Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

An tOmbudsman Eorpach - Comhairliúchán poiblí - Trédhearcacht na hoibre reachtaí laistigh de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle

Cúlra

Tá sé de cheart ag saoránaigh an Aontais Eorpaigh páirt a ghlacadh i saol daonlathach an Aontais. Ina theannta sin, ní mór cinntí a dhéanamh ar an mbealach is oscailte is féidir.

Ar 10 Márta 2017, d’oscail an tOmbudsman Eorpach fiosrúchán straitéiseach ina ndírítear ar thrédhearcacht na ndíospóireachtaí reachtacha i gcomhlachtaí ullmhúcháin Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Tá an Chomhairle ar cheann amháin de dhá chomhlacht reachtacha AE.

Níltear ag féachaint san fhiosrúchán ar an tslí a n-eagraíonn an Chomhairle na díospóireachtaí ullmhúcháin ar tríothu a ghlacann sí seasaimh fhoirmiúla ar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh. Ní bhaineann sé le haon togra reachtach ar leith ach oiread. Táthar ag féachaint san fhiosrúchán ar an dóigh a dtugann Ardrúnaíocht na Comhairle tacaíocht riaracháin don phróiseas cinnteoireachta reachtaí trí thorthaí na ndíospóireachtaí a bhíonn ar siúl idir na Ballstáit i gcomhlachtaí ullmhúcháin a thaifeadadh agus trí na doiciméid ghaolmhara a chlárú, a bhainistiú agus a fhoilsiú.

Sula ndéanann an Chomhairle seasamh foirmiúil don idirbheartaíocht a ghlacadh i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, an reachtóir eile, téitear i mbun díospóireacht ullmhúcháin ar dhréachtreachtaíocht ar leibhéal ambasadóra/leas-ambasadóra (Coreper II agus I faoi seach) agus trí níos mó ná 150 ceann de choistí agus de mheithleacha[1] ar a bhfreastalaíonn státseirbhísigh. I gcásanna áirithe, tagtar ar chomhaontú ar leibhéal an chomhlachta ullmhúcháin. Déanann na hAirí ar leibhéal na Comhairle an seasamh comhaontaithe a ghlacadh gan díospóireacht ansin. Tar éis gníomh reachtach a ghlacadh go críochnaitheach, cuireann an Chomhairle an chuid is mó den chomhad reachtach ar fáil go poiblí, lena n-áirítear doiciméid a dréachtaíodh sna comhlachtaí ullmhúcháin.

Cumhdaítear ceithre réimse i bhfiosrúchán an Ombudsman:

  1. inrochtaineacht na ndoiciméad reachtach atá i gclár doiciméad na Comhairle;
  2. iomláine chlár na Comhairle;
  3. comhsheasmhacht na gcleachtas dréachtaithe agus nochta i measc na gcomhlachtaí ullmhúcháin;
  4. trédhearcacht maidir le seasamh na mBallstát.

Cuireadh chun tuairimí a chur isteach

Mar chéad chéim den fhiosrúchán, chuir an tOmbudsman 14 cheist ar an gComhairle. Thug an Chomhairle freagra ar na ceisteanna sin ar 26 Iúil 2017[2]. Liostaigh an Chomhairle feabhsuithe éagsúla lena gcuirfí leis an gcumas atá ag an bpobal próiseas cinnteoireachta na Comhairle a leanúint, lena n-áirítear (i) córas nua chun doiciméid na Comhairle a thaifeadadh, (ii) tionscadal chun comhardán dréachtaithe a fhorbairt le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, (iii) uirlisí teicniúla chun é a dhéanamh níos éasca doiciméid ar a bhfuil an mharcáil dáileacháin “LIMITE” (gan a nochtadh go poiblí) a nochtadh, agus (iv) tionscnaimh éagsúla chun an rochtain atá ag an bpobal ar dhoiciméid a éascú.

Tá an tOmbudsman tar éis scríobh chuig an gComhairle chun imscrúdú a shocrú ar na comhaid reachtacha a dúnadh sa bhliain 2016. Ar aon dul leis an obair sin, tugann an tOmbudsman cuireadh don phobal a gcuid tuairimí a chur in iúl ar na saincheisteanna a tarraingíodh anuas san fhiosrúchán straitéiseach. Tugann an tOmbudsman cuireadh duit do thuairimí a thabhairt ar na pointí seo a leanas:

I. Inrochtaineacht na faisnéise agus na ndoiciméad

1. A luaithe is a dhéanann an Coimisiún Eorpach togra reachtach, pléitear é i gceann amháin nó níos mó de mheithleacha na Comhairle. Cén fhaisnéis úsáideach a d’fhéadfaí a thabhairt ag an am sin chun an pobal a chumasú an díospóireacht a leanúint agus a thuiscint?

