Önnek panasza van egy
uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Резюме на решението по случай 1956/2017/THH относно непредоставянето от страна на Европейския парламент на достъп на жалбоподателя до имената на членовете на Парламента, свързани с две европейски политически партии

Случаят се отнася до отказа на Европейския парламент да предостави публичен достъп до списъците с членове на Парламента, свързани с две европейски политически партии, за определени финансови години.  Предоставените от Европейския парламент документи включват само наименованието на европейската политическа партия, държавата и публичния мандат на съответните лица. Всички имена на членовете на Парламента са заличени от списъците.

Омбудсманът установи, че е възможно да се постигне решение на спора, в резултат на което исканите документи да бъдат предоставени на жалбоподателя.

С оглед на това проверката беше приключена.