Önnek panasza van egy
uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Alapokmány

Az Európai Parlament határozata az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről(1)

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekre, és különösen az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkének (4) bekezdésére valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

tekintettel a Tanács jóváhagyására,

mivel az ombudsman megbízatásának ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket az Európai Közösségeket létrehozó szerződések rendelkezéseivel összhangban kell megállapítani;

mivel meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek szerint panaszt lehet benyújtani az ombudsmanhoz, valamint az ombudsman megbízatásának ellátása és a bírósági vagy közigazgatási eljárások közötti kapcsolatot;

mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a közösségi intézmények és szervek az ombudsman kérelmére kötelesek a kért tájékoztatást számára megadni, az ombudsman titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül; mivel a minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet(2) 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása; mivel a minősített információkat vagy dokumentumokat a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant; mivel a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása érdekében az ombudsman előre megállapodik az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről; mivel ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért segítséget nem kapja meg, tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket;

mivel szükséges az ombudsman vizsgálatai által feltárt hivatali visszásságok esetén követendő eljárás megállapítása; mivel rendelkezni kell arról, hogy az ombudsman minden éves ülésszak végén átfogó jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek;

mivel az ombudsman és munkatársai a feladataik ellátása során tudomásukra jutott információkat titoktartással kötelesek kezelni; mivel az ombudsman ugyanakkor köteles tájékoztatni az illetékes hatóságokat a vizsgálatai során tudomására jutott olyan tényekről, amelyek megítélése szerint a büntetőjog hatálya alá tartoznak;

mivel az alkalmazandó nemzeti jog tiszteletben tartása mellett rendelkezni kell az ombudsman és az egyes tagállamokban működő azonos típusú szervek közötti együttműködés lehetőségéről;

mivel az ombudsmant a Parlament megbízatási idejének kezdetén és annak időtartamára az Európai Parlament nevezi ki olyan személyek közül, akik az Unió polgárai és a függetlenség és szakértelem minden szükséges biztosítékát nyújtják;

mivel meg kell határozni az ombudsman megbízatása megszűnésének feltételeit;

mivel az ombudsmannak megbízatását teljes függetlenséggel kell ellátnia és erre hivatalba lépésekor az Európai Közösségek Bírósága előtt ünnepélyesen kötelezettséget kell vállalnia; mivel rendelkezni kell az ombudsman megbízatásával összeférhetetlen tevékenységekről, valamint az ombudsman illetményéről, kiváltságairól és mentességeiről;

mivel rendelkezni kell az ombudsman munkáját segítő titkárság tisztviselőiről és alkalmazottairól, valamint annak költségvetéséről; mivel az ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye;

mivel e határozat végrehajtási rendelkezéseinek elfogadása az ombudsman feladata; mivel továbbá egyes átmeneti rendelkezéseket kell meghatározni az első ombudsmanra vonatkozóan, akit az Európai Unióról szóló szerződés hatálybalépését követően neveznek ki,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) E határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikke (4) bekezdésének valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d cikke (4) bekezdésének megfelelően megállapítja az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.

(2) Az ombudsman feladatait a szerződések által a közösségi intézményekre és szervekre ruházott hatáskörök tiszteletben tartásával látja el.

(3) Az ombudsman nem avatkozhat be bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe, és nem kérdőjelezheti meg a bírósági határozatok megalapozottságát.

2. cikk

(1) Az ombudsman a fent említett szerződések keretein belül, az azokban foglalt feltételeknek megfelelően segítséget nyújt a közösségi intézmények és szervek – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróságot és Elsőfokú Bíróságot – tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok feltárásában, és ajánlásokat tesz azok megszüntetésére. Más hatóság vagy személy eljárása az ombudsmanhoz benyújtott panasz tárgyát nem képezheti.

(2) Az Unió bármely polgára, illetve az Unió egyik tagállamában lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy közvetlenül, vagy az Európai Parlament képviselőjének közvetítésével a közösségi intézmények vagy szervek – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróságot és Elsőfokú Bíróságot – tevékenysége során észlelt hivatali visszássággal kapcsolatban panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz. Az ombudsman a panasz benyújtása után azonnal tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet.

(3) A panasznak alkalmasnak kell lennie az azt benyújtó személy és a panasz tárgyának azonosítására; a panaszt benyújtó személy kérheti panasza bizalmas kezelését.

(4) A panasz az arra alapot adó tényeknek a panaszt benyújtó személy tudomására jutásától számított két éven belül, az érintett intézménynél vagy szervnél tett megfelelő közigazgatási lépések megtételét követően nyújtható be.

(5) Az ombudsman tanácsolhatja a panaszt benyújtó személynek, hogy panaszát egy másik szervhez nyújtsa be.