2. Sa fhreagra uaithi chuig an Ombudsman, rinne an Chomhairle cur síos ar na gníomhartha atá á ndéanamh aici faoi láthair chun go mbeidh sé níos éasca doiciméid a aimsiú ar a suíomh Gréasáin. Áirítear leo sin feabhas a chur ar a foirm chuardaigh, rochtain a thabhairt ar dhoiciméid trí fhéilire cruinnithe agus forbairt a dhéanamh ar an ‘gcomhbhunachar sonraí reachtach’ dá bhforáiltear sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr[3].

An bhfuil aon bhearta eile ann a d’fhéadfadh an Chomhairle a dhéanamh chun go mbeadh sé níos éasca doiciméid reachtacha a aimsiú?

II. Trédhearcacht na ndíospóireachtaí

3. Déan cur síos ar aon deacrachtaí a bhí agat roimhe seo maidir le faisnéis nó doiciméid a fháil i ndáil le díospóireachtaí i gcomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle agus déan aon mholtaí sonracha atá agat le haghaidh na deacrachtaí sin a mhaolú.

4. Is féidir cineálacha éagsúla doiciméad a tháirgeadh agus a scaipeadh i gcomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle (torthaí na n-imeachtaí, comhréitigh Uachtaránachta, tuarascálacha ar dhul chun cinn, etc.). I do thuairim féin, an bhfuil doiciméid áirithe níos úsáidí ná cinn eile maidir leis an bpobal a chur ar an eolas faoi dhíospóireachtaí leanúnacha? Tabhair míniú le do thoil.

5. An léann tú am ar bith an comhad reachtach a fhoilsíonn an Chomhairle tar éis an gníomh reachtach a ghlacadh?

6. An gceapann tú gur cheart ceanglais dhifriúla trédhearcachta a bheith i bhfeidhm maidir le díospóireachtaí i meithleacha agus maidir le díospóireachtaí in Coreper? Tabhair cúiseanna achoimre le do fhreagra.

7. Fad atá díospóireachtaí ar siúl, ní dhéanfar doiciméid ar a bhfuil an mharcáil dáileacháin “LIMITE” a nochtadh don phobal gan údarú a fháil roimh ré. I do thuairim féin, cé na bearta eile a d’fhéadfaí a dhéanamh chun úsáid na marcála “LIMITE” a rialáil agus a chomhchuibhiú tuilleadh i ndáil le doiciméid reachtacha?

8. Agus aird á tabhairt ar an bhfíric go bhféadfadh go n-athródh toscaireachtaí a seasamh le linn na hidirbheartaíochta agus nach mór don Chomhairle éifeachtacht a próisis chinnteoireachta a chosaint, cá mhéad a chreideann tú gur cheart taifeadadh a dhéanamh ar na seasaimh a chuireann toscaireachtaí náisiúnta in iúl le linn idirbheartaíochta i meithleacha na Comhairle/in Coreper? Cé chomh tábhachtach is a bheadh sé duit seasamh na toscaireachta náisiúnta a fháil amach?

III. Eile

9. Déan trácht ar aon réimsí nó ar aon bhearta eile atá tábhachtach, i do thuairim féin, maidir le feabhas a chur ar thrédhearcacht na ndíospóireachtaí reachtacha laistigh de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle. Tabhair an oiread sonraí agus is féidir.

Conas tuairimí a chur isteach

Is é  31 Nollaig 2017 an dáta deiridh le tuairimí a chur isteach.

Trí ríomhphost ach an fhoirm theagmhála seo a leanas a úsáid: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

Trí litir: An tOmbudsman Eorpach, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, An Fhrainc

Scríobh 'Comhairliúchán na Comhairle - OI/2/2017' go soiléir ar bharr d’aighneachta.

Is féidir aighneachtaí a chur isteach i gceann ar bith de na 24 theanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh. Más féidir, ná cuir níos mó ná 10 leathanach i d’aighneacht, na hiarscríbhinní san áireamh, más ann dóibh.

Cuirfidh an tOmbudsman gach aighneacht a gheofar ar aghaidh chuig an gComhairle. Tá sé beartaithe ag an Ombudsman na haighneachtaí sin a chur ar fáil ar a láithreán gréasáin freisin. Maidir leis na daoine fisiciúla a mheasann, i gcomhréir le Rialachán 45/2001 maidir le cosaint sonraí pearsanta[4], nár cheart a n-ainm a fhoilsiú, ba cheart dóibh é sin a chur in iúl don Ombudsman.

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait, déan teagmháil le Alice Bossière Uas., Oifigeach Fiosrúchán Straitéiseach in oifig an Ombudsman Eorpaigh (Teil.: +32 228 33 401).

 

[1] Chun liosta mionsonraithe a fháil de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, féach leathanach Gréasáin tiomnaithe na Comhairle. Tá an leathanach ar fáil i ngach ceann de na 24 theanga oifigiúla: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Féach thíos an litir ón Ombudsman agus an freagra ón gComhairle.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.ENG

[4] Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, IO 2001 L 8, lch. 1. Féach freisin: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.