Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Европейски омбудсман —— Обществена консултация - Прозрачност на законодателните дейности в рамките на подготвителните органи на Съвета

Контекст

Гражданите на Европейския съюз имат право да участват в демократичния живот на Съюза, а решенията следва да се вземат възможно най-открито.

На 10 март 2017 г. Европейският омбудсман предприе стратегическа проверка относно прозрачността на законодателните дискусии в подготвителните органи на Съвета на ЕС, който е един от двата законодателни органа на ЕС.

Предметът на проверката не е начинът, по който Съветът организира подготвителните дискусии за приемането на неговите официални позиции относно законодателството на ЕС, нито някое конкретно законодателно предложение. Проверката се отнася до начина, по който Генералният секретариат на Съвета предоставя административна подкрепа за процеса на вземане на законодателни решения, като документира резултатите от дискусиите между държавите членки в рамките на подготвителните органи, и като регистрира, управлява и публикува свързаните с тези дискусии документи.

Преди Съветът да приеме своята официална позиция за преговорите с другия съзаконодателен орган — Европейския парламент — се организират подготвителни дискусии относно законопроектитее, които се провеждат на равнище посланици/заместник-посланици (съответно Корепер II и Корепер I), както и в рамките на повече от 150 комитета и работни групи[1], в чиято работа участват държавни служители. В някои случаи се постига съгласие на равнището на подготвителните органи и утвърдената позиция се приема, без да бъде допълнително обсъждана от министрите на равнището на Съвета. След окончателното приемане на даден законодателен акт Съветът публикува по-голямата част от законодателното досие, включително документите, изготвени от подготвителните органи.

Проверката на омбудсмана обхваща четири области:

  1. достъпността на законодателните документи чрез регистъра на документи на Съвета;
  2. пълнотата на регистъра на Съвета;
  3. съгласуваността на практиките на отделните подготвителни органи по съставяне на документи и предоставяне на достъп до тях;
  4. прозрачността по отношение на позициите на държавите членки.

Покана за представяне на коментари

Като първа стъпка в проверката омбудсманът отправи към Съвета 14 въпроса, на които Съветът отговори на 26 юли 2017 г.[2] Съветът изтъкна различни подобрения, които ще разширят възможностите на обществеността да проследява процеса на вземане на решения в Съвета, включително: i) нова система за регистрация на документите на Съвета, ii) проект за разработване на обща платформа за съставяне на законодателни предложения, която ще бъде използвана съвместно с Европейския парламент и Комисията, iii) технически инструменти, които ще улеснят предоставянето на достъп до документи, които носят обозначение „LIMITE“ относно разпространението (т.е. документи, които не са за публично оповестяване) и iv) различни инициативи за улесняване на публичния достъп до документи.

Неотдавна омбудсманът изпрати писмо до Съвета, с цел организиране на проверка на законодателните досиета, приключени през 2016 г. Успоредно с това омбудсманът приканва гражданите да предоставят мненията си по въпросите, повдигнати в стратегическата проверка. Омбудсманът Ви приканва да изразите мнението си по следните въпроси:

I. Достъпност на информацията и документите

1. Представените от Комисията законодателни предложения се обсъждат в рамките на една или повече работни групи на Съвета. Каква полезна информация може да бъде предоставена на този етап, за да може обществеността да се запознае и да разбере как се развиват дискусиите?

2. В своя отговор до омбудсмана Съветът описва действията, които предприема понастоящем за улесняване на намирането на документи на своя уебсайт, включително усъвършенстване на формуляра за търсене, предоставяне на достъп до документи чрез календар на заседанията и разработване на „съвместната законодателна база данни“, предвидена в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество[3].

Има ли други мерки, които Съветът може да предприеме с цел улесняване на намирането на законодателни документи?

II. Прозрачност на дискусиите

3. Опишете всички трудности, с които сте се сблъскали в опитите си за получаване на достъп до информация или документи, свързани с дискусиите в подготвителните органи на Съвета, както и евентуални конкретни предложения за подобрение

4. В рамките на подготвителните органи на Съвета се изготвят и разпространяват различни видове документи (резултати от заседания, компромисни споразумения на председателствата, доклади за напредъка и др.). Според Вас някои от тези документи по-полезни ли са от други за информиране на обществеността относно текущите дискусии? Пояснете отговора си.

5. Четете ли законодателното досие, което Съветът публикува след приемането на даден законодателен акт?

6. Смятате ли, че по отношение на дискусиите в работните групи и дискусиите в Корепер трябва да се прилагат различни изисквания за прозрачност? Обосновете накратко отговора си.

7. По време на дискусиите не се предоставя публичен достъп до документите с обозначение „LIMITE“ относно разпространението, без да има предварително разрешение. Според Вас какви допълнителни стъпки може да се предприемат за по-добро регулиране и хармонизиране на употребата на обозначението „LIMITE“ относно разпространението по отношение на законодателните документи?

8. С оглед на обстоятелството, че позициите на делегациите могат да се променят в процеса на преговорите, както и че Съветът трябва да обезпечи ефективността на своя процес на вземане на решения, според Вас в каква степен следва да се документират позициите, изразени от националните делегации в рамките на преговорите в работните групи на Съвета/Корепер? Доколко за Вас е важно да се запознаете с позицията на националната делегация?

III. Други

9. Посочете други области или мерки, които според Вас са важни за повишаване на прозрачността на законодателните дискусии в подготвителните органи на Съвета. Формулирайте мнението си възможно най-конкретно.

Как да участвате?

Крайният срок за представяне на коментари е 31 декември 2017 г.

По електронната поща чрез следния формуляр за контакт: http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_EO-CouncilConsultation

или

по пощата на адрес: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

Отбележете четливо „Council consultation - OI/2/2017“ (консултация на Съвета — OI/2/2017) в началото на коментарите.

Коментарите може да се подават на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Ако е възможно, текстът на коментарите на трябва да надхвърля 10 страници, включително евентуални приложения.

Омбудсманът ще препрати на Съвета всички получени коментари. Освен това омбудсманът има намерение да публикува тези коментари на своя уебсайт. Физическите лица, които съгласно Регламент № 45/2001 относно защитата на личните данни[4] не желаят имената им да бъдат публикувани, следва да уведомят омбудсмана.

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с г-жа Alice Bossière, служител по стратегическите проверки в Службата на омбудсмана (тел.: +32 228 33 401).

 

[1] Подробен списък на подготвителните органи на Съвета можете да намерите на съответната интернет страница на Съвета, достъпна на всичките 24 официални езика: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/

[2] Вж. по-долу относно писмото на омбудсмана и отговора на Съвета.

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)

[4] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). Вж. още: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/dataprotection/home.faces.