Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strateški rad u 2018.

Strateški rad u 2018.

5

Strateške istrage u 2018.

 

· Odgovornost za zakonodavni rad Vijeća

· Upravljanje Komisije situacijama „rotirajućih vrata” u pogledu osoblja EU-a

· Aktivnosti Europske agencije za lijekove prije podnošenja zahtjeva

· Pristupačnost internetskih stranica Komisije osobama s invaliditetom

· Postupanje s osobama s invaliditetom u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja

10

Strateške inicijative u 2018. (zahtjevi za pojašnjenja, neslužbeni upiti)

 

· Politike protiv uznemiravanja u javnoj službi EU-a

· „Rotirajuća vrata” u nizu institucija, tijela i agencija EU-a

· Transparentnost Brexita

· Prijedlozi za poboljšanje europske građanske inicijative

· Zaštita djece migranata i povratnika

· Kontrole provedbe pravila EU-a o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

· Europske škole i osobe s invaliditetom

· Mehanizmi za podnošenje pritužbi u vezi s Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

· EU-ova procjena rizika u prehrambenom lancu

· Upotreba jezika u javnoj službi EU-a