Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odmowa udzielenia przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych publicznego dostępu do przetargu dotyczącego projektu finansowanego ze środków UE, który był przedmiotem postępowania