Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Hur Europeiska kommissionen ser till att hållbarheten och klimatpåverkan hos föreslagna ”projekt av gemensamt intresse” på energiområdet bedöms

Europeiska ombudsmannen har inlett en undersökning av hur Europeiska kommissionen ser till att energiinfrastrukturprojektens hållbarhet och klimatpåverkan utvärderas innan de tas upp i förteckningen över projekt av gemensamt intresse*. Undersökningen grundar sig på ett klagomål i vilket det hävdas att gasprojekt inte bedöms i tillräcklig utsträckning innan de tas upp i förteckningen.

Ombudsmannen har skrivit till kommissionen för att begära mer information om hur bedömningarna gjorts av de gas- och oljeprojekt som utsetts till projekt av gemensamt intresse.

* Projekt av gemensamt intresse är viktiga gränsöverskridande infrastrukturprojekt som sammanlänkar EU-ländernas energisystem. Projekten av gemensamt intresse är föremål för påskyndade planerings- och tillståndsförfaranden och kan beviljas finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE).