• Pateikti skundą
 • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Ombudsmeno komanda

Ombudsmeno komanda

Kad ombudsmeno institucija galėtų tinkamai vykdyti jai nustatytas dvejopo pobūdžio užduotis, t. y. nagrinėti skundus visomis 24 Sutarties kalbomis ir aktyviau informuoti visuomenę apie teisę pateikti skundą, joje dirba kvalifikuoti ir daugiakalbiai darbuotojai. Šioje dalyje pateikiamas išsamus darbuotojų ir jų pareigų pavadinimų sąrašas.

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmeno kabinetas

Europos ombudsmeno kabinetas vykdo tiesioginius Europos ombudsmenės nurodymus. Jis pataria ir padeda ombudsmenei užtikrinti jos vizijos, strategijos ir tikslų įgyvendinimą.

Gavę prašymą visi kabineto nariai gali lydėti ombudsmenę komandiruotėse ir eidami savo atitinkamas pareigas gali teikti pagalbą rengiant kalbas, pristatymus ar pranešimus.

 • Aidan O'Sullivan
  Europos ombudsmeno kabineto vadovas
  Jam tenka visa atsakomybė už ombudsmenės strategiją, tarpinstitucinius ryšius, įskaitant ryšius su Europos Parlamentu, ir kabineto valdymą. Dėl strategijos įgyvendinimo užtikrinimo dirba kartu su Generaliniu sekretoriatu. Pataria ombudsmenei komunikacijos ir informavimo veiklos klausimais.
 • Fintan Butler
  Vyresnysis patarėjas
  Pataria ombudsmenei tyrimų, tyrimo procedūrų ir su tuo susijusiais klausimais.
 • Graham Smith
  Vyresnysis patarėjas
  Vyriausiasis kabineto patarėjas galimybės susipažinti su dokumentais klausimais (įskaitant klausimus, susijusius su duomenų apsaugos sąsaja). Pataria Europos ombudsmenei ir generaliniam sekretoriui skundų nagrinėjimo procedūrų ir jų rezultatų klausimais. Europos ombudsmenės vardu veikiantis aukšto lygio pranešėjas. Bendradarbiaudamas su Ryšių skyriumi, pataria Europos ombudsmenei Europos ombudsmenų tinklo ir tarptautinės žvalgybos bendruomenės santykių klausimais.
 • Silvia Bartolucci
  Asmeninis padėjėjas
  Atsakinga už ombudsmenės darbotvarkės, komandiruočių ir susitikimų rengimą. Atsakinga už pagal pareigas numatytas ad-hoc administracines užduotis.
 • Frederik Hafen
  Padėjėjas politikos klausimais
  Atsakingas už kasdienius ryšius su Europos Parlamentu, įskaitant Peticijų komitetą. Padeda įgyvendinti Europos ombudsmenės strategiją institucijos viduje ir už jos ribų, įskaitant pasirengimą Europos ombudsmenės informaciniams susitikimams. Atsakingas už ad hoc pavestų administracinių užduočių vykdymą.
 • Caroline Moen
  Kabineto padėjėjas
  Atsakingas už ombudsmeno darbotvarkę; tvarko visą ombudsmenui adresuotą korespondenciją ir kvietimus; tvarko Kabineto skaitmeninį archyvą; prižiūri ombudsmeno intraneto skiltį. Atsakingas už ad hoc pavestų administracinių užduočių vykdymą.

Generalinis sekretoriatas

Generalinis sekretoriatas yra atsakingas už bendrąjį Tarnybos valdymą ir turi pareigą užtikrinti bendrą ombudsmeno strategijos koordinavimą ir įgyvendinimą.
 • - Vacant -
  Generalinis sekretorius
 • Peter Dyrberg
  Generalinį sekretorių tyrimų klausimais konsultuojantis administratorius
 • Murielle Richardson
  Generalinį sekretorių žmogiškųjų išteklių ir valdymo ciklo klausimais konsultuojanti administratorė
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Padėjėjas administraciniais klausimais

Ryšių skyrius

Ryšių skyrius yra atsakingas už visuomenės, pagrindinių tikslinės auditorijos grupių ir kitų suinteresuotųjų subjektų informavimą apie ombudsmenės tyrimus, jos vadovavimą skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo srityse, taip pat dalyvavimą atitinkamose ES diskusijose ir rengiant politinius dokumentus. Skyrius taip pat turi pareigą Tarnybos viduje patarti strateginių ryšių klausimais ir koordinuoti Europos ombudsmenų tinklo veiklą.

