Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Specialus Europos ombudsmeno pranešimas Europos Parlamentui dėl nepakankamo Europos Komisijos bendradarbiavimo nagrinėjant skundą 676/2008/RT

(Pateiktas remiantis Europos ombudsmeno statutu[1])

Įvadas

1. Ombudsmeno nuomone, remiantis šiuo atveju galima iškelti esminį klausimą. Ombudsmenas mano, kad nagrinėjant šį skundą Komisija su ombudsmenu lojaliai nebendradarbiavo. Todėl siekdamas užtikrinti, kad Komisija ateityje vykdytų lojalaus bendradarbiavimo su ombudsmenu pareigą, ombudsmenas kreipiasi į Parlamentą pagalbos.

Bendrosios skundo aplinkybės

2. Skundo pateikėja yra nevyriausybinė organizacija, veiklą vykdanti aplinkos apsaugos srityje. 2007 m. kovo 1 d. ši organizacija paprašė Komisijos suteikti jai prieigą prie Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ir buvusio vicepirminiko Verheugeno turimos informacijos bei dokumentų. Prašoma informacija ir dokumentai susiję su Komisijos ir automobilių gamintojų atstovų posėdžiais, kuriuose buvo aptariamas Komisijos požiūrio į automobilių išmetamų anglies dioksido kiekį klausimas. Komisija suteikė galimybę susipažinti tik su dalimi prašytų dokumentų.

3. Pagal 2001 m. gegužės 31 d. Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 7 straipsnio 2 dalį („Reglamentas 1049/2001“)[2] 2007 m. birželio 25 d. skundo pateikėja Komisijai įteikė kartotinę paraišką; Komisija atsakymą atsiuntė 2007 m. rugpjūčio 9 d.

4. Dėl 18 raštų, kuriuos iš įvairių automobilių gamintojų buvo gavęs ankstesnis vicepirmininkas Verheugenas, Komisija skundo pateikėjai pranešė, kad ji turi pasitarti su šių raštų autoriais[3]. Šių veiksmų buvo imtasi siekiant įvertinti, ar Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 1 dalyje[4] arba 4 straipsnio 2 dalyje[5] numatyta teisės susipažinti su dokumentais išimtis galėtų būti taikoma minėtų raštų turiniui. Komisija nurodė, kad užbaigusi minėtas konsultacijas, ji suteiks skundo pateikėjai galimybę susipažinti su visais raštais, kuriems netaikoma minėta išimtis.

5. 2007 m. lapkričio 14 d. Komisijai skundo pateikėjai pranešė, kad teisės susipažinti su dokumentais atžvilgiu dėl penkiolikos raštų nebuvo nustatyta jokių išimčių. Skundo pateikėjai atitinkamai buvo leista susipažinti su šiais raštais. Tačiau Komisija atsisakė leisti susipažinti su trimis raštais, kuriuos ankstesniam vicepirmininkui Verheugenui buvo atsiuntusi bendrovė „Porsche AG“. Šį savo sprendimą Komisija grindė Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje[6]nustatyta išimtimi, t. y. kad paskelbus šiuos raštus būtų pažeista bendrovės komercinių interesų apsauga.

Tyrimo dalykas

6. Skundo pateikėja pareiškė, kad Komisija:

  1. nepagrįstai atsisakė leisti susipažinti su bendrovės „Porsche AG“ raštais remdamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa; ir
  2. nepagrįstai atsisakė leisti iš dalies susipažinti su bendrovės „Porsche AG“ raštais remdamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 6 dalimi[7].

Skundo pateikėja pareiškė, kad:

  1. Komisija skundo pateikėjai turėtų leisti susipažinti su visais prašomais raštais.

Tyrimas

7. Skundas buvo perduotas Komisijai ir paprašyta, kad iki 2008 m. gegužės 31 d. Komisija pareikštų nuomonę dėl skundo turinio. Komisija paprašė daugiau laiko ir terminas jai buvo pratęstas iki 2008 m. birželio 30 d. Gavus Komisijos nuomonę, ji persiųsta skundo pateikėjai ir jos paprašyta pateikti pastabas. Skundo pateikėja savo pastabas atsiuntė 2008 m. rugsėjo 4 d.

