• Iesniegt sūdzību
 • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Ombuda komanda

Ombuda komanda

Lai nodrošinātu, ka iestāde var pienācīgi veikt divkāršo uzdevumu — apstrādāt sūdzības visās 24 Līguma valodās un uzlabot informētību par tiesībām sūdzēties  —, ombudam ir pienācīgi kvalificēti darbinieki, kas pārvalda vairākas valodas. Šajā sadaļā ir pilns darbinieku un viņu amata nosaukumu saraksts.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda kabinets

Birojs ir tieši pakļauts ombudam. Tas sniedz ombudam padomus un palīdz ombudam realizēt savu redzējumu un stratēģiju un sasniegt izvirzītos mērķus.

Visi biroja darbinieki pēc vajadzības var pavadīt ombudu darba braucienos un palīdzēt sagatavot runas, prezentācijas un ziņojumus.

 • Aidan O'Sullivan
  Biroja vadītājs
  Vispārēji atbildīgs par ombuda stratēģiju, attiecībām ar citām iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentu, un biroja vadību. Sadarbojas ar ģenerālsekretariātu, lai nodrošinātu stratēģijas īstenošanu. Konsultē ombudu par komunikācijas un izpratnes veicināšanas pasākumiem.
 • Fintan Butler
  Vecākais padomnieks
  Konsultē ombudu par izmeklēšanām, izmeklēšanas procedūrām un ar tiem saistītiem jautājumiem.
 • Graham Smith
  Vecākais padomnieks
  Vecākais kabineta padomnieks atbild par piekļuvi dokumentiem, tostarp datu aizsardzības saskarnei. Dod padomus EO un SG par sūdzību apstrādes procesiem un iznākumiem. Augsta līmeņa EO pārstāvis. Konsultē EO un EOT un starptautiskās IK attiecības sadarbībā ar Komunikāciju nodaļu.
 • Silvia Bartolucci
  Personīgā palīdze
  Atbildīga par ombuda darba kārtības, darba braucienu un sanāksmju organizēšanu. Pēc vajadzības veic arī citus viņai uzdotus īpašus administratīvus uzdevumus.
 • Frederik Hafen
  Politikas palīgs
  Atbildīgs par ikdienas attiecībām ar Eiropas Parlamentu, tostarp Lūgumrakstu komiteju. Palīdz īstenot EO stratēģiju iekšēji un ārēji, tostarp sagatavojot EO informatīvos ziņojumus. Atbildīgs par visiem ārkārtas administratīvajiem uzdevumiem, kuri ir nozīmēti.
 • Caroline Moen
  Kabineta palīdze
  Emīlija O'Reilija ir atbildīga par ombuda darba kārtības organizēšanu, izskata visu ombuda ienākošo korespondenci un uzaicinājumus, pārvalda kabineta digitālo arhīvu un uztur ombuda intraneta sadaļu. Viņa ir atbildīga par visiem īpašajiem uzdotajiem administratīvajiem uzdevumiem.

Ģenerālsekretariāts

Ģenerālsekretariāts ir atbildīgs par vispārējo biroja vadību un vispārējo ombudes stratēģijas saskaņošanas un īstenošanas nodrošināšanu.
 • - Vacant -
  Ģenerālsekretārs
 • Peter Dyrberg
  Administrators — ģenerālsekretāres padomnieks jautājumos par izmeklēšanu
 • Murielle Richardson
  Administratore — ģenerālsekretāres padomniece jautājumos par cilvēkresursiem un vadības ciklu
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Tehniskais darbinieks

Komunikāciju nodaļa

Komunikāciju nodaļa ir atbildīga par vispārējās sabiedrības, galveno mērķauditoriju un citu ieinteresēto pušu informēšanu par ombudes izmeklēšanām, viņas līderību pārredzamības, pārskatatbildības un godīguma jomā, kā arī viņas iesaistīšanos būtiskās ES debatēs un politikas attīstībā. Nodaļa ir arī atbildīga par stratēģiskās saziņas padomu birojā, kā arī Eiropas ombudu tīkla koordinēšanu.
 • Gundi Gadesmann
  Komunikāciju vadītājs
 • Sylvie Debout
  Preses referente
 • Elena Kindyni
  Sociālo plašsaziņas līdzekļu un komunikāciju speciālists
 • Audrey Lemonnier
  Komunikāciju palīgs
 • Jean Lusweti
  Tekstu autors un komunikāciju palīgs
 • Honor Mahony
  Preses sekretārs
 • Carolina Marín Vargas
  Komunikāciju palīgs
 • Richard More O'Ferrall
  Komunikācijas speciālists
 • Marina Ramazanova
  Komunikāciju palīgs
 • Gabrielle Sheridan
  Komunikāciju palīgs
 • Christelle Therouse
  Komunikāciju palīgs

1. nodaļa — izmeklēšanas un IKT

Izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
1. nodaļa arī nodrošina galveno atbalstu, garantējot vienmērīgu visa biroja darbību ar IKT atbalstu un risinājumiem, nodarbojas ar ombudes sadarbības ar EOT juridiskajiem aspektiem un pēta iespējas rast sinerģiju ar Eiropas Padomi un Eiropas Cilvēktiesību tiesu kopīgo interešu jomā.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  IKT un izmeklēšanas, 1. nodaļas, vadītājs
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Tehniskais darbinieks
 • Maria Depasquale
  Galvenais jurists
 • Inga Jasmontaitė
  Tehniskā darbiniece
 • Tereza Mandjukova
  Lietu izskatītāja
 • Josef Nejedlý
  Jurists
 • Eija Salonen
  Juriste
 • Francesca Gennari
  Stažiere
 • Manuela Perez Ivars
  Stažiere
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares vadītājs
 • Kevin Crespo Gao
  Informācijas tehnoloģijas atbalsts
 • Massimo Ezzy
  Informācijas tehnoloģijas speciālists — sistēmas attīstītājs
 • Gaël Lambert
  Informācijas tehnoloģiju speciālists — LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Tīmekļa izstrādes praktikants

