Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Európsky ombudsman – Verejná konzultácia - Transparentnosť legislatívnej práce v prípravných orgánoch Rady

Kontext

Občania Európskej únie majú právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie a proces prijímania rozhodnutí musí byť čo najotvorenejší.

Európska ombudsmanka začala 10. marca 2017 strategické vyšetrovanie zamerané na transparentnosť legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ, ktorá je jedným z dvoch legislatívnych orgánov EÚ.

Vyšetrovanie sa netýka toho, ako Rada organizuje prípravné rokovania, ktoré vedú k prijatiu jej formálnych pozícií k právnym predpisom EÚ, ani sa netýka žiadneho konkrétneho legislatívneho návrhu. Vyšetrovanie sa týka toho, ako generálny sekretariát Rady (GSR) administratívne podporuje legislatívny rozhodovací proces vo svojom postupe zaznamenávania výsledkov rokovaní, ktoré prebiehajú medzi členskými štátmi v prípravných orgánoch, a prostredníctvom registrácie, spravovania a publikovania dokumentov.

Predtým, ako Rada prijme svoju formálnu pozíciu pre rokovania so svojím spoluzákonodarcom – Európskym parlamentom, prebiehajú prípravné rokovania o návrhu právneho predpisu na úrovni veľvyslancov/zástupcov veľvyslancov (Coreper II resp. Coreper I) a prostredníctvom viac než 150 výborov a pracovných skupín[1], na ktorých sa zúčastňujú štátni zamestnanci. V niektorých prípadoch sa dosiahne dohoda na úrovni prípravných orgánov a dohodnutú pozíciu potom prijmú ministri bez rokovania na úrovni Rady. Po konečnom prijatí právneho aktu Rada sprístupní verejnosti väčšinu legislatívneho súboru vrátane dokumentov vypracovaných v prípravných orgánoch.

Vyšetrovanie ombudsmanky sa vzťahuje na štyri oblasti:

  1. prístupnosť legislatívnych dokumentov v registri dokumentov Rady,
  2. úplnosť registra Rady;
  3. konzistentnosť prípravy návrhov a postupov zverejnenia medzi prípravnými orgánmi;
  4. transparentnosť v súvislosti s pozíciami členských štátov.

Výzva na predloženie pripomienok

Ombudsmanka v rámci prvého kroku vyšetrovania položila Rade 14 otázok, na ktoré Rada odpovedala 26. júla 2017[2]. Rada vymenovala rôzne vylepšenia, ktoré posilnia schopnosť verejnosti sledovať jej rozhodovací proces vrátane (i) nového systému na zaznamenávanie dokumentov Rady, (ii) projektu na vytvorenie spoločnej platformy na prípravu návrhov s Európskym parlamentom a Komisiou, (iii) technických nástrojov na uľahčenie zverejnenia dokumentov, ktoré majú distribučné označenie „LIMITE“" (t. j. nie sú určené na zverejnenie) a (iv) rôzne iniciatívy zamerané na uľahčenie prístupu verejnosti k dokumentom.

Ombudsmanka teraz napísala Rade, aby zabezpečila kontrolu legislatívnych súborov uzavretých v roku 2016. Zároveň ombudsmanka vyzýva verejnosť, aby predložila svoje stanoviská k záležitostiam predloženým v rámci strategického vyšetrovania. Ombudsmanka vás vyzýva, aby ste poskytli stanoviská k týmto bodom:

I. Dostupnosť informácií a dokumentov

1. Legislatívny návrh sa po predložení Európskou komisiou prerokuje v jednej alebo vo viacerých pracovných skupinách Rady. Aké užitočné informácie by sa v tomto štádiu mohli poskytnúť, aby verejnosť mohla vidieť a porozumieť, ako sa rokovania vyvíjajú?

2. Rada vo svojej odpovedi ombudsmanke opisuje opatrenia, ktoré v súčasnosti prijíma na uľahčenie vyhľadávania dokumentov na jej webovom sídle, napríklad zlepšenie vyhľadávacieho formulára, poskytnutie prístupu k dokumentom cez kalendár zasadnutí a vytvorenie „spoločnej legislatívnej databázy“ uvedenej v medziinštitucionálnej dohode o lepšom zákonodarstve[3].

Existujú ešte iné opatrenia, ktoré by Rada mohla prijať, na jednoduchšie vyhľadávanie legislatívnych dokumentov?

II. Transparentnosť rokovaní

3. Uveďte, s akými ťažkosťami ste sa stretli pri získavaní informácií alebo dokumentov v súvislosti s rokovaniami v prípravných orgánoch Rady a všetky konkrétne návrhy na zlepšenie.

4. V prípravných orgánoch Rady môžu byť vypracované a distribuované rôzne typy dokumentov (výstupy z konaní, kompromisy predsedníctva, správy o pokroku atď.). Sú podľa vášho názoru niektoré dokumenty užitočnejšie než iné pri informovaní verejnosti o prebiehajúcich rokovaniach? Láskavo vysvetlite.

5. Nahliadnete niekedy do legislatívneho spisu, ktorý Rada vydá po prijatí legislatívneho aktu?

6. Myslíte si, že by sa mali uplatňovať odlišné požiadavky na transparentnosť v rokovaniach v pracovných skupinách a rokovaniach vo výbore Coreper? Stručne zdôvodnite vašu odpoveď.

7. Dokumenty, ktoré majú distribučné označenie „LIMITE“, nie sú v priebehu rokovaní zverejnené bez predchádzajúceho povolenia. Aké ďalšie opatrenia by sa podľa vás mohli prijať na ďalšiu reguláciu a harmonizáciu používania označenia „LIMITE“ v súvislosti s legislatívnymi dokumentmi?

8. So zreteľom na to, že pozície delegácií sa môžu počas rokovaní vyvíjať a na to, že Rada musí chrániť účinnosť svojho rozhodovacieho procesu, v akej miere by sa podľa vás mali zaznamenávať pozície národných delegácií v priebehu rokovaní v pracovných skupinách Rady/Coreperu? Aký význam by malo pre vás vyhľadanie pozície národnej delegácie?

III. Iné

9. Uveďte pripomienky k akýmkoľvek iným oblastiam alebo opatreniam, ktoré sú podľa vás dôležité na zlepšenie transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady. Buďte čo najkonkrétnejší.

Ako predkladať príspevky

Termín na predloženie pripomienok je stanovený na 31. decembra 2017.

Prostredníctvom e-mailu za použitia tohto kontaktného formulára: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

alebo

Listom: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Na začiatku vášho príspevku jasne uveďte „Konzultácia k Rade – OI/2/2017“.

Príspevky možno predložiť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Váš príspevok by nemal byť dlhší ako 10 strán vrátane príloh.

Ombudsmanka pošle Rade všetky doručené príspevky. Ombudsmanka plánuje príspevky sprístupniť aj na svojej webovej stránke. Fyzické osoby, ktoré sa domnievajú, že v súlade s nariadením č. 45/2001 o ochrane osobných údajov[4] by ich meno nemalo byť zverejnené, musia o tom informovať ombudsmanku.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte Alice Bossière, pracovníčku pre strategické vyšetrovania úradu ombudsmana (tel.: +32 228 33 401).

 

[1] Podrobný zoznam prípravných orgánov Rady sa uvádza na vyhradenej stránke webového sídla Rady, k dispozícii je vo všetkých 24 úradných jazykoch: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Pozri ďalej list ombudsmanky a odpoveď Rady.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] Nariadenie (ES) 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. ES 2001 L 8, s. 1. Pozri tiež: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.