8. 2008 m. rugsėjo 25 d. pagal Ombudsmeno statuto 3 straipsnio 2 dalį ombudsmeno tarnybos Komisijos patalpose patikrino dokumentus, kuriuos buvo nurodžiusi skundo pateikėja.

9. Šio patikrinimo ataskaitos kopija buvo nusiųsta skundo pateikėjai ir Komisijai.

10. Atsižvelgdamas į atliktą patikrinimą ombudsmenas 2008 m. spalio 27 d. parengė rekomendacijos Komisijai projektą.

Ombudsmeno atlikta analizė ir išvados

A. Pareiškimas, kad nebuvo suteikta teisė susipažinti su atitinkamais dokumentais, ir susijęs reikalavimas

Ombudsmenui nurodyti argumentai

11. Skundo pateikėja pareiškė, kad Komisija nepagrįstai atsisakė: i) leisti susipažinti su bendrovės „Porsche AG“ raštais, remdamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa; ir ii) leisti iš dalies susipažinti su bendrovės „Porsche AG“ raštais, remdamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 6 dalimi. Be to, skundo pateikėja pareiškė, kad Komisija turėtų leisti jai susipažinti su visais pageidaujamais raštais.

12. Skundo pateikėja įrodinėjo, kad Komisija išsamiai nepaaiškino, kokie bendrovės „Porsche AG“ komerciniai interesai galėtų būti tiesiogiai susiję, ir neatsižvelgė į pagrindinį visuomenės interesą atskleisti informaciją.

13. Pateiktoje savo nuomonėje Komisija įrodinėjo, kad atitinkamuose trijuose raštuose išsamiai apibūdinama bendrovės „Porsche AG“ „speciali padėtis automobilių rinkoje“. Komisija taip pat tvirtino, kad ji negali pateikti išsamios informacijos apie raštų turinį, nes taip pat būtų atskleistas jų turinys. Komisija dar sykį pakartojo, kad paskelbus raštus būtų pažeista bendrovės „Porsche AG“ komercinių interesų apsauga.

14. Be to, Komisija pabrėžė, kad, tiesą sakant, ji atlikusi „viešojo intereso tyrimą“ ir padariusi išvadą, jog bendrovės „Porsche AG“ komerciniai interesai yra svarbesni nei viešasis interesas atskleisti raštų turinį. Ji taip pat paaiškino, kad su raštais susipažinti iš dalies negalėjo būti leidžiama, nes raštuose nebuvo tokių dalių, kurias būtų buvę galima atskleisti nepažeidžiant bendrovės „Porsche AG“ komercinių interesų.

Ombudsmeno pateiktas įvertinimas, kuriuo remiantis pasiūlytas rekomendacijos projektas

15. Reglamento 1049/2001 1 straipsnio a punkte nurodyta, kad šiuo reglamentu siekiama, jog būtų užtikrinta kaip galima platesnė susipažinimo su Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos turimais dokumentais galimybė. Pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo precedentų teisę visos šiam principui taikomos išimtys turi būti aiškinamos griežtai.

16. Kad atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais būtų galiojantis, Komisija turėjo laikytis toliau pateiktos vertinimo sekos ir privalėjo išnagrinėti:

i) pirma, ar prašomam dokumentui galioja Reglamento 1049/2001 4 straipsnyje numatytos vienos iš išimčių taikymo sritis;

ii) antra, ar atskleidus šį dokumentą iš tikrųjų būtų pažeistas ginamas interesas ir visų pirma šis interesas;

iii) trečia, ar nėra esminio viešojo intereso, kad būtų leista atskleisti dokumentus; ir

iv) ketvirta, ar reikalavimas taikyti apsaugą galioja visam atitinkamam dokumentui.

17. Remdamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa Komisija atsisakė skundo pateikėjai suteikti teisę susipažinti su atitinkamais bendrovės „Porsche AG“ raštais. Minėtoje pastraipoje nustatoma, kad „[i]nstitucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų fizinių arba juridinių asmenų komercinių interesų apsauga, įskaitant intelektinę nuosavybę ...“.

18. Minėtus raštus bendrovė „Porsche AG“ siuntė dalyvaudama Komisijos su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis organizuotose konsultacijose dėl Bendrijos strategijos persvarstymo siekiant sumažinti lengvųjų automobilių išmetamą anglies dioksido kiekį. Todėl tikėtina, kad trijuose raštuose nurodoma informacija apie bendrovės „Porsche AG“ verslo ryšius. Vadinasi, Komisija galėjo laikyti juos atitinkančiais Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą išimties taikymo sritį.

19. Ombudsmeno tarnybos susipažino su trimis bendrovės „Porsche AG“ raštais ir Komisijos susirašinėjimu e.laiškais su šia bendrove; šiuose e.laiškuose Komisija informavo bendrovę „Porsche AG“, kad ji neketina atskleisti trijų raštų turinio.

20. Atsižvelgdamas į šį patikrinimą ombudsmenas padarė išvadą, kad remdamasi Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 4 straipsnio 6 dalimi Komisija nepagrįstai atsisakė suteikti teisę susipažinti su bendrovės „Porsche AG“ raštais ir kad šis atsisakymas laikytinas netinkamais administravimo veiksmais. Todėl 2008 m. spalio 27 d.ombudsmenas parengė rekomendacijos Komisijai projektą, į kurį įtraukta išsami informacija apie ombudsmeno atliktą faktų ir teisinių dalykų analizę[8]. Rekomendacijos projekto rezoliucinėje dalyje teigiama:

Komisija turėtų suteikti teisę susipažinti su trijų raštų, kuriuos bendrovė „Porsche AG“ nusiuntė buvusiam vicepirminikui Verheugenui, visu turiniu arba svarstyti galimybę jų turinį atskleisti iš dalies.

Remdamasis Europos Bendrijos sutarties 195 straipsniu (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnis) ombudsmenas paprašė Komisijos, kad išsamią savo nuomonę ji parengtų per tris mėnesius, t. y. iki 2009 m. sausio 31 d..

Pokyčiai ombudsmenui parengus rekomendacijos projektą

22. Komisija dėl rekomendacijos projekto nepateikė jokio atsakymo. Priešingai, per šešis mėnesius, kuriuos ombudsmenas buvo skyręs Komisijai pateikti atsakymą, Komisija pakartotinai paprašė pratęsti šį galutinį terminą. Šie prašymai buvo pateikti atitinkamai 2009 m. sausio 30 d., vasario 23 d., kovo 26 d., balandžio 29 d., gegužės 29 d. ir birželio 26 d.

23. Ombudsmenas patenkino visus Komisijos prašymus pratęsti galutinį terminą. Tačiau ombudsmenas 2009 m. liepos 3 d. savo rašte Komisijai pabrėžė, kad nesuprantama, kodėl taip ilgai trunka parengti išsamią nuomonę, jog tam tikslui galutinį terminą Komisija paprašė nukelti šešis mėnesius.

24. 2009 m. liepos 17 d. Komisija atsiuntė atsakymą į minėtą ombudsmeno raštą. Komisija pareiškė, kad ji negalėjusi parengti išsamaus atsakymo dėl šio rekomendacijos projekto, nes ji kol kas privalėjusi užbaigti konsultacijas su trečiąja šalimi dėl siūlymo atskleisti dokumentų turinį. Šiuo atžvilgiu Komisija paaiškino, kad pagal Išsamių Reglamento 1049/2001 taikymo taisyklių (toliau – „taikymo taisyklės“), pridėtų prie Komisijos sprendimo 2001/937//EB[9], 5 straipsnio 6 dalį, jeigu neatsižvelgdama į aiškų autoriaus pageidavimą Komisija ketina atskleisti dokumento turinį, tada ji „informuoja autorių apie savo ketinimą atskleisti dokumentą .. ir atkreipia jo dėmesį į teisės gynimo priemones, kuriomis jis gali pasinaudoti, prieštaraudamas dokumento atskleidimui.“ Pagal Komisiją bendrovė „Porsche AG“ „nebūtų galėjusi pasinaudoti galimybe imtis teisinių veiksmų, jeigu atsižvelgdama į ombudsmeno rekomendacijos projektą Komisija būtų atskleidusi dokumentų turinį nepaisydama bendrovės pageidavimo“. Komisija nurodė žinojusi, kad ji negali neribotą laiką delsti atsakydama į ombudsmeno rekomendacijos projektą. Tačiau Komisija nusprendė veikiau išnaudoti visas galimybes susitarti su trečiąja šalimi, o ne tiesiog „patvirtinti savo sprendimą neatskleisti dokumentų turinio“.

25. 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisija ombudsmenui nusiuntė kitą raštą. Komisija nurodė, kad ji nusprendusi leisti iš dalies susipažinti su trimis raštais ir todėl parengusi suredaguotas šių dokumentų versijas. Galima manyti, kad Komisija neoficialiai pateikė bendrovei „Porsche AG“ pasiūlymą leisti iš dalies susipažinti su dokumentais. Tačiau ši bendrovė nepranešė Komisijai savo nuomonės dėl šio pasiūlymo. Tuomet Komisija nusprendė bendrovei „Porsche AG“ oficialiai pranešti apie savo ketinimą atskleisti trijų redaguotų raštų turinį. Šiuo atžvilgiu Komisija priminė, kad pagal jos išsamių taisyklių 5 straipsnio 6 dalį tuo atveju, jeigu trečiosios šalies dokumento turinį ji ketina atskleisti nepaisydama aiškiai pareikštos jo autoriaus nuomonės, Komisija sustabdo savo sprendimo atskleisti dokumento turinį įgyvendinimą dešimčiai darbo dienų, kad autoriui būtų suteikta galimybė apskųsti šį Komisijos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui ir paprašyti taikyti laikinąsias priemones. Todėl Komisija nusprendė, kad trijų raštų turinio atskleidimas turėtų būti atidėtas dešimčiai darbo dienų; terminas būtų pradėtas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pranešimą gautų bendrovė „Porsche AG“.

26. 2009 m. spalio 27 d. Komisijos tarnybos paaiškino, kad Komisijos rugsėjo 30 d. raštas laikytinas Komisijos galutiniu atsakymu dėl ombudsmeno rekomendacijos projekto. Be to, Komisija dar papildomai paaiškino, kad dėl šio atvejo ji neketina ombudsmenui siųsti kito atsakymo. Komisija nurodė, kad sprendimas bendrovę „Porsche AG“ informuoti apie Komisijos ketinimą atskleisti trijų raštų turinį, buvo perduotas versti ir bendrovei „Porsche AG“ turėtų būti nusiųstas 2009 m. lapkričio mėn. pradžioje. Komisija dar kartą paaiškino, kad dešimties dienų terminas būsiąs pradėtas skaičiuoti nuo tos dienos, kai bendrovė „Porsche AG“ gausianti minėtą sprendimą. Todėl „trijų raštų turinio atskleidimo procedūros nebuvo įmanoma pradėti iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio“. Galiausiai Komisija nurodė, kad ji galėtų ombudsmenui perduoti bendrovei „Porsche AG“ nusiųsto pranešimo rašto kopiją, jeigu ombudsmenas pageidautų.

27. 2009 m. lapkričio 9 d. ombudsmenas Komisijai nusiuntė kitą raštą, kuriame paprašė i) Komisijos nusiųsto bendrovei „Porsche AG“ pranešimo rašto kopijos ir ii) kad jam būtų pranešta apie procedūros, kurią siekdama suteikti galimybę susipažinti su atitinkamais raštais pradėjo Komisija, rezultatą.

