Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Apie Europos ombudsmenų tinklą

Europos ombudsmenų tinklas buvo sukurtas 1996 m. Tinklo, kuris vienija Europos ombudsmeną, nacionalinius bei regionų ombudsmenus, uždavinys – užtikrinti, kad pagalba skundų pateikėjams būtų teikiama tinkamu lygmeniu. Tinklas padeda dalytis informacija apie ES teisę ir jos poveikį ES valstybėse narėse. Jis sudaro sąlygas plėtoti ombudsmenų bendradarbiavimą, siekiant pagal ES teisę saugoti ES piliečių ir kitų žmonių teises.

Europos ombudsmenų tinklas - Pranešimas

Pranešimas, priimtas per 6-ąjį ES valstybių narių ir šalių kandidačių nacionalinių ombudsmenų seminarą, įvykusį 2007 m. spalio 14-16 d. Strasbūre

Europos ombudsmenų tinklas parengė šį pranešimą, siekdamas geriau supažindinti su ombudsmenų europiniu veiklos aspektu ir paaiškinti paslaugas, kurias ombudsmenai teikia asmenims, pateikiantiems į ES teisės taikymo sritį patenkančių skundų.

Nacionaliniai ir regionų ombudsmenai nuolat padeda užtikrinti, kad ES piliečiai ir gyventojai galėtų žinoti savo teises ir jomis naudotis. Kartu su Europos ombudsmenu jie sudaro Europos ombudsmenų tinklą.

Europos ombudsmenų tinklas savanoriškai jungia Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinius ir regionų ombudsmenus bei panašias įstaigas, šalių kandidačių, Islandijos ir Norvegijos nacionalinius ombudsmenus, taip pat Europos ombudsmeną ir Europos Parlamento Peticijų komitetą. Vokietijoje panašias į ombudsmenų funkcijas atlieka nacionalinio ir regioninio lygmenų peticijų komitetai. Jie taip pat priklauso tinklui.

ES teisė ir politika daro vis didesnę įtaką kasdieniam valstybių narių piliečių ir gyventojų gyvenimui. Didžiąją ES teisės ir politikos dalį įgyvendina valstybių narių valdžios institucijos. Skundus dėl valstybių narių valdžios institucijų, įskaitant su veikla, patenkančia į ES teisės taikymo sritį, susijusius skundus, nagrinėja nacionaliniai ir regionų ombudsmenai. Europos ombudsmenas prižiūri ES institucijas, pavyzdžiui, Europos Komisiją.

Skundus dėl valstybės narės valdžios institucijų, įskaitant skundus, kurių tema patenka į ES teisės taikymo sritį, nagrinėja atitinkamas nacionalinis arba regiono ombudsmenas. Europos ombudsmenas nagrinėja skundus dėl Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų.

Nors įvairių tinklui priklausančių ombudsmenų įgaliojimai ir atsakomybė labai skiriasi, visi ombudsmenai siekia, kad visuomenei teikiamos jų paslaugos būtų nešališkos, veiksmingos ir teisingos. Neviršydami savo įgaliojimų ombudsmenai remia principus, kuriais grindžiama Europos Sąjunga.

„Sąjunga yra grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais, t. y. principais, kurie valstybėms narėms yra bendri" (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalis).

Vienas iš svarbiausių tinklo veiklos aspektų - keistis informacija apie ES teisę ir pažangiąja patirtimi, siekiant teikti visuomenei kuo geresnes paslaugas. Tinklui priklausantys nacionaliniai ir regionų ombudsmenai gali prašyti Europos ombudsmeno raštu atsakyti į klausimus dėl ES teisės ir jos interpretavimo, įskaitant klausimus, kurių kyla ombudsmenams nagrinėjant konkrečius atvejus.

Ombudsmenų vaidmuo ir paskirtis

Tinklui priklausantys ombudsmenai, kurių institucija įsteigiama pagal konstituciją arba įstatymus, yra nepriklausomi ir nešališki asmenys, nagrinėjantys skundus dėl valdžios institucijų veiksmų.

