• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Cinneadh ón Ombudsman Eorpach ar nósanna imeachta inmheánacha maidir le déileáil le hiarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid agus le hiarratais ar fhaisnéis

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Is é aidhm na nósanna imeachta a leagtar amach sa Chinneadh seo a chinntiú go gcuirfidh an tOmbudsman na caighdeáin is airde trédhearcachta agus éifeachtúlachta i bhfeidhm agus iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid agus iarrataí ar fhaisnéis á scrúdú.

Déileálfar le hiarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid i seilbh Oifig an Ombudsman Eorpaigh de réir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001[1], agus aird á tabhairt ar Reacht an Ombudsman Eorpaigh[2].

Beidh feidhm ag an gCinneadh seo maidir le hiarrataí ar fhaisnéis a fhaigheann Oifig an Ombudsman freisin.

Ghlac an tOmbudsman na nósanna imeachta inmheánacha seo a leanas:

Airteagal 1: Iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid agus iarratais ar fhaisnéis a fháil

1.1 Is é Aonad ainmnithe an phríomhsheirbhís a bheidh freagrach as déileáil le hiarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid agus iarratais ar fhaisnéis.

1.2 Aon duine in Oifig an Ombudsman a fhaigheann iarratas ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid, cuirfidh sé an t-iarratas ar aghaidh chuig an Aonad ainmnithe go pras le haghaidh cláraithe agus próiseála.

1.3 Aon duine in Oifig an Ombudsman a fhaigheann iarratas i scríbhinn ar fhaisnéis, déileálfaidh sé leis an iarratas go díreach agus go tapa. Mura féidir é sin a dhéanamh, ba cheart an iarraidh ar fhaisnéis a chur ar aghaidh chuig an Aonad ainmnithe.

Airteagal 2: Iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid

2.1 Próiseálfar iarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid de réir na rialacha nós imeachta[3] a leagtar amach in Airteagail 6 - 10 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. Áirítear leis na rialacha sin an ceart atá ag an iarratasóir chun iarratas daingniúcháin[4] a dhéanamh i gcás diúltú iomlán nó páirteach nó i gcás mainneachtain freagra a thabhairt laistigh den teorainn ama shonraithe.

2.2 Is é Ceann an Aonaid ainmnithe a thabharfaidh breitheanna ar iarratais tosaigh. I mbreith ar iarratas tosaigh lena ndiúltaítear, go hiomlán nó go páirteach, do rochtain phoiblí ar an doiciméad/na doiciméid a iarradh, luafar na cúiseanna leis an mbreith agus cuirfear an t-iarratasóir ar an eolas faoin gceart atá aige chun iarratas daingniúcháin a dhéanamh.

2.3 Is é an tArd-Rúnaí a thabharfaidh breitheanna ar iarratais daingniúcháin. I mbreith ar iarratas daingniúcháin lena ndiúltaítear, go hiomlán nó go páirteach, do rochtain phoiblí ar an doiciméad/na doiciméid a iarradh, luafar na cúiseanna leis an mbreith agus cuirfear an t-iarratasóir ar an eolas faoin gceart atá aige chun nósanna imeachta a thionscnamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh faoi na forálacha ábhartha den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.α υπάρχει πρόβλημα. Στο εσωτερικό ωστόσο έχει φιλοτεχνηθεί μια μαγική εικόνα που καθιστά πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, αυτή η μεταστροφή να καλλωπιστεί και να γίνει αποδεκτή από τον βασικό εταίρο (owner) στην υλοποίηση κάθε προγράμματος οικονομικής πολιτικής, την κοινωνία. Επομένως, πάμε στο πολύ κακό σενάριο. Επειδή δεν υποτιμώ κανένα, δεν μπορώ παρά να υποθέσω ότι αυτά τα έχει σκεφτεί η κυβέρνηση και ότι δεν γίνονται κατά λάθος.

2.4 Deonófar rochtain phoiblí ar dhoiciméid ach amháin sa chás gur gá leasanna poiblí nó príobháideacha áirithe a chosaint trí bhíthin na n-eisceachtaí a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

2.5 I gcás ina mbaineann iarratas ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid le doiciméad a fuarthas le linn fiosraithe ó dhuine nádúrtha nó dlítheanach ar bith, ó institiúid AE ar bith nó ó Bhallstát ar bith ar choinníoll na rúndachta, tá toimhde ann nach nochtfar an doiciméad, de réir Reacht an Ombudsman Eorpaigh[5].

