Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 198 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl to, kaip Europos Centrinis bankas (ECB) sprendžia „sukamųjų durų“ reiškinio atvejus (OI/1/2022/KR)

Penktadienis | 28 spalio 2022

Europos ombudsmenė jau seniai nustatė, kad „sukamosios durys“, kai valstybės tarnautojai pereina dirbti į privatųjį sektorių, yra reiškinys, kuris gali pakenkti visuomenės pasitikėjimui, jei nėra tinkamai valdomas.

Šiuo tyrimu savo iniciatyva siekta išsiaiškinti, kaip Europos Centrinis Bankas (ECB) sprendžia savo darbuotojų judėjimo klausimą, susijusį su „sukamųjų durų“ reiškiniu.

Atsižvelgiant į ECB vaidmenį užtikrinant kainų stabilumą ir prižiūrint finansų ir kredito įstaigas, bet kokie (buvusių) ECB darbuotojų perėjimai į privačias finansų ar kredito įstaigas, ypač tas, kurias prižiūri ECB, gali sukelti interesų konfliktą ir reputacijos riziką bei visuomenės nerimą.

Tyrimo metu ombudsmenė įvertino vieną konkretų atvejį, sukėlusį visuomenės susirūpinimą, taip pat išnagrinėjo 26 atvejus, kai darbuotojai, būdami nemokamose atostogose arba baigę darbą ECB, pateikė prašymus imtis profesinės veiklos. Visose peržiūrėtose bylose, išskyrus vieną, ECB darbuotojai perėjo dirbti į privatųjį sektorių, įskaitant ECB prižiūrimus subjektus ir bankus.

Ombudsmenė padarė išvadą, kad ECB turėtų taikyti griežtesnį požiūrį į savo (buvusių) viduriniosios grandies ir vyresniųjų darbuotojų perėjimą į darbą privačiame sektoriuje, ypač finansų sektoriuje.

Siekdama pašalinti trūkumus, atsiradusius konkrečiu atveju ir apskritai dėl to, kaip ECB sprendžia šią problemą, ombudsmenė pateikė keletą pasiūlymų, kaip ECB galėtų sustiprinti savo taisykles, įskaitant šiuo metu vykdomą ECB etikos sistemos peržiūrą.

Konkrečiai, ECB turėtų išplėsti darbuotojų, kuriems taikomi griežtesni pranešimo ir (arba) veiklos pertraukos laikotarpio reikalavimai, ratą arba pasirinkti bendrą minimalų reikalavimą visiems darbuotojams, panašų į ES pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatas, susijusias su profesine veikla po tarnybos.

ECB taip pat turėtų nuo šešių mėnesių iki vienerių metų pailginti draudimą buvusiems ECB vyresniesiems darbuotojams vykdyti lobistinę veiklą savo buvusių kolegų atžvilgiu.

ECB turėtų toliau gerinti (buvusių) darbuotojų etikos įsipareigojimų ir ECB nustatytų sąlygų laikymosi stebėseną, pavyzdžiui, viešai skelbti buvusių vyresniųjų darbuotojų leidimų veiklai pasibaigus darbo santykiams išdavimo sąlygas, kad būtų galima atkreipti dėmesį į įtariamus pažeidimus.

Be to, ombudsmenė pasiūlė, kad tais atvejais, kai ECB mano, jog darbuotojo prašymas imtis profesinės veiklos nemokamų atostogų metu kelia riziką, kurios negalima tinkamai sumažinti apribojimais, arba kai apribojimų negalima veiksmingai stebėti ar užtikrinti jų vykdymo, jis neturėtų duoti leidimo tokiam prašymui.

 

Sprendimas dėl Europos bankininkystės institucijos atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su savo Priežiūros tarybos balsavimo rezultatais ir diskusijomis dėl tariamo nacionalinių priežiūros institucijų įvykdyto ES teisės pažeidimo (byla 615/2021/TE)

Pirmadienis | 07 vasario 2022

Skundas buvo susijęs su Europos bankininkystės institucijos (EBI) atsisakymu leisti visuomenei susipažinti su jos Priežiūros tarybos (tarybos) balsavimo protokolais, susijusiais su dviem rekomendacijoms dėl Sąjungos teisės pažeidimo (STP) projektų. STP rekomendacijos gali būti teikiamos EBI atlikus tyrimus dėl nacionalinių priežiūros institucijų įvykdytų galimų ES teisės pažeidimų. Šių STP rekomendacijų, skirtų Maltos, Danijos ir Estijos priežiūros institucijoms, projektai buvo susiję su įtariamu pinigų plovimu, kurį vykdė Maltos „Pilatus Bank“ ir Danijos „Danske Bank“ Estijos filialas.

Skundo pateikėjas taip pat teigė, kad kilo interesų konfliktas, nes jis įtarė, kad tarybos nariai, atstovaujantys Maltos, Danijos ir Estijos nacionalinėms priežiūros institucijoms, dalyvavo atitinkamame balsavime.

Atsakydama į ombudsmenės preliminarų bylos vertinimą, EBI paskelbė du atitinkamus balsavimo protokolus. Ombudsmenė palankiai įvertino šį žingsnį ir manė, kad atskleisdama dokumentus EBI išsprendė šį skundo aspektą. Ombudsmenė laikosi nuomonės, kad tokių balsavimo protokolų atskleidimas padeda užtikrinti, kad EBI tarybos nariai veiktų nepriklausomai ir vadovaudamiesi ES interesais. Ji ragina EBI taip elgtis ir ateityje.

Kalbant apie interesų konfliktą, ombudsmenės tyrimo grupei patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad atitinkami tarybos nariai iš tiesų balsavo dėl to, ar EBI turėtų pateikti STP rekomendaciją dėl jų pačių atitinkamų priežiūros institucijų. Nors EBI teigė, kad tuo metu galiojusiose taisyklėse nenumatyta, kad kuriam nors tarybos nariui nebūtų leista balsuoti, ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad reikalavimas veikti nepriklausomai ir vadovaujantis ES interesais reiškia, kad tarybos nariai neturėjo balsuoti.

Kadangi 2020 m. sausio mėn. EBI priėmė naujas savo tarybos darbo tvarkos taisykles ir naują ne darbuotojų interesų konfliktų politikos dokumentą, kurie, atrodo, užkirs kelią interesų konflikto situacijai pasikartoti, ombudsmenė mano, kad šiuo etapu nėra pagrindo atlikti papildomų tyrimų. Todėl ji užbaigė tyrimą ir dar kartą pasidžiaugė didele pažanga, pasiekta dėl EBI valdymo organų noro siekti didesnio skaidrumo.