 • Gundi Gadesmann
  Ryšių skyriaus vadovė
 • Sylvie Debout
  Padėjėja leidinių klausimais
 • Elena Kindyni
  Socialinės žiniasklaidos ir ryšių pareigūnė
 • Audrey Lemonnier
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Jean Lusweti
  Tekstų autorė ir padėjėja ryšių klausimais
 • Honor Mahony
  Atstovė spaudai
 • Carolina Marín Vargas
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Richard More O'Ferrall
  Ryšių pareigūnas
 • Marina Ramazanova
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Gabrielle Sheridan
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Christelle Therouse
  Padėjėja ryšių klausimais

1 skyrius. Tyrimai ir IRT

Pagrindinė 1 tyrimų skyriaus misija – atlikti galimo netinkamo administravimo atvejų tyrimus ir, atsižvelgiant į ombudsmenės nustatytus strateginius uždavinius ir prioritetus, rasti jų sprendimo būdus. 1 skyrius taip pat yra svarbus sklandaus visos Tarnybos veikimo garantas, nes užtikrina IRT palaikymą ir IRT sprendimų įgyvendinimą, sprendžia ombudsmeno ir Europos ombudsmenų tinklo bendradarbiavimo teisinius aspektus ir nagrinėja Europos Tarybos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sąveikos galimybes abiem institucijoms svarbiose srityse.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  1 skyriaus „Tyrimai ir IRT“ vadovė
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Padėjėjas administraciniais klausimais
 • Maria Depasquale
  Vyriausioji teisininkė
 • Inga Jasmontaitė
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Tereza Mandjukova
  Bylų tvarkytoja
 • Josef Nejedlý
  Teisininkas
 • Eija Salonen
  Teisininkė
 • Francesca Gennari
  Stažuotojas
 • Manuela Perez Ivars
  Stažuotojas
Informacinių ir ryšių technologijų poskyris
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Informacinių ir ryšių technologijų poskyrio vadovas
 • Kevin Crespo Gao
  Patarėjas informacinių technologijų klausimais
 • Massimo Ezzy
  Informacinių technologijų pareigūnas ir sistemų kūrėjas
 • Gaël Lambert
  Informacinių technologijų pareigūnas ir vyriausiasis sistemų architektas
 • Mindaugas Čyžius
  Web programuotojas-stažuotojas

2 skyrius „Viešojo intereso tyrimų koordinavimas“

 • Fergal Ó Regan
  2 skyriaus „Viešojo intereso tyrimų koordinavimas“ vadovas
 • Celien Coltura
  Bylų tvarkytoja
 • Tessa Harris Hess
  Bylų tvarkytoja
 • Jakub Pawlowicz
  Teisininkas
 • Catherine Vaudé
  Padėjėja administraciniais klausimais

3 skyrius. Tyrimai

Pagrindinė 3 tyrimų skyriaus misija – atlikti galimo netinkamo administravimo atvejų tyrimus ir, atsižvelgiant į ombudsmenės nustatytus strateginius uždavinius ir prioritetus, rasti jų sprendimo būdus.
 • Lambros Papadias
  3 skyriaus „Tyrimai“ vadovas
 • Antonios Antoniadis
  Vyriausiasis teisininkas
 • Patricia López Martín
  Teisininkė
 • Erika Murányi
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Silvia Ticau
  Bylų tvarkytojas
 • Diana Riochet
  Teisininkė
 • José Campos Navarro
  Stažuotojas
 • Tania Isacu
  Stažuotojas

4 skyrius. Tyrimai

Pagrindinė 4 tyrimų skyriaus misija – atlikti galimo netinkamo administravimo atvejų tyrimus ir, atsižvelgiant į ombudsmenės nustatytus strateginius uždavinius ir prioritetus, rasti jų sprendimo būdus.
 • Tina Nilsson
  4 skyriaus „Tyrimai“ vadovas
 • Evelyne Coudière
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Nastasja Fuxa
  Teisininkė
 • Laura Massocchi
  Bylų tvarkytoja
 • Angela Marcos Figueruelo
  Teisininkė
 • Jan Stadler
  Teisininkas
 • Konstantinos Tsaklidis
  Bylų tvarkytojas
 • Michaela Gehring
  Stažuotojas
 • Sandra Karlsson
  Stažuotojas

