Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Galimybė visuomenei susipažinti su ES dokumentais ir Europos ombudsmeno vaidmuo

undefined

Skaidrumas yra svarbiausias Europos ombudsmeno prioritetas. Vykdydamas savo įgaliojimus ombudsmenas veikia kaip teisių gynimo mechanizmas, skirtas asmenims, kuriems kilo sunkumų pasinaudoti galimybe susipažinti su ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų (toliau – institucijos) turimais dokumentais.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ES gyvenantys piliečiai ir ES įsisteigę juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su beveik visų ES institucijų bet kuriuo dokumentu. Tai taikoma rašytiniams dokumentams (fiziniams ir elektroniniams), garso ir (arba) garso ir vaizdo įrašams, susijusiems su institucijų strategine veikla (pavyzdžiui, teisinėmis konsultacijomis), veikla (pavyzdžiui, Komisijos narių kelionės išlaidomis) arba sprendimais (pavyzdžiui, balsavimo dokumentais).

Pagal ES taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001) visuomenės nariai gali kreiptis į institucijas prašydami leisti susipažinti su konkrečiais dokumentais (jei jie žino apie jų buvimą) arba prašydami, kad institucijos nustatytų su konkrečiu klausimu, su kuriuo jie nori susipažinti, susijusius dokumentus. Jeigu institucija, remdamasi viena iš Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytų išimčių, atsisako suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, tuomet asmenys gali prašyti, kad institucija peržiūrėtų savo sprendimą (vadinamoji kartotinė paraiška).

Asmenys, kurie siekia pasinaudoti galimybe susipažinti su dokumentais, gali kreiptis į Europos ombudsmeną, jeigu institucija visiškai arba iš dalies atmetė jų kartotinę paraišką. Jie gali nurodyti, kad išimtys, kuriomis remiamasi, netaikomos arba kad dokumento (-ų) atskleidimas grindžiamas viršesniu viešuoju interesu. Į ombudsmeną jie gali kreiptis ir tuo atveju, jeigu institucija per taikomus terminus neatsako į jų prašymą (-us). Ombudsmenas siekia kuo greičiau išnagrinėti tokius skundus ir šiuo tikslu taiko paspartintą skundų nagrinėjimo procedūrą.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti skundą Europos ombudsmenui.

Skaitykite ombudsmeno Q&A visuomenei dėl teisės susipažinti su dokumentais ir Išsamų ombudsmeno vadovą suinteresuotiesiems subjektams.