28. 2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos tarnybos ombudsmeno tarnybas telefonu informavo, kad i) pranešimo raštas netrukus būsiąs išsiųstas bendrovei „Porsche AG“ ir ii) pranešimo rašto kopija būsianti persiųsta ombudsmenui. Dar kartą susisiekus su Komisijos tarnybomis paaiškėjo, kad 2009 m. gruodžio 15 d. pranešimo raštas bendrovei „Porsche AG“ dar nebuvo išsiųstas.

Ombudsmeno pateiktas įvertinimas

29. Ombudsmenas primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnį (Europos Bendrijos sutarties 195 straipsnį), jeigu ombudsmenas nustato netinkamo administravimo veiksmus, jis klausimą perduoda atitinkamai institucijai, kuri per tris mėnesius turi ombudsmenui pateikti savo pastabas“ (paryškinta papildomai).

30. Ombudsmenas nurodo, kad šiuo atveju Komisija savo nuomonės nepateikė per trijų mėnesių laikotarpį, nustatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnyje, t. y. iki 2009 m. sausio 31 d. Vietoj to Komisija paprašė šešis kartus pratęsti galutinį terminą, kad galėtų pateikti išsamią savo nuomonę dėl ombudsmeno rekomendacijos projekto. 2009 m. liepos mėn. ir dar kartą 2009 m. rugsėjo mėn. ombudsmenas Generaliniam Komisijos sekretoriatui pranešė apie savo ketinimą Parlamentui įteikti specialų pranešimą, jeigu ombudsmenas negautų atsakymo dėl savo rekomendacijos projekto. Tik po minėto pranešimo Komisija atsakė, kad ji negalėjusi parengti išsamaus atsakymo dėl šio rekomendacijos projekto, nes ji kol kas privalėjusi užbaigti konsultacijas su trečiąja šalimi dėl siūlymo atskleisti dokumentų turinį. Komisija nurodė žinojusi, kad ji negali neribotą laiką delsti atsakydama į ombudsmeno rekomendacijos projektą. Vis dėlto Komisija dar paaiškino, kad ji nusprendusi veikiau išnaudoti visas galimybes susitarti su trečiąja šalimi, o ne tiesiog „patvirtinti savo sprendimą neatskleisti dokumentų turinio“.

31. 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisija ombudsmenui nusiuntė kitą raštą. Komisija nurodė, kad ji nusprendusi leisti iš dalies susipažinti su trimis raštais ir todėl parengusi suredaguotas šių dokumentų versijas. Galima manyti, kad Komisija neoficialiai pateikė bendrovei „Porsche AG“ pasiūlymą leisti iš dalies susipažinti su dokumentais. Tačiau ši bendrovė nepranešė Komisijai savo nuomonės dėl šio pasiūlymo. Todėl atrodo, kad Komisija nusprendė apie savo ketinimą oficialiai informuoti bendrovę „Porsche AG“.

32. Tačiau iki šiol, t. y. iki šio specialaus pranešimo įteikimo dienos, ombudsmenas nėra gavęs jokios informacijos, kad Komisija bendrovei „Porsche AG“iš tikrųjų yra nusiuntusi oficialų pranešimo raštą.

33. Ombudsmenas laiko, kad Komisijos paaiškinimai, kodėl ji negalėjusi parengti atsakymo dėl šio rekomendacijos projekto, nėra įtikinami.

34. Įvairiuose su šiuo klausimu susijusiuose pranešimuose Komisija aiškino negalėjusi įvykdyti Sutartyje nustatyto jos įpareigojimo pateikti atsakymą dėl rekomendacijos projekto, nes tuo metu vyko konsultacijos su bendrove „Porsche AG“ dėl pasiūlymo atskleisti atitinkamų dokumentų turinį. Komisija minėtų konsultacijų trukmę pagrindė nurodydama du argumentus: i) galimybė derantis su bendrove „Porsche AG“ dėl siūlomo dokumentų turinio atskleidimo susitarti dėl teigiamo rezultato; ir ii) būtinybė bendrovei „Porsche AG“ suteikti pagrįstą laikotarpį, kad dėl Komisijos sprendimo atskleisti atitinkamų dokumentų turinį ši bendrovė galėtų imtis teisinių veiksmų.