2.6 Sna cásanna sin, féadfaidh an tOmbudsman, ar mhaithe le trédhearcacht, dul i dteagmháil leis an duine, leis an institiúid AE nó leis an mBallstát a chuir an doiciméad ar fáil chun a dhearbhú cé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar an rúndacht a tharscaoileadh agus an doiciméad a nochtadh.

Airteagal 3: Sonraí pearsanta

3.1 I gcás ina bhfuil 'sonraí pearsanta' de réir bhrí an Rialacháin maidir le Cosaint Sonraí[6] le fáil i ndoiciméad ar iarradh rochtain phoiblí air, láimhseálfar sonraí pearsanta den sórt sin i gcomhréir le forálacha an Rialacháin sin.

3.2 Ar mhaithe le trédhearcacht, nochtfar céannachtaí na mball d’fhoireann an Ombudsman de ghnáth, i gcás ina luaitear iad i gcomhthéacs a ndualgas gairmiúil, seachas nuair atá cúis mhaith ann nár cheart déanamh amhlaidh.

Airteagal 4: Iarratais ar fhaisnéis

4.1 Déileálfar le hiarratais ar fhaisnéis chomh tapa agus is féidir ach, i gcás ar bith, déileálfar leo laistigh de 15 lá oibre.

4.2 I mbreith ar bith lena ndiúltaítear don fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil, luafar na cúiseanna leis an mbreith[7] agus cuirfear an t-iarrthóir ar an eolas faoin gceart atá aige chun athbhreithniú ar an mbreith a iarraidh.

4.3 Tar éis iarratas ar athbhreithniú a fháil, déanfaidh an tArd-Rúnaí athbhreithniú ar an mbreith gan an fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil. Déanfar an t-athbhreithniú sin chomh tapa agus is féidir ach, i gcás ar bith, déanfar é laistigh de 15 lá oibre.

Airteagal 5: Glacadh agus teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an bhreith sin i bhfeidhm ar dháta a glactha. Aisghairtear leis seo an Cinneadh ón Ombudsman an 26 Bealtaine 2014 lenar glacadh nósanna imeachta inmheánacha maidir le déileáil le hiarratais ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid agus le hiarrataí ar fhaisnéis.

Strasbourg, 01/09/2016

Emily O'Reilly

[1] Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, IO L 145, 31.5.2001, lch 43.

[2] Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa ar na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman arna ghlacadh ag an bParlaimint an 9 Márta 1994 (IO L 113, 4.5.1994, lch 15) agus arna leasú ag a cinntí an 14 Márta 2002 (IO L 92, 9.4.2002, lch 13) agus an 18 Meitheamh 2008 (IO L 189, 17.7.2008, lch 25).

[3] Áirítear leis an bhfocal "nós imeachta" tagairt do theorainneacha ama, don mhodh rochtana agus don cheart chun athbhreithniú.

[4] Is é "iarratas daingniúcháin“ an téarma a úsáidtear i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 le haghaidh an chirt chun athbhreithniú.

[5] Measann an tOmbudsman go dtagann na doiciméid seo a leanas faoi raon feidhme Airteagal 2.5 den Chinneadh seo: 1. Doiciméid íogaire de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (AE) Uimh. 1049/2001 a fuarthas ó institiúid AE, 2. Doiciméid a fuarthas, lena n-áirítear doiciméid a fuarthas tar éis cigireachta, ar choinníoll na rúndachta ó institiúid AE, 3. Doiciméid a rangaíodh a bheith ina ndoiciméid faoi rún leis an dlí nó le rialachán a fuarthas ó Bhallstát, 4. Fianaise a fuarthas ar mhodh rúin ó oifigigh nó ó sheirbhísigh eile de chuid an AE trí fhianaise, 5. Doiciméid a fuarthas ó ghearánach nó ó thríú páirtí a rangaíonn an tOmbudsman a bheith ina ndoiciméid faoi rún d’fhonn leasanna dlisteanacha an ghearánaigh nó tríú páirtí a chosaint, bíodh sé ar iarratas ón ngearánach nó tríú páirtí lena mbaineann nó ar thionscnamh an Ombudsman féin.

[6] Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, IO L8, 12.1.2011, lch 1.

[7] Ar na forais a bhféadfar diúltú den sórt sin a bhunú orthu tá rúndacht, rúndacht ghairmiúil nó an oibleagáid gan dochar a dhéanamh do ghearánach ná d’aon duine eile.