Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ELΕλληνικά

Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την αναφορά 1043/2019/MMO κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αξιότιμε κύριε X,

Στις 7 Ιουνίου 2019 υποβάλατε αναφορά[1] στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την φερόμενη παράλειψή της να εξετάσει επαρκώς μια σειρά καταγγελιών επί παραβάσει που υποβάλατε κατά της Ελλάδας. Η Διαμεσολαβήτρια μου ζήτησε να επιληφθώ της αναφοράς σας και να σας απαντήσω εκ μέρους της.

Οι καταγγελίες σας αφορούν την, όπως ισχυρίζεστε, παράβαση του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Κανονισμού 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[2] και του άρθρου 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, οι καταγγελίες σας αφορούν στο πλάτος των πεζοδρομίων στην Ελλάδα όταν πρόκειται για έργα (συγ)χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Αναφέρετε ότι τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν είναι ούτε κατάλληλα ούτε ασφαλή για άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι ή τα παιδιά, επειδή είναι πολύ στενά, έχουν υποστεί ζημιές και συχνά δεν είναι προσβάσιμα. Αυτό εμποδίζει την κινητικότητα και οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Στην καταγγελία σας προς τον Διαμεσολαβητή, ισχυρίζεστε ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε μια σειρά ζητημάτων που εγείρατε στις καταγγελίες επί παραβάσει.

Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο που επιτελείτε σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα και που το θέσατε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου μας.

Στο παρελθόν, έχουμε εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν υλοποιούν έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και έχουμε απευθύνει κατευθυντήριες γραμμές για βελτίωση προς την Επιτροπή, δεδομένου ότι εποπτεύει τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό[3].

Ωστόσο, μετά από προσεκτική ανάλυση όλων των πληροφοριών που υποβάλατε στον Διαμεσολαβητή, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι δεν θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή χειρίστηκε τις καταγγελίες σας και η απάντηση που σας δόθηκε συνιστούν περίπτωση κακοδιοίκησης.

Η Επιτροπή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς την απόφασή της να κινήσει ή όχι διαδικασία επί παραβάσει κατά ενός κράτους μέλους[4] καθώς και ως προς την διεξαγωγή των ερευνών της.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή παρέχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με το πώς και γιατί έχει ασκήσει την διακριτική της ευχέρεια. Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει πλήρεις και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση που λαμβάνει επί μίας καταγγελίας επί παραβάσει. Οι έρευνές μας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι αυτό έχει τηρηθεί. 

Όσον αφορά το κατά πόσον οι εξηγήσεις που σας δόθηκαν πληρούν αυτούς τους όρους, σημειώνω ότι η Επιτροπή σας εξήγησε επαρκώς γιατί δεν θα κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Η Επιτροπή σας ενημέρωσε σχετικά με την δράση που έλαβε βάσει των καταγγελιών σας, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την προσβασιμότητα ορισμένων έργων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Αφού οι εθνικές αρχές δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή έθεσε την υπόθεση στο αρχείο και σας παρέπεμψε σε μηχανισμούς προσφυγής σε εθνικό επίπεδο, εάν τα μέτρα που λάβουν οι ελληνικές αρχές δεν βελτιώσουν την κατάσταση.

Επιπλέον, όσον αφορά την καταγγελία επί παραβάσει που υποβάλατε στις 11 Απριλίου 2017 [CHAP (2017) 1353], η Επιτροπή σας ενημέρωσε ότι τα εν λόγω έργα αποσύρθηκαν από το σύστημα χρηματοδότησης της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρηματοδοτούνται πλέον από την ΕΕ. Υπό τις συνθήκες αυτές, δεν υφίσταται πλέον η νομική βάση που θα επέτρεπε στην Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά της Ελλάδας.

Επί τη βάσει των ανωτέρω, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κακοδιοίκηση εκ μέρους της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, έχω θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Σημείωσα ανωτέρω ότι η Επιτροπή σας παρέπεμψε σε μηχανισμούς προσφυγής σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να επικοινωνήσετε με τον Συνήγορο του Πολίτη[5], ο οποίος ενδέχεται να είναι σε θέση να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση τυχόν εκκρεμών προβλημάτων στον τομέα αυτό.

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να μην είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ελπίζω ότι οι ανωτέρω εξηγήσεις θα σας φανούν χρήσιμες.

Με εκτίμηση,

 

Marta Hirsch-Ziembińska

Προϊστάμενος ΤΠΕ και Ερευνών - Μονάδα 1

Στρασβούργο, 4/7/2019

 

[1] Μπορείτε να βρείτε πλήρεις πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιώματα σχετικά με τις αναφορές στη διεύθυνση https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707. 

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=EN. Βλ. άρθρο 16, παράγραφος 2.

[3] Βλ. απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνεται η ιδία πρωτοβουλία έρευνά της OI/8/2014/AN κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. [https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59836]

[4] Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 6 Δεκεμβρίου 1989, Επιτροπή κατά Ελλάδας, C-329/88 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A61988CJ0329].

[5] Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα, τηλ. 213 1306 600, φαξ. 213 1306 800, www.synigoros.gr