Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Odločba v zadevi 2591/2010/GG - Nepravilno vodenje postopka za ugotavljanje kršitev zoper Avstrijo v zvezi z dunajskim letališčem

Povzetek odločbe o pritožbi 2591/2010/GG zoper Evropsko komisijo 

Primer se nanaša na način, kako je Evropska komisija obravnavala pritožbo, ki jo je leta 2006 pri njej vložilo 27 državljanskih pobud („pritožnikov“) zaradi domnevnih negativnih posledic širitve dunajskega letališča. Komisija je ugotovila, da so bila dela izvedena brez obvezne presoje vplivov na okolje, ki se zahteva v skladu z Direktivo 85/337/EGS. Z avstrijskimi organi se je dogovorila, da bodo pomanjkljivost odpravili z naknadno presojo vplivov na okolje, pri čemer bodo poskrbeli, da bo čim bolj podobna predhodni presoji vplivov na okolje, in da bodo omogočili celovito presojo vpliva ustreznih projektov na okolje. Končno poročilo o postopku je bilo Komisiji predloženo februarja 2011.

Pritožniki niso bili zadovoljni z izvedbo naknadne presoje vplivov na okolje. Njihove kritične pripombe so se med drugim nanašale na dejstvo, da (i) je bil za ustrezni postopek zadolžen isti organ, ki je izdal dovoljenja za ustrezna dela, kar je privedlo do očitnega navzkrižja interesov, in (ii) da niso imeli vpogleda v postopek pregleda, kot je predvideno v ustrezni direktivi EU.

Pritožniki so se leta 2008 obrnili na evropskega varuha človekovih pravic (pritožba 1532/2008). Varuh je obravnaval primer in menil, da se trditve pritožnikov v zvezi z zgornjimi vprašanji na prvi pogled zdijo utemeljene, zaradi česar ni mogoča ugotovitev, da je Komisija zagotovila ustrezno izvedbo naknadne presoje vplivov na okolje. Ker pa je postopek še potekal in je Komisija navedla, da bo primer o ugotavljanju kršitev zaključila šele, ko bo ugotovila, da so avstrijski organi ustrezno ukrepali, je menil, da glede na položaj ni smiselno nadaljevati postopka. Zato je decembra 2009 končal preiskavo in pri tem jasno izrazil prepričanje, da bo Komisija upoštevala njegove ugotovitve.

Pritožniki so se novembra 2010 znova obrnili na varuha človekovih pravic (pritožba 2591/2010). Inšpekcijski pregled je pokazal, da dokumentacija iz obdobja, ko se je izvajala naknadna presoja vplivov na okolje, ne vsebuje nobene pomembne korespondence med Komisijo in avstrijskimi organi. Zlasti ni razvidno, da bi bili avstrijski organi pisno seznanjeni s takratnimi pripombami pritožnikov. Korespondence ni bilo niti po sprejetju odločbe varuha človekovih pravic o pritožbi 1532/2008. Varuh je na podlagi tega ugotovil, da Komisija ni upoštevala njegovih ugotovitev iz prve preiskave. Zato je na Komisijo naslovil osnutek priporočila, v katerem jo je pozval, naj razmisli o svojem stališču, vendar ga Komisija ni upoštevala.

Po mnenju varuha človekovih pravic je to obžalovanja vreden primer, pri katerem Komisija (i) v pomembni zadevi ni sprejela ustreznih popravnih ukrepov v zvezi z očitno kršitvijo zakonodaje EU ter (ii) zavestno ni upoštevala nasveta varuha človekovih pravic. Zato je menil, da je treba z zadevo seznaniti Evropski parlament, in preiskavo končal s posebnim poročilom Parlamentu.

This case was closed with a Special Report to the European Parliament (see above links).