35. Dėl Komisijos pirmojo argumento ombudsmenas primena, kad vykstant Reglamento 1049/2001[10] 4 straipsnio 4 dalyje numatytoms konsultacijoms Komisija turi nustatyti galutinį terminą, į kurį atsižvelgdama trečioji šalis, dokumento autorė, turi atsakyti Komisijai. Šis galutinis terminas turėtų būti toks, kad Komisija sugebėtų laikytis savo pačios galutinių terminų[11]. Ombudsmenas laiko, kad pačios Komisijos galutiniai terminai būtinai apima Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytą galutinį terminą, galiojantį pateikiant išsamią nuomonę apie ombudsmeno pateiktos rekomendacijos projektą.

36. Dėl Komisijos antro argumento ombudsmenas pabrėžia, kad Komisijos procedūrų taisyklėmis nustatoma, jog jeigu nepaisydama aiškios autoriaus nuomonės Komisija ketina leisti susipažinti su dokumentu, ji turėtų autoriui pranešti apie šį savo ketinimą ir apie jam prieinamas teisės gynimo priemones, kuriomis būtų prieštaraujama sprendimui atskleisti dokumento turinį[12]. Šiuo atžvilgiu ombudsmenas nurodo, kad Komisijai prireikė 11 mėnesių pranešti ombudsmenui apie savo ketinimą suteikti galimybę susipažinti su bendrovės „Porsche AG“ raštais. Be to, net šio specialaus pranešimo pateikimo Parlamentui dieną, t. y. po 15 mėnesių nuo rekomendacijos projekto paskelbimo, Komisija, atrodo, nėra pranešusi bendrovei „Porsche AG“ apie savo ketinimą leisti susipažinti su dokumentais ir taip suteikti galimybę bendrovei „Porsche AG“ pasinaudoti savo pagrįstomis teisėmis.

37. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus dalykus ombudsmenas laiko, kad konsultacijomis su bendrove „Porsche AG“ ir būtinybe suteikti bendrovei „Porsche AG“ galimybę pasinaudoti jos pagrįstomis teisėmis, negalima, pirma, pateisinti ypatingo delsimo pateikiant nuomonę dėl rekomendacijos projekto ir, antra, vykdant savo sprendimą pranešti bendrovei „Porsche AG“ apie Komisijos ketinimą paskelbti dokumentus. Šiuo atžvilgiu ombudsmenas primena atitinkamą precedentų teisę dėl lojalaus bendradarbiavimo principo (ankstesnės EB sutarties 10 straipsnis, kuris iš esmės buvo pakeistas Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi)[13], pagal kurį ES institucijoms taip pat taikomas įpareigojimas lojaliai bendradarbiauti vienoms su kitomis. Šis įpareigojimas yra aiškiai nustatytas naujos Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje[14].

38. Ombudsmenas nuoširdžiai apgailestaudamas daro išvadą, kad 15 mėnesių delsdama pateikti savo atsakymą dėl ombudsmeno rekomendacijos projekto ir nevykdydama pažado bendrovei „Porsche AG“ pranešti apie savo ketinimą atskleisti dokumentų turinį, Komisija pažeidė savo įpareigojimą su ombudsmenu bendradarbiauti lojaliai ir sąžiningai.

39. Ombudsmenas pabrėžia, kad Komisijos požiūris žalingas ne tik institucijų tarpusavio dialogui, bet taip pat visuomeniniam ES įvaizdžiui. Ombudsmenas nurodo, kad atlikdamas šį tyrimą jis nustatė netinkamus administravimo veiksmus ir suteikė Komisijai visas galimybes juos ištaisyti. Komisijos nenoras bendradarbiauti šiuo atžvilgiu kelia pavojų, kad gali būti pakirstas piliečių pasitikėjimas Komisija ir apribotas Europos ombudsmeno bei Europos Parlamento gebėjimas tinkamai ir veiksmingai prižiūrėti Komisiją. Šis nebendradarbiavimo požiūris prieštarauja pagrindiniam teisinės valstybės principui, kuriuo inter alia, grindžiama Europos Sąjunga (ES sutarties 2 straipsnis).