Ombudsmenai bando pasiekti, kad kiekvienas skundas būtų tinkamai išnagrinėtas ir pagal galimybę patenkintas. Išnagrinėjęs skundą ir nustatęs, kad jis pagrįstas, ombudsmenas gali pareikšti kritiką dėl to, kas įvyko, ir nurodyti, kaip, jo (jos) nuomone, klausimas turėtų būti išspręstas tinkamai. Daugelyje šalių ombudsmenas taip pat gali pasiūlyti teisių gynimo priemones, pavyzdžiui, įskaitant pakartotinį sprendimo svarstymą, atsiprašymą ar finansinę kompensaciją. Tam tikri ombudsmenai gali bandyti siekti skundo teikėjui palankaus sprendimo.

Tam tikrais atvejais skundo teikėjas gali pasirinkti - kreiptis į teismą ar į ombudsmeną. Tačiau paprastai ombudsmenas negali nagrinėti skundo, jei klausimą nagrinėja ar nagrinėjo teismas. Kitaip nei teismas, ombudsmenas negali priimti privalomų sprendimų, tačiau valdžios institucijos paprastai vadovaujasi ombudsmeno rekomendacijomis. Jei jos to nedaro, ombudsmenas, be kita ko, gali apie tai pranešti parlamentui ir į tokį atvejį atkreipti politikų bei visuomenės dėmesį.

Ombudsmenai ne tik atsako į skundus, bet ir stengiasi prevenciškai gerinti viešojo administravimo bei viešųjų paslaugų kokybę. Jie skatina gerą administravimą ir pagarbą teisėms, siūlo tinkamus sisteminių problemų sprendimus, skleidžia pažangią patirtį ir propaguoja paslaugumą.

Ombudsmenai ragina valdžios institucijas laikyti skundus galimybe veiksmingai bendrauti su skundo teikėju ir pašalinti visus su pareigūnų teikiamomis paslaugomis susijusius trūkumus. Taigi dauguma ombudsmenų nenagrinėja skundo, jei institucijai, dėl kurios skundžiamasi, prieš tai nebuvo suteikta pagrįsta galimybė išspręsti klausimą pačiai.

Tikslios priežastys, dėl kurių įvairūs tinklui priklausantys ombudsmenai gali imtis veiksmų, skiriasi, tačiau paprastai apima teisių, įskaitant žmogaus ir pagrindines teises, pažeidimą, kitą neteisėtą elgesį, įskaitant bendrųjų teisės principų nesilaikymą, ir gero administravimo principų nesilaikymą. Netinkamo administravimo, kurį ombudsmenas gali padėti pagerinti, pavydžiai: nepagrįstas delsimas, nustatytos politikos ar tvarkos nesilaikymas, šališkumas, neteisingumas, netikslios informacijos ar patarimo suteikimas, nenuoseklumas ir nemandagumas.

Visuomenei teikiamos paslaugos

Tinklui priklausantys ombudsmenai siekia mandagiai ir su pagarba padėti visiems visuomenės nariams. Ombudsmenai siekia būti prieinami, paslaugūs, teisingi, nešališki, nuoseklūs ir veiksmingi.

Laikydamiesi įstatymuose nustatytų apribojimų, taip pat apribojimų, susijusių su poreikiu gerbti privatumą ir su teisėtais konfidencialumo reikalavimais, tinklui priklausantys ombudsmenai siekia, kad jų veiksmai ir sprendimai būtų skaidrūs. Ombudsmenai skelbia kriterijus, kuriuos taiko nagrinėdami skundus, pateikia savo sprendimų priežastis ir viešai atsiskaito už savo veiklą.

Tinklui priklausantys ombudsmenai siekia išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp savo atliekamų tyrimų nuoseklumo ir spartos, taip pat atsižvelgia į skundo teikėjo interesus ir į poreikį veiksmingai naudoti išteklius.

Prieinamumas

Tinklui priklausantys ombudsmenai siekia, kad visi asmenys, kurie turi teisę naudotis jų paslaugomis, galėtų tai daryti lengvai ir vienodomis sąlygomis.

Paprastai skundai ombudsmenui teikiami tiesiogiai.

Skundo teikėjui paprastai nereikia mokėti už ombudsmeno paslaugas.

