Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 209 rezultato (-ų)

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Antradienis | 22 lapkričio 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Penktadienis | 20 gegužės 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Sprendimas byloje OI/3/2021/KR dėl to, kaip Europos gynybos agentūra nagrinėjo savo buvusio vykdomojo direktoriaus prašymus eiti aukštas pareigas bendrovėje „Airbus“

Antradienis | 01 vasario 2022

Byla buvo susijusi su Europos gynybos agentūros (EGA) sprendimu su tam tikromis sąlygomis leisti savo buvusiam vykdomajam direktoriui eiti dvejas numatytas pareigas, t. y. „Airbus Spain“ viešųjų reikalų vadovo ir „Airbus“ gynybos ir kosmoso technologijų padalinio strateginio patarėjo.

Ombudsmenė nustatė du netinkamo administravimo atvejus ir pateikė dvi rekomendacijas ir vieną pasiūlymą, kad ateityje panašių problemų būtų išvengta.

Pirma, ombudsmenė rekomenduoja, kad ateityje EGA turėtų drausti savo vyresniesiems darbuotojams eiti pareigas pasibaigus jų kadencijai, jeigu kyla aiškus su teisėtais EGA interesais susijęs konfliktas.

Antra, ombudsmenė rekomenduoja, kad EGA turėtų nustatyti tokių veiksmų draudimo kriterijus, kad vyresniesiems darbuotojams būtų suteikta aiškumo. Kandidatai į aukštesnes EGA pareigas turėtų būti informuojami apie šiuos kriterijus.

Be to, ombudsmenė pasiūlė EGA užtikrinti, kad konkreti forma, skirta asmenims, prašantiems leidimo eiti numatytas pareigas, būtų parengta taip, kad (buvę) darbuotojai pateiktų reikiamą informaciją, kad EGA nuo pat pradžių galėtų atlikti prasmingą vertinimą.

EGA iš esmės sutiko įgyvendinti rekomendacijas dėl galimo draudimo darbuotojams užimti tam tikras pareigas ir pateikti darbuotojams gaires, kaip ji taikytų tokią priemonę. Ji nurodė, kad ėmėsi priemonių rekomendacijoms įgyvendinti. Tuo pat metu EGA iškėlė keletą klausimų dėl ombudsmenės išvadų, į kurias ombudsmenė atkreipė dėmesį šiame sprendime.

Ombudsmenė ragina EGA informuoti ją apie visus būsimus veiksmus, kurių EGA imsis atsižvelgdama į jos rekomendacijas, visų pirma dėl EGA taikomų kriterijų, pagal kuriuos draudžiama eiti numatomas pareigas, dėl kurių kyla aiškus interesų konfliktas.

 

Rekomendacija dėl to, kaip Europos gynybos agentūra nagrinėjo savo buvusio vykdomojo direktoriaus prašymus eiti aukštas pareigas bendrovėje „Airbus“ (OI/3/2021/KR)

Antradienis | 13 liepos 2021

Ombudsmenė savo iniciatyva atliko tyrimą dėl Europos gynybos agentūros (EGA) sprendimo leisti buvusiam institucijos vykdomajam direktoriui eiti dvejas aukštas pareigas aviacijos bendrovėje „Airbus“.

Atlikdama tyrimą ombudsmenė taip pat nagrinėjo, kaip EGA reagavo į tai, kad jos buvęs vykdomasis direktorius naujas pareigas pradėjo eiti prieš EGA suteikiant jam leidimą tai daryti, – tai yra EGA tarnybos nuostatų pažeidimas.

Ombudsmenė nustatė, kad sąlygos, kurias EGA savo sprendime dėl leidimo suteikimo nustatė buvusiam vykdomajam direktoriui, buvo nepakankamos, vertinant pagal riziką, jų nebuvo galima stebėti ir nebuvo galima užtikrinti jų vykdymo. Taip pat buvo trūkumų, susijusių su tuo, kaip EGA vertino interesų konfliktų riziką.

EGA veikiau turėjo taikyti griežtesnes sąlygas ir uždrausti buvusiam vykdomajam direktoriui pradėti eiti pareigas, dėl kurių kilo didžiausia su EGA teisėtais interesais susijusio konflikto rizika. Kadangi nebuvo to padaryta, tai prilygo netinkamam EGA administravimui.

Remdamasi šiomis išvadomis, ombudsmenė pateikė dvi rekomendacijas:

i) ateityje EGA turėtų drausti savo vyresniesiems darbuotojams eiti pareigas pasibaigus jų kadencijai, jeigu kyla aiškus su teisėtais EGA interesais susijęs konfliktas;

ii) EGA turėtų nustatyti tokių veiksmų draudimo kriterijus, kad vyresniesiems darbuotojams būtų suteikta aiškumo. Kandidatai į aukštesnes EGA pareigas turėtų būti informuojami apie šiuos kriterijus, kai teikia paraiškas.

