Vuoi presentare una denuncia contro
un’istituzione o un organismo dell’UE?

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1769/2017/JAS o spôsobe, akým Európska chemická agentúra riešila výhrady týkajúce sa herbicídnej látky glyfozát

Vec sa týkala korešpondencie Európskej chemickej agentúry (ECHA), ktorou odpovedala sťažovateľovi, britskému štátnemu príslušníkovi, na jeho výhrady týkajúce sa posúdenia nebezpečnosti glyfozátu, ktorý sa používa ako účinná látka v prostriedkoch na ničenie buriny.

Ombudsmanka túto vec vyšetrila a zistila, že počas posudzovania agentúra ECHA uskutočnila verejné konzultácie. Sťažovateľ nevyužil možnosť prispieť k týmto verejným konzultáciám. Aj napriek tomu ECHA odpovedala na výhrady sťažovateľa.

Ombudsmanka dospela k záveru, že ECHA primerane komunikovala so sťažovateľom a nedopustila sa žiadneho  nesprávneho úradného postupu.