Jei įstatymuose numatomos minėtųjų principų išimtys, ombudsmenas siekia kuo labiau sumažinti neigiamą jų poveikį skundų teikėjams.

Skundų nagrinėjimas

Tinklui priklausantys ombudsmenai siekia nagrinėti skundus greitai ir veiksmingai. Jie atsižvelgia į su nagrinėjamu klausimu susijusias ES teisės nuostatas, įskaitant bendruosius teisės principus, pavyzdžiui, pagarbą pagrindinėms teisėms. Šiuo požiūriu gali būti naudinga vadovautis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Kiekvienas gaunamas skundas atidžiai išanalizuojamas siekiant užtikrinti geriausią rezultatą.

Jei skundas nepriimtinas, ombudsmenas apie tai nedelsdamas praneša skundo teikėjui ir aiškiai nurodo priežastį (-is). Jei įmanoma, ombudsmenas pataria skundo teikėjui kreiptis į kitą įstaigą, kuri galėtų padėti.

Tam tikri ombudsmenai taiko supaprastintą tvarką, jei preliminari analizė rodo, kad skundo teikėjo problemą galima greitai išspręsti, pavyzdžiui, telefono skambučiu.

Jei skundas visapusiai tiriamas, ombudsmenas apie tyrimą informuoja skundo teikėją arba užtikrina, kad skundo teikėjas galėtų lengvai gauti tokią informaciją. Pavyzdžiui, aktuali informacija gali būti susijusi su:

 • taikoma tvarka;
 • tyrimo apimtimi, įskaitant tiriamą (-us) klausimą (-us);
 • tyrimo pažanga.

Atlikęs tyrimą ombudsmenas paskelbia raštišką ataskaitą arba sprendimą, kuriame paprastai pateikiama ši informacija:

 • ombudsmeno išvados;
 • tai, ar, ombudsmeno nuomone, skundas visiškai arba iš dalies pagrįstas, ir tokio požiūrio priežastys;
 • prireikus, ombudsmeno rekomendacijos susijusiai valdžios institucijai.

Informacijos skelbimas

Tinklui priklausantys ombudsmenai prieinamais būdais skelbia lengvai suprantamą informaciją. Pavyzdžiui, gali būti skelbiama ši informacija:

 • kas turi teisę pateikti skundą;
 • dėl kokių valdžios institucijų galima pateikti skundą;
 • veiklos, dėl kurios galima pateikti skundą, rūšys, įskaitant į ES teisės taikymo sritį patenkančią veiklą;
 • skundų priimtinumo sąlygos;
 • kaip pateikti skundą;
 • kokia (-iomis) kalba (-omis) galima pateikti skundą;
 • (prireikus) sąlygos, kurioms susidarius ombudsmenas taiko supaprastintą tvarką;
 • kaip gauti asmeninį patarimą dėl galimybės pateikti skundą (pavyzdžiui, pagalbos telefonu tarnyba);
 • galimi rezultatai ir teisių gynimo priemonės nustačius, kad skundas pagrįstas.

Europos ombudsmenas įsipareigojo padėti suteikiant plačias galimybes gauti informaciją, kurią skelbia tinklui priklausantys nacionaliniai ir regionų ombudsmenai.

Europos ombudsmeno interneto svetainėje http://www.ombudsman.europa.eu pateikiama informacija apie tinklą ir nuorodos į tinklo narių interneto svetaines. Interneto svetainėje taip pat yra interaktyvus vadovas, kuris gali būti naudojamas nustatyti, kuri ombudsmenų ar kita institucija yra labiausiai tinkama nagrinėti skundą arba atsakyti į prašymą suteikti informacijos. Šią informaciją taip pat galima gauti kreipusis į Europos ombudsmeno tarnybą (tel. +33 3 88 17 23 13).


Vis geresnės visuomenei teikiamos paslaugos

Tinklui priklausantys ombudsmenai siekia nuolat gerinti paslaugas, kurias teikia visuomenei. Taigi prireikus šis pranešimas bus atnaujinamas, kad atspindėtų kintančią pažangiausią patirtį.