• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Odluka Europskog ombudsmana o unutarnjim postupcima za rješavanje zahtjeva za javni pristup dokumentima i zahtjeva za pristup informacijama

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Postupcima utvrđenima ovom Odlukom nastoji se zajamčiti da Ombudsman pri razmatranju zahtjeva za javni pristup dokumentima i zahtjeva za pristup informacijama primjenjuje najviše standarde transparentnosti i učinkovitosti.

Zahtjevi za javni pristup dokumentima Ureda Europskog ombudsmana rješavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001[1] uz poštovanje Statuta Europskog ombudsmana[2].

Odluka se također primjenjuje na zahtjeve za pristup informacijama koje zaprimi Ured Ombudsmana.

Ombudsman je usvojio sljedeće unutarnje postupke:

Članak 1.: Zaprimanje zahtjeva za javni pristup dokumentima i zahtjeva za pristup informacijama

1.1. Glavna služba odgovorna za zahtjeve za javni pristup dokumentima i zahtjeve za pristup informacijama je imenovana jedinica.

1.2. Svaki član osoblja Ureda Ombudsmana koji zaprimi zahtjev za javni pristup dokumentima bez odgađanja ga prosljeđuje imenovanoj jedinici na evidenciju i obradu.

1.3 Svaki član osoblja Ureda Ombudsmana koji zaprimi zahtjeva za pristup informacijama obrađuje ga izravno i bez odgađanja. Ako to nije moguće, zahtjev za pristup informacijama trebalo bi proslijediti imenovanoj jedinici.

Članak 2.: Zahtjevi za javni pristup dokumentima

2.1. Zahtjevi za javni pristup dokumentima obrađuju se u skladu s postupovnim[3] pravilima utvrđenima u člancima 6. do 10. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Ta pravila uključuju pravo podnositelja zahtjeva da u slučaju potpune ili djelomične uskrate ili izostanka odgovora u navedenom roku podnese potvrdni zahtjev[4].

2.2. Odluke o prvim zahtjevima donosi načelnik imenovane jedinice. U odluci o djelomičnoj ili potpunoj uskrati pristupa traženim dokumentima donesenoj u vezi s prvim zahtjevom za pristup navode se razlozi uskrate te se podnositelja zahtjeva obavještava o njegovu pravu na podnošenje potvrdnog zahtjeva.

2.3. Odluke o potvrdnim zahtjevima donosi glavni tajnik Ureda Ombudsmana. U odluci o djelomičnoj ili potpunoj uskrati pristupa traženim dokumentima donesenoj u vezi s potvrdnim zahtjevom navode se razlozi uskrate te se podnositelja zahtjeva obavještava o njegovu pravu na pokretanje sudskog postupka na Sudu Europske unije u skladu s relevantnim odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.4. Javni pristup dokumentima odobrava se u svim slučajevima osim kada je potrebno zaštititi određene javne ili privatne interese, a tada se primjenjuju iznimke utvrđene u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

2.5. Kada se zahtjev za javni pristup dokumentima odnosi na dokument koji je tijekom istrage dobiven od fizičke ili pravne osobe, institucije EU-a ili države članice pod uvjetom povjerljivosti, vrijedi pretpostavka o neobjavljivanju dokumenta utvrđena u Statutu Europskog ombudsmana[5].

2.6. U tim slučajevima Ombudsman u interesu transparentnosti može kontaktirati s osobama, institucijama EU-a i državama članicama koje su proslijedile dotične dokumente kako bi utvrdio može li se odstupiti od obveze povjerljivosti i spomenute dokumente objaviti.

Članak 3.: Osobni podaci

3.1. Ako dokument za koji je zatražen javni pristup sadrži „osobne podatke” u smislu Opće uredbe za zaštitu podataka[6], postupanje s takvim osobnim podacima mora biti usklađeno s odredbama te Uredbe.

3.2. U interesu transparentnosti identitet osoblja Ombudsmana bit će objavljen kada se spominje u kontekstu njihovih profesionalnih dužnosti, osim ako postoji dobar razlog da se to ne učini.

Članak 4.: Zahtjevi za pristup informacijama

4.1. Zahtjevi za pristup informacijama moraju se obraditi što je prije moguće, a najkasnije za 15 radnih dana.

4.2. U svim odlukama o uskrati pristupa traženim informacijama moraju se navesti razlozi uskrate[7] te se podnositelja zahtjeva mora obavijestiti o njegovu pravu na preispitivanje odluke.

4.3. Nakon podnošenja zahtjeva za preispitivanje, glavni tajnik Ureda Ombudsmana preispituje odluku o uskrati pristupa traženim informacijama. Preispitivanje se mora provesti što je prije moguće, a najkasnije za 15 radnih dana.

Članak 5.: Donošenje i stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja. Odluka Europskog ombudsmana od 26. svibnja 2014. o unutarnjim postupcima za rješavanje zahtjeva za javni pristup dokumentima i zahtjeva za pristup informacijama stavlja se izvan snage.

Strasbourg, 01/09/2016.

Emily O'Reilly

[1] Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

[2] Odluka Europskog parlamenta od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15), izmijenjena odlukama Parlamenta od 14. ožujka 2002. (SL L 92, 9.4.2002., str. 13) i 18. lipnja 2008. (SL L 189, 17.7.2008., str. 25).

[3] Riječ „postupovna” uključuje upućivanje na rokove, način pristupa i pravo na preispitivanje uskrate.

[4]Potvrdni zahtjev” pojam je koji se u Uredbi (EU) br. 1049/2001 koristi za pravo na preispitivanje uskrate.

[5] Ombudsman smatra da sljedeći dokumenti spadaju u opseg članka 2.5. ove Odluke: 1. osjetljivi dokumenti u smislu članaka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 dobiveni od institucija EU-a; 2. dokumenti dobiveni od institucija EU-a pod uvjetom povjerljivosti, uključujući i nakon istražnog postupka; 3. dokumenti dobiveni od država članica koji su klasificirani kao tajni prema zakonu ili propisima; 4. dokazi koji su tijekom svjedočenja prikupljeni pod uvjetom povjerljivosti od dužnosnika i ostalih zaposlenika EU-a; 5. dokumenti dobiveni od podnositelja pritužbe ili treće strane, koje u svrhu zaštite legitimnih interesa podnositelja pritužbe ili trećih strana Ombudsman utvrđuje kao povjerljive, ili na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu.

[6] Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L8, 12.1. 2001., str. 1).

[7] Informacije mogu biti uskraćene ako su povjerljive, predstavljaju poslovnu tajnu ili ako postoji obaveza da se ne prouzroči šteta podnositelju pritužbe ili bilo kojoj drugoj osobi.