Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Стратегически дейности през 2018 г.

Стратегически дейности през 2018 г.

5

Стратегически запитвания през 2018 г.

 

· Отчетност на законодателната работа на Съвета

· Управление от Комисията на случаите на „въртяща се врата“, засягащи служители на ЕС

· Подготвителни дейности на Европейската агенция по лекарствата

· Достъпност на уебсайтовете на Комисията за хората с увреждания

· Третиране на хората с увреждания в рамките на общата здравноосигурителна схемата на ЕС

10

Стратегически инициативи през 2018 г. (искания на разяснения, инициативи, различни от формални проверки)

 

· Политики за противодействие на тормоза в администрацията на ЕС

· Практики на „въртяща се врата“ в различни институции, органи и агенции на ЕС

· Прозрачност във връзка с Брексит

· Предложения за подобряване на Европейската гражданска инициатива

· Защита на децата в контекста на миграцията и връщането

· Проверки във връзка с правилата на ЕС относно веществата, които нарушават озоновия слой

· Европейските училища и хората с увреждания

· Механизми за разглеждане на жалби във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове

· Оценка на ЕС на риска, свързан с хранителната верига

· Използване на езици в администрацията на ЕС