2. nodaļa — Sabiedrības interešu izmeklēšanas koordinēšana

 • Fergal Ó Regan
  Sabiedrības interešu izmeklēšanas koordinācija — 2. nodaļas vadītājs
 • Celien Coltura
  Lietu izskatītāja
 • Tessa Harris Hess
  Lietu izskatītāja
 • Jakub Pawlowicz
  Jurists
 • Catherine Vaudé
  Tehniskā darbiniece

3. nodaļa — izmeklēšanas

3. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
 • Lambros Papadias
  Izmeklēšanas, 3. nodaļas, vadītājs
 • Antonios Antoniadis
  Galvenais jurists
 • Patricia López Martín
  Juriste
 • Erika Murányi
  Tehniskā darbiniece
 • Silvia Ticau
  Lietu izskatītājs
 • Diana Riochet
  Juriste
 • José Campos Navarro
  Stažieris
 • Tania Isacu
  Stažiere

4. nodaļa — izmeklēšanas

4. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
 • Tina Nilsson
  Izmeklēšanas, 4. nodaļas, vadītājs
 • Evelyne Coudière
  Tehniskā darbiniece
 • Nastasja Fuxa
  Juriste
 • Laura Massocchi
  Lietu izskatītāja
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juriste
 • Jan Stadler
  Jurists
 • Konstantinos Tsaklidis
  Lietu izskatītājs
 • Michaela Gehring
  Stažiere
 • Sandra Karlsson
  Stažiere

5. nodaļa — izmeklēšanas un procesu vadība

5. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir apstrādāt sūdzības un veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
Saistībā ar procesu un reģistrāciju 5. nodaļa sekmē biroja efektivitāti, nodrošinot funkcionālo pārvaldību un kopīgi izmantojot Lietu pārvaldības sistēmu un biroja parastos lietvedības rīkus. Turklāt nodaļa sekmē efektīvu birojam adresēto informācijas brīvības pieprasījumu apstrādi un, to darot, sasniedz dubultu mērķi: a) nodrošina zelta standarta pakalpojumu ārējiem informācijas lietotājiem un b) palīdz birojam uzturēt spēkā savas iekšējās prakses atbilstību savu ārējo IB jautājumu novērtējumiem.
 • Peter Bonnor
  Procesu vadība un izmeklēšana — 5. nodaļas vadītājs, pārredzamības speciālists
 • Christophe Bauer
  Nodaļas vadītāja palīgs — lietu pārvaldības procesi
 • Séverine Beyer
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Ana Bismarque Gaspar
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Juliano Franco
  Galvenais jurists
 • Daniel Koblencz
  Jurists
 • Hanna Kubiak
  Sūdzību izskatītājs
 • Oualiba Makhloufia
  Nodaļas vadītāja palīdze — dokumentu pārvaldības speciāliste
 • Aude Perrot
  Lietu izskatītāja
 • Michael Weiskorn
  Dokumentu pārvaldības palīgs — IB
 • Caroline Zinck
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Marta Barzagli
  Stažiere

Stratēģisko izmeklēšanu nodaļa

Stratēģisko izmeklēšanu nodaļas uzdevums ir veicināt sistemātiskus uzlabojumus ES pārvaldē, galvenokārt, veicot un organizējot pēc paša iniciatīvas veiktas izmeklēšanas un iesaistoties sadarbībā ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām atbilstoši ombudes stratēģijā "Pretī 2019. gadam" ietvertajiem mērķiem un Gada vadības plānā noteiktajām prioritātēm.
 • Rosita Hickey
  Stratēģisko izmeklēšanu vadītājs
 • Elpida Apostolidou
  Juridiskais palīgs
 • Tanja Ehnert
  Lietu izskatītāja
 • Koen Roovers
  Lietu izskatītājs
 • Maximillian Kemp
  Stažieris

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa ir atbildīga par visiem administratīvajiem jautājumiem, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, personālu, budžetu, kā arī finansēm. Tās uzdevums ir palīdzēt ombudei, nodrošinot iestādi ar augsta līmeņa personālu, garantējot izcilus darba apstākļus un visaugstākā līmeņa efektivitāti un vienotību valsts līdzekļu izlietojumā.
 • Alessandro Del Bon
  Personāla, administrācijas un budžeta nodaļas vadītājs
Budžeta sektors
 • Véronique Vandaele
  Budžeta sektora vadītāja
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariāta atbalsts vienības vadītājam — finanšu atbalsta speciālists
 • Stéphanie Maraj
  Finanšu referente
 • Christophe Walravens
  Finanšu referents
 • Emese Szentes
  Finanšu referente
Cilvēkresursu sektors
 • Zina Assimakopoulou
  Cilvēkresursu sektora vadītāja
 • Rachel Doell
  Tehniskā darbiniece
 • Henri Finckbohner
  Šoferis — administratīvais atbalsts
 • Giovanna Fragapane
  Tehniskā darbiniece
 • Marjorie Fuchs
  Galvenais administrators
 • Isgouhi Krikorian
  Tehniskā darbiniece
 • Charles Mebs
  Tehniskais darbinieks
 • Félicia Voltzenlogel
  Cilvēkresursu palīgs

Datu aizsardzības inspektors

 • Juliano Franco
  Datu aizsardzības inspektors
 • Elpida Apostolidou
  Datu aizsardzības speciālista palīdze