Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Stratēģiskais darbs 2018. gadā

Stratēģiskais darbs 2018. gadā

5

Stratēģiskās izmeklēšanas 2018. gadā

 

· Pārskatatbildība par Padomes likumdošanas darbu

· Ar ES iestāžu darbiniekiem saistītu “virpuļdurvju efekta” situāciju pārvaldība Komisijā

· Eiropas Zāļu aģentūras “pirmsiesniegšanas” darbības

· Komisijas tīmekļa vietņu pieejamība personām ar invaliditāti

· Attieksme pret personām ar invaliditāti atbilstoši kopīgajai veselības apdrošināšanas shēmai

10

Stratēģiskās iniciatīvas 2018. gadā (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas)

 

· Aizskarošas izturēšanās novēršanas politika ES civildienestā

· “Virpuļdurvju efekts” vairākās ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās

· Brexit pārredzamība

· Ierosinājumi uzlabot Eiropas pilsoņu iniciatīvu

· Bērnu migrantu un reemigrantu aizsardzība

· Pārbaudes attiecībā uz ES noteikumiem par ozona slāni noārdošām vielām

· Eiropas skolas un personas ar invaliditāti

· Sūdzību mehānismi attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

· ES pārtikas aprites riska novērtējums

· Valodu lietojums ES civildienestā