(6) Az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem szakítja meg a bírósági vagy közigazgatási eljárás jogorvoslati határidejét.

(7) Amennyiben az ombudsmannak folyamatban lévő vagy befejezett bírósági eljárás miatt az állítólagos tényállásra vonatkozó panaszt elfogadhatatlannak kell nyilvánítania vagy vizsgálatát le kell zárnia, az addig már esetleg elvégzett vizsgálatainak az eredményét véglegesen az irattárba helyezi.

(8) Az ombudsmanhoz nem nyújtható be a közösségi intézmények vagy szervek és azok tisztviselői vagy más alkalmazottai közötti munkaviszonnyal kapcsolatos panasz, kivéve ha az érintett személy valamennyi belső igazgatási kérelem és panasz benyújtására rendelkezésre álló lehetőséget – különösen a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett eljárásokat – kimerítette, és a megkeresett hatóság számára válaszadásra nyitva álló határidő lejárt.

(9) Az ombudsman a lehető leghamarabb értesíti a panaszt benyújtó személyt az ügyében tett intézkedéséről.

3. cikk

(1) Az ombudsman – hivatalból vagy panasz alapján – minden általa indokoltnak tartott vizsgálatot elvégez a közösségi intézmények és szervek tevékenysége során felmerülő gyanított hivatali visszásságok tisztázásának érdekében. Erről tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, amely bármilyen hasznos észrevételt továbbíthat számára.

(2) A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani számára a vonatkozó iratokhoz történő hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az előző albekezdésben említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről.

Az érintett intézmények és szervek a tagállamokból származó, törvény vagy rendelet alapján titkosnak minősített dokumentumokhoz csak a tagállam előzetes jóváhagyásával biztosíthatnak hozzáférést.

A tagállamokból származó más dokumentumokhoz is csak az érintett tagállam értesítését követően biztosítható hozzáférés.

Az ombudsman a dokumentumok tartalmát a 4. cikknek megfelelően a fenti két eset egyikében sem hozhatja nyilvánosságra.

A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az ombudsman felhívására kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek a személyzeti szabályzat vonatkozó szabályaihoz, különösen a hivatali titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.

(3) A tagállamok hatóságai az ombudsman kérelmére kötelesek minden olyan információt a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletein keresztül az ombudsman rendelkezésére bocsátani, amely segítséget nyújthat a közösségi intézmények vagy szervek eljárásában felmerülő hivatali visszásságok tisztázásában, kivéve ha az adott információ törvény, illetve rendelet alapján titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozik vagy olyan rendelkezések hatálya alá, amelyek megakadályozzák annak továbbítását. Az utóbbi esetben mindazonáltal az érintett tagállam az információt az ombudsman tudomására hozhatja, amennyiben az ombudsman vállalja, hogy azt nem hozza mások tudomására.

(4) Amennyiben az ombudsman a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket.

(5) Az ombudsman az érintett intézménnyel vagy szervvel együtt minden lehetséges módon olyan megoldást keres, amely a hivatali visszásságot megszünteti, és orvosolja a panaszt.

(6) Amennyiben az ombudsman hivatali visszásságot fed fel, erről tájékoztatja az érintett intézményt vagy szervet, és adott esetben ajánlástervezetet terjeszt elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény vagy szerv három hónapon belül részletes véleményt küld az ombudsman részére.

(7) Az ombudsman ezután jelentést küld az Európai Parlamentnek és az érintett intézménynek vagy szervnek. Jelentésében ajánlásokat tehet. Az ombudsman tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt a vizsgálat eredményéről, az érintett intézmény vagy szerv véleményéről, valamint az általa megfogalmazott esetleges ajánlásokról.

(8) Az ombudsman minden éves ülésszak végén jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek vizsgálatai eredményéről.

4. cikk

(1) Az ombudsman és munkatársai – akikre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 194. cikkét alkalmazni kell – a vizsgálataik során megszerzett információkat vagy dokumentumokat nem tehetik közzé. A (2) bekezdés sérelme nélkül, különösen nem tehetnek közzé semmilyen minősített információt vagy az ombudsmannak átadott – különösen az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében minősített dokumentumnak minősülő – dokumentumot, a személyes adatok védelmével kapcsolatos közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó dokumentumot, valamint semmilyen információt, amely a panaszt benyújtó vagy az ügyben szereplő más személynek kárt okozhatna.

(2) Ha az ombudsman vizsgálata során olyan tényekről szerez tudomást, amelyek megítélése szerint felvetik a büntetőjogi érintettséget, erről haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó képviseletén keresztül, és értesíti a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó, illetékes közösségi intézményt, szervet vagy szolgálatot amennyiben az ügy annak hatáskörébe tartozik; adott esetben az ombudsman értesíti azt a közösségi intézményt vagy szervet is, amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik, és amely alkalmazhatja az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 18. cikkének második bekezdését. Az ombudsman olyan tényekről is tájékoztathatja az érintett közösségi intézményt vagy szervet, amelyek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását fegyelmi szempontból kérdőjelezik meg.

