Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Viešieji pirkimai

Konkursai

Vadovaujantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomu finansiniu reglamentu reikalaujama, kad Europos ombudsmenas skelbtų viešus konkursus prekių ir paslaugų pirkimo sutartims sudaryti.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Europos ombudsmeno paskelbtus kvietimus dalyvauti konkurse, mažos vertės sutarčių planavimą, metinius sutarčių sąrašus ir bendrąsias sąlygas, taikomas visoms mažos vertės sutartims.

Sutartys dėl pirkimų, kurių vertė didesnė negu 15 000 EUR ir mažesnė negu 144 000 EUR

Sutartys dėl pirkimų, kurių vertė didesnė negu 15 000 EUR ir mažesnė negu 144 000 EUR, Finansiniame reglamente vadinamos mažos vertės sutartimis. Kvietimai dalyvauti konkurse dėl šių sutarčių taikant ribotą procedūrą gali būti siunčiami ribotam konkurso dalyvių, išreiškusių susidomėjimą po to, kai į juos kreipėsi Ombudsmeno tarnyba, skaičiui. Ombudsmeno tarnyba gali taip pat pakviesti kitus tiekėjus, kurie išreiškė susidomėjimą konkursu ir kurie laikomi tinkamais. Kad tokie tiekėjai galėtų išreikšti susidomėjimą, informacija apie konkursą dėl mažos vertės sutarčių bus nuolat tinkamu laiku skelbiama ombudsmeno interneto svetainėje.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikta informacija susijusi su mažos vertės sutartimis, kurias Europos ombudsmenas paskelbė pagal Finansinio reglamento (Reglamento (ES) 2018/1046) I priedo 3.1 punktą. 

Metinis sutarčių sąrašas

Šiame skirsnyje pateikiamas pagal metus suskirstytas rangovų (tiekėjų, paslaugų teikėjų), vykdančių sutartis, kurių vertė didesnė negu 15 000 EUR ir mažesnė negu 144 000 EUR, sąrašas. Sąraše nurodomas kiekvienos sudarytos sutarties dalykas ir vertė. Šis skirsnis pateikiamas pagal Finansinio reglamento (Reglamentas (ES) 2018/1046) I priedo 3.3 punkto a papunktį. 

Metinis konkrečių sutarčių (arba užsakymų formų) sąrašas pagal preliminariąją sutartį

Šiame skyriuje pateikiamas konkrečių sutarčių ir (arba) pirkimo užsakymų, kuriuos Europos ombudsmenas pasirašė pagal preliminariąsias sutartis, numatytas Finansinio reglamento I priedo 3.3 punkto e papunktyje, sąrašas pagal metus (Reglamentas (ES) 2018/1046).

Bendrosios sąlygos, taikomos visoms mažos vertės sutartims

Toliau pateikiamos bendrosios sąlygos taikomos visoms Europos ombudsmeno sudarytoms mažos vertės sutartims.

Pareiškimas apie privatumo apsaugą, susijęs su viešųjų pirkimų procedūromis

Visoms Europos ombudsmeno sudaromoms sutartims taikomas šis pareiškimas apie privatumo apsaugą: