Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 325 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija įtraukė suinteresuotuosius subjektus ir valdė interesų konfliktus peržiūrėdama apsaugos tikslus, susijusius su pesticidų keliamo pavojaus aplinkai vertinimu (byla 1402/2020/TE)

Pirmadienis | 08 lapkričio 2021

Byla buvo susijusi su Europos Komisijos atliekama pesticidų keliamos rizikos aplinkai vertinimo kriterijų peržiūra, t. y. konkrečiais apsaugos tikslais. Skundą pateikusi aplinkosaugos organizacija buvo susirūpinusi dėl siūlomo metodo ir teigė, kad esama interesų konfliktų, susijusių su ekspertais, dalyvavusiais kuriant šį metodą.

Ombudsmenė pradėjo tyrimą dėl vieno skundo aspekto, susijusio su Komisijos atliktu eksperto pasirinkimu suinteresuotųjų šalių praktiniame seminare, kuris įvyko 2019 m. rugsėjo mėn. peržiūros pradžioje. Ombudsmenė nustatė, kad Komisija minėto eksperto neprašė prieš šį seminarą pateikti interesų deklaracijos.

Ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad Komisija turėjo reikalauti, kad ekspertas pateiktų interesų deklaraciją. To priežastis – seminaro, susijusio su ES teisės aktų įgyvendinimu prieštaravimų keliančioje srityje, pobūdis, jame dalyvavusio eksperto vaidmuo ir tai, kad ekspertas buvo pristatytas kaip nepriklausomas. Atskleisti visus interesus, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, yra labai svarbu siekiant, kad visuomenė pasitikėtų politika, kurią lemia tokie procesai, ir užtikrinti tokios politikos teisėtumą visuomenės akyse.

Kadangi Komisija paprašė eksperto pateikti interesų deklaraciją, ombudsmenė nemano, kad reikia toliau nagrinėti šį klausimą. Atsižvelgdama į tai, ombudsmenė tikisi, kad Komisija reikalaus ekspertų, asmeniškai pakviestų į panašius būsimus renginius, pateikti interesų deklaracijas, jas vertins ir skelbs, ir pateikia atitinkamą pasiūlymą.

Ombudsmenė taip pat išnagrinėjo skundo pateikėjo teiginius dėl interesų deklaracijos esmės, t. y. dėl to, kad ji buvo neišsami ir kad Komisija jos nevertino, kad nustatytų galimus interesų konfliktus. Ombudsmenė nustatė, kad Komisijos pateiktas vertinimas yra pagrįstas. Todėl ji tyrimą užbaigė.

Sprendimas dėl ES Tarybos atsisakymo suteikti visuomenei prieigą prie visų dokumentų, susijusių su trišalio dialogo derybomis dėl variklinių transporto priemonių išmetamų teršalų (byla 360/2021/TE)

Pirmadienis | 11 spalio 2021

Byla buvo susijusi su ES Tarybos atsisakymu suteikti visuomenei prieigą prie visų dokumentų, susijusių su Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos trišalio dialogo derybomis dėl teisės aktų projektų dėl transporto priemonių išmetamų teršalų. Taryba suteikė galimybę susipažinti tik su dokumentų dalimis, kurias ji nustatė kaip atitinkančias prašymą, argumentuodama, kad likusių dalių atskleidimas galėtų pakenkti vykstančiam sprendimų priėmimo procesui.

Ombudsmenės tyrimo grupei patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad pašalintose dalyse pateikta Tarybos derybų su Parlamentu strategija. Tuo metu, kai Taryba atsisakė suteikti skundo pareiškėjui galimybę susipažinti su šiomis pašalintomis dalimis, Parlamentas su jomis nebuvo supažindintas.

Ombudsmenė pripažino, kad šios informacijos paskelbimas vykstant deryboms gali labai pakenkti Tarybos derybinei pozicijai. Todėl šiomis aplinkybėmis informacijos pašalinimas buvo pateisinamas. Tačiau ji laikėsi nuomonės, kad, pasiekus kompromisą šiais klausimais trišalio dialogo derybose, atitinkamos dokumentų dalys turėtų būti paviešintos.

Atliekant tyrimą Taryba nustatė dar tris dokumentus, kuriuos ji pateikė Parlamentui prieš trišalio dialogo susitikimus. Ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad jie yra svarbūs teisėkūros dokumentai ir kad juos atskleidus visuomenė galėtų tinkamai sekti trišalio dialogo derybas ir bandyti daryti įtaką teisėkūros procesui šiame svarbiame etape. Todėl ombudsmenė pasiūlė Tarybai paviešinti šiuos tris dokumentus. Taryba pritarė pasiūlymui.

Skundo pateikėjas išreiškė nepasitenkinimą rezultatu, visų pirma dėl ombudsmenės vertinimo, kuriuo patvirtinamas Tarybos sprendimas neatskleisti tam tikrų dokumentų dalių, kol vyksta derybos. Ombudsmenė užbaigė tyrimą, patvirtindama savo vertinimą ir išsamiau išdėstydama padarytas išvadas.