4a. cikk

Az ombudsman és munkatársai a 4. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben foglalt feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően kezelik.

5. cikk

(1) Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a panaszosok jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, ha tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet betekintést olyan dokumentumokba, melyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá.

(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkében és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkében foglalt feladatkörén belül és más intézmények és szervek tevékenységének megkettőzése nélkül az ombudsman ugyanezen feltételek mellett együttműködhet a tagállamoknak az alapvető jogok előmozdításáért és védelméért felelős intézményeivel és szerveivel.

6. cikk

(1) Az ombudsmant minden európai parlamenti választást követően az Európai Parlament nevezi ki saját megbízatásának időtartamára. Az ombudsman megbízatása megújítható.

(2) Az ombudsmant olyan személyek közül választják ki, akik az Unió polgárai, rendelkeznek a polgári és politikai jogok teljes körével, függetlenségükhöz nem fér kétség, és megfelelnek az országuk területén a legmagasabb bírói tisztségek betöltéséhez előírt feltételeknek vagy elismerten rendelkeznek az ombudsman megbízatásának ellátásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

7. cikk

(1) Az ombudsman megbízatása a megbízatási idő elteltével,lemondással vagy felmentéssel szűnik meg.

(2) A felmentés esetét kivéve az ombudsman utódja kinevezéséig hivatalban marad.

(3) A megbízatás idő előtti megszűnése esetén az utódot a Parlament megbízatási idejéből fennmaradó időszakra a hivatal megüresedését követő három hónapon belül nevezik ki.

8. cikk

Az ombudsmant, ha már nem teljesíti a megbízatásának ellátásához szükséges feltételeket vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, az Európai Parlament kérelmére az Európai Közösségek Bírósága felmentheti hivatalából.

9. cikk

(1) Az ombudsman megbízatásának ellátása során teljes mértékben független és a Közösségeknek és az Unió polgárainak általános érdekeit szem előtt tartva jár el. Feladatai ellátása során egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem kérhet vagy fogadhat el utasításokat. Tartózkodnia kell minden olyan cselekedettől, amely megbízatásával összeegyeztethetetlen.

(2) Az ombudsman hivatalba lépésekor az Európai Közösségek Bírósága előtt ünnepélyesen kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait teljes függetlenséggel és pártatlansággal látja el, hivatali ideje alatt és azt követően tiszteletben tartja a hivatalából eredő kötelezettségeket, különösen azt a kötelezettségét, hogy megbízatása megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan jár el egyes kinevezések vagy előnyök elfogadásakor.

10. cikk

(1) Az ombudsman megbízatásának ideje alatt nem vállalhat politikai vagy közigazgatási hivatalt, és nem folytathat semmilyen egyéb – akár kereső, akár ingyenesen végzett – tevékenységet.

(2) Az ombudsman illetménye, más juttatásai és nyugdíja tekintetében az Európai Közösségek Bírósága bíráival azonos elbírálás alá esik.

(3) Az ombudsmanra, valamint titkárságának tisztviselőire és alkalmazottaira az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12–15. és 18. cikkét kell alkalmazni.

11. cikk

(1) Az ombudsmant feladatai ellátásában titkárság segíti, amelynek vezetőjét ő nevezi ki.

(2) Az ombudsman titkárságának tisztviselőire és alkalmazottaira az Európai Közösségek tisztviselőire és más alkalmazottaira vonatkozó rendeletek és szabályok vonatkoznak. Létszámukat évente a költségvetési eljárás keretében határozzák meg.

(3) Az Európai Közösségeknek és a tagállamoknak az ombudsman titkárságára kinevezett tisztviselőit szolgálati érdekből rendelik ki, és garantálják számukra, hogy származási intézményükbe teljes joggal visszahelyezik őket.

(4) A munkatársait érintő ügyekben az ombudsman jogállása megegyezik az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 1. cikkében meghatározott intézményekével.

12. cikk : (törölve)

13. cikk

Az ombudsman székhelye az Európai Parlament székhelye.

14. cikk

E határozat végrehajtási rendelkezéseit az ombudsman fogadja el.

15. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés hatálybalépését követően elsőként kinevezett ombudsman a Parlament megbízatási idejének végéig marad hivatalban.

16. cikk : (törölve)

17. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. A határozat kihirdetése napján lép hatályba.

(1) Elfogadta 1994. március 9-i határozatával (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.), módosította 2002. március 14-i (HL L 92., 2002.4.9., 13. o.) és 2008. június 18-i (HL L 189., 2008.7.17., 25. o.) határozatával.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).