40. Todėl ombudsmenas laiko, kad atsižvelgiant į Komisijos požiūrį atliekant šį tyrimą būtina specialų pranešimą įteikti Parlamentui.

B. Ombudsmeno rekomendacija

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus dalykus ombudsmenas ragina Europos Parlamentą svarstyti, ar Komisija turėtų:

i) pripažinti, kad pernelyg ilgas delsimas atsakyti ombudsmenui šiuo atveju laikytinas jos įpareigojimo lojaliai bendradarbiauti, kaip numatyta ES sutartyje, pažeidimu;

ir

ii) pasižadėti Europos Parlamentui, kad ateityje Komisija vykdys įpareigojimą lojaliai bendradarbiauti su ombudsmenu.

Euopos Parlamentas galėtų nagrinėti galimybę priimti atitinkamą rezoliuciją.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Priimta Strasbūre 2010 m. vasario 24 d.


[1]1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (94/262/ECSC, EB, Euratomas), OL 1994 L 113, p. 15, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento sprendimu 2008/587/EB, Euratomas, 2008 OL L 189 p. 25.

[2] OL 2001 L 145, p. 43. Reglamento 1049/2001 7 straipsnio antroje pastraipoje nustatyta, kad "Visiško arba dalinio atsisakymo atveju pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo institucijos atsakymo gavimo pateikti kartotinę paraišką, prašydamas, kad institucija dar kartą peržiūrėtų savo poziciją.

[3] Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 4 dalis išdėstyta taip: "Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, institucija konsultuojasi su trečiąja šalimi, siekdama nustatyti, ar taikytina išimtis, numatyta šio straipsnio 1 arba 2 dalyje, nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali būti atskleistas.

[4] Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip: "Institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga:

a) visuomenės intereso, susijusio su:

- visuomenės saugumu,

- gynybos ir kariniais reikalais,

- tarptautiniais santykiais,

- Bendrijos arba valstybės narės finansine, pinigų ar ekonomine politika,

b) individo privatumu ir neliečiamumu, ypač pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus.

[5] Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip: "Institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga:

- komercinių fizinių arba juridinių asmenų interesų, įskaitant intelektinės nuosavybės,

- teismo proceso ir teisinės pagalbos,

- inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas.

[6] Žr. 5 išnašą.

[7] Reglamento 1049/2001 4 straipsnio 6 dalis išdėstyta taip: "Jei kuri nors iš išimčių yra taikoma tiktai kai kurioms dokumento dalims, likusios dokumento dalys yra išduodamos

[8] Rekomendacijos projektas paskelbtas ombudsmeno svetainėje:
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/3735/html.bookmark

[9] 2001 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas 2001/937/EB, iš dalies keičiantis Komisijos darbo tvarkos taisykles (pranešta dokumentu C (2001)3714), OL 2001 L 345, p. 94.

[10] Žr. 3 išnašą.

[11] Reglamento 1049/2001 išsamių taikymo taisyklių, pridėtų prie Komisijos sprendimo 2001/937/EB, 5 straipsnio 5 dalyje, nustatyta, kad: "Trečiosios šalies dokumento autoriui skiriamas terminas pateikti atsakymą, kuris yra ne trumpesnis kaip penkios darbo dienos, bet leidžiantis Komisijai laikytis jos atsakymui skirtų terminų....“.

[12] Pagal Reglamento 1049/2001 išsamių taikymo taisyklių, pridėtų prie Komisijos sprendimo 2001/937/EB, 5 straipsnio 6 dalies nuostatas.

[13] Byla C-230/81 Liuksemburgas prieš Parlamentą [1983] ECR 255, 37 dalis ir Byla C-204/86 Graikija prieš Tarybą [1988] ECR 5323, 16 dalis.

[14] ES sutarties 13 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip: "Kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja."