Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Publiska piekļuve ES dokumentiem un Eiropas Ombuda funkcija

Pārredzamība ir viena no Eiropas Ombuda galvenajām prioritātēm. Ombuda pilnvaru ietvaros iestāde darbojas kā tiesiskās aizsardzības mehānisms tiem, kuriem ir grūtības iegūt publisku piekļuvi ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru (iestāžu) rīcībā esošajiem dokumentiem.

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību pilsoņiem un juridiskām personām, kuras dzīvo ES, ir tiesības piekļūt jebkuram dokumentam, kas ir gandrīz visu ES iestāžu rīcībā. Uz šīm tiesībām attiecas tikai ierobežots skaits izņēmumu. Tas attiecas uz rakstiskiem dokumentiem (fiziskiem un elektroniskiem) un audio/audiovizuāliem ierakstiem, kas saistīti ar iestāžu politiku (piemēram, juridiskām konsultācijām), darbībām (piemēram, komisāru ceļa izdevumiem) vai lēmumiem (piemēram, balsojumu ierakstiem).

Saskaņā ar ES noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem (Regula Nr. 1049/2001) sabiedrības locekļi var sazināties ar iestādēm, lai pieprasītu piekļuvi konkrētiem dokumentiem (ja viņi zina par to esamību) vai lūgtu iestādei identificēt dokumentus par konkrētu jautājumu, kuram viņi vēlas piekļūt. Ja iestāde noraida piekļuvi, individuāli cilvēki, atsaucoties uz kādu no izņēmumiem saskaņā ar Regulu Nr. 1049/2001, var lūgt, lai iestāde pārskata savu lēmumu (tā sauktais “atkārtotais pieteikums”).

Personas, kuras lūdz publisku piekļuvi dokumentiem, var vērsties pie Eiropas Ombuda, ja iestāde ir pilnībā vai daļēji noraidījusi viņu “atkārtoto pieteikumu”. Tās var apstrīdēt, ka minētie izņēmumi nav piemērojami vai ka dokumenta(-u) publiskošanai ir īpašas sabiedrības intereses. Viņi var vērsties pie Ombuda arī tad, ja iestāde nesniedz atbildi uz viņu pieprasījumu(-iem) piemērojamajos termiņos. Ombuds cenšas izskatīt šādas sūdzības pēc iespējas ātrāk un šajā nolūkā ir ieviesis paātrināto procedūru.

Plašāka informācija par to, kā iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Skatīt OmbudaQ&A for the public on the right of access to documents jautājumus un atbildes sabiedrībai par tiesībām piekļūt dokumentiem un Ombuda sīki izstrādātos norādījumus ieinteresētajām personām.