5 skyrius. Tyrimai ir proceso valdymas

Pagrindinė 5 tyrimų skyriaus misija – nagrinėti skundus ir atlikti galimo netinkamo administravimo atvejų tyrimus ir, atsižvelgiant į ombudsmenės nustatytus strateginius uždavinius ir prioritetus, rasti jų sprendimo būdus.
Vykdydamas su procesu ir registracija susijusią veiklą, 5 skyrius valdo funkcijas ir bendrai naudoja bylų valdymo sistemą bei Tarnybos sukurtas nespecializuotas įrašų saugojimo priemones ir taip padeda didinti Tarnybos darbo efektyvumą. Be to, skyrius prisideda prie veiksmingo Tarnybai adresuotų prašymų, susijusių su informacijos laisve, nagrinėjimo ir šiuo tikslu vykdo dvejopas funkcijas: a) teikia išorės informacijos naudotojams pavyzdinį standartą atitinkančias paslaugas ir b) padeda Tarnybai užtikrinti vidaus praktikos ir išorės vertinimų, susijusių su informacijos laisve, nuoseklumą.
 • Peter Bonnor
  5 skyriaus „Tyrimai ir proceso valdymas“ vadovas – skaidrumo pareigūnas
 • Christophe Bauer
  Skyriaus vadovo padėjėjas bylų valdymo procesų klausimais
 • Séverine Beyer
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Ana Bismarque Gaspar
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Juliano Franco
  Vyriausiasis teisininkas
 • Daniel Koblencz
  Teisininkas
 • Hanna Kubiak
  Skundų tvarkytoja
 • Oualiba Makhloufia
  Skyriaus vadovo padėjėja – dokumentų valdymo pareigūnė
 • Aude Perrot
  Bylų tvarkytoja
 • Michael Weiskorn
  Padėjėjas dokumentų valdymo klausimais (informacijos laisvė)
 • Caroline Zinck
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Marta Barzagli
  Stažuotojas

Strateginių tyrimų skyrius

Strateginių tyrimų skyriaus misija – skatinti sisteminius ES administravimo patobulinimus, visų pirma savo iniciatyva pradėti tyrimus ir juos kontroliuoti, ir, laikantis ombudsmenės strategijoje „2019 m. link“ nustatytų uždavinių ir metinio valdymo plano prioritetų, bendradarbiauti su institucijomis, organais, biurais ir agentūromis.
 • Rosita Hickey
  Strateginių tyrimų skyriaus vadovė
 • Elpida Apostolidou
  Padėjėja teisės klausimais
 • Tanja Ehnert
  Bylų tvarkytoja
 • Koen Roovers
  Bylų tvarkytojas
 • Maximillian Kemp
  Stažuotojas

Personalo, administracijos ir biudžeto skyrius

Personalo, administracijos ir biudžeto skyrius yra atsakingas už visų administracinių klausimų, susijusių su institucijos pastatais ir įranga, personalu, biudžetu ir finansais, sprendimą. Šio skyriaus misija – padėti ombudsmenei įdarbinti aukštos kvalifikacijos personalą, užtikrinti puikias darbo sąlygas ir griežčiausius efektyvumo ir sąžiningumo naudojant viešąsias lėšas standartus.

 • Alessandro Del Bon
  Personalo, administracijos ir biudžeto skyriaus vadovas
Biudžeto poskyris
 • Véronique Vandaele
  Biudžeto poskyrio vadovas
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Skyriaus vadovo sekretorė ir patarėja finansiniais klausimais
 • Stéphanie Maraj
  Finansų specialistė
 • Christophe Walravens
  Finansų specialistas
 • Emese Szentes
  Finansų specialistė
Žmogiškųjų išteklių poskyris
 • Zina Assimakopoulou
  Žmogiškųjų išteklių poskyrio vadovas
 • Rachel Doell
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Henri Finckbohner
  Vairuotojas- padėjėjas administracijai
 • Giovanna Fragapane
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Marjorie Fuchs
  Vyriausioji administratorė
 • Isgouhi Krikorian
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Charles Mebs
  Padėjėjas administraciniais klausimais
 • Félicia Voltzenlogel
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais

Duomenų apsaugos pareigūnas

 • Juliano Franco
  Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Elpida Apostolidou
  Duomenų apsaugos pareigūno padėjėjas