeidza izmeklēšanu, konstatējot, ka Eiropas Komisija nav pieļāvusi administratīvu kļūmi.

The complaint in this case was made by a Member of the European Parliament and concerns an EU staff member who alleged that she was harassed in the context of her work within the European Commission. The complainant stated that the staff member was a whistleblower and that the Commission had failed to protect her.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had treated the staff member fairly and in accordance with the applicable rules.

The Ombudsman closed the inquiry with the finding that there had not been any maladministration by the European Commission.