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija įtraukė suinteresuotuosius subjektus ir valdė interesų konfliktus peržiūrėdama apsaugos tikslus, susijusius su pesticidų keliamo pavojaus aplinkai vertinimu (byla 1402/2020/TE)

Pirmadienis | 08 lapkričio 2021

Byla buvo susijusi su Europos Komisijos atliekama pesticidų keliamos rizikos aplinkai vertinimo kriterijų peržiūra, t. y. konkrečiais apsaugos tikslais. Skundą pateikusi aplinkosaugos organizacija buvo susirūpinusi dėl siūlomo metodo ir teigė, kad esama interesų konfliktų, susijusių su ekspertais, dalyvavusiais kuriant šį metodą.

Ombudsmenė pradėjo tyrimą dėl vieno skundo aspekto, susijusio su Komisijos atliktu eksperto pasirinkimu suinteresuotųjų šalių praktiniame seminare, kuris įvyko 2019 m. rugsėjo mėn. peržiūros pradžioje. Ombudsmenė nustatė, kad Komisija minėto eksperto neprašė prieš šį seminarą pateikti interesų deklaracijos.

Ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad Komisija turėjo reikalauti, kad ekspertas pateiktų interesų deklaraciją. To priežastis – seminaro, susijusio su ES teisės aktų įgyvendinimu prieštaravimų keliančioje srityje, pobūdis, jame dalyvavusio eksperto vaidmuo ir tai, kad ekspertas buvo pristatytas kaip nepriklausomas. Atskleisti visus interesus, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, yra labai svarbu siekiant, kad visuomenė pasitikėtų politika, kurią lemia tokie procesai, ir užtikrinti tokios politikos teisėtumą visuomenės akyse.

Kadangi Komisija paprašė eksperto pateikti interesų deklaraciją, ombudsmenė nemano, kad reikia toliau nagrinėti šį klausimą. Atsižvelgdama į tai, ombudsmenė tikisi, kad Komisija reikalaus ekspertų, asmeniškai pakviestų į panašius būsimus renginius, pateikti interesų deklaracijas, jas vertins ir skelbs, ir pateikia atitinkamą pasiūlymą.

Ombudsmenė taip pat išnagrinėjo skundo pateikėjo teiginius dėl interesų deklaracijos esmės, t. y. dėl to, kad ji buvo neišsami ir kad Komisija jos nevertino, kad nustatytų galimus interesų konfliktus. Ombudsmenė nustatė, kad Komisijos pateiktas vertinimas yra pagrįstas. Todėl ji tyrimą užbaigė.

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija sprendė susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su Kapitalo rinkų sąjungos aukšto lygio forumo sudėtimi ir tariamu jo narių interesų konfliktu (byla 1777/2020/KR)

Trečiadienis | 27 spalio 2021

Šis skundo pagrindu vykdytas tyrimas buvo susijęs su Komisijos ekspertų grupe – aukšto lygio forumu siūlomai ES kapitalo rinkų sąjungai aptarti. Forumas subūrė aukštus pramonės įmonių vadovus ir tarptautinius ekspertus bei mokslininkus, kurie Komisijai turėjo pateikti naujų idėjų dėl šios srities politikos. 2020 m. jie parengė ataskaitą su rekomendacijomis.

Tyrimo metu nuodugniai patikrinusi Komisijos dokumentus ir susitikusi su Komisijos atstovais, ombudsmenė nustatė du netinkamo administravimo faktus:

1. Keletą su finansų įstaigomis susijusių forumo narių Komisija laikė nepriklausomais ir atstovaujančiais viešajam interesui. Komisija taikė bendrąsias priemones nustatytai interesų konfliktų rizikai sumažinti. Ombudsmenė atidžiai įvertino šias priemones ir nusprendė, kad jų nepakanka.

2. Remdamasi netinkamomis kategorijomis, Komisija viešai suskirstė forumo narius į tuos, kurie turėjo būti nepriklausomi, ir tuos, kurie atstovavo įvairių suinteresuotųjų šalių organizacijų bendram interesui, o tai gerokai nutolo nuo tikrovės.

Ombudsmenė pateikė rekomendaciją.

Komisijos atsakyme į ombudsmenės į rekomendaciją nepateikta jokios naujos informacijos ir tyrimo išvados nekeičiamos.

Ombudsmenė baigė tyrimą ir patvirtino savo išvadas ir rekomendaciją.