Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az Ombudsmanok Európai Hálózatáról

Az Ombudsmanok Európai Hálózatát („ENO”) 1996-ban hozták létre. A hálózat az európai ombudsman, valamint a nemzeti és a regionális ombudsmanok között biztosít kapcsolatot annak érdekében, hogy a panaszos a megfelelő szinten jusson segítséghez. Az ENO segítséget nyújt az uniós joggal és annak az Európai Unió tagállamaira gyakorolt hatásaival kapcsolatos információk megosztásában is. Elősegíti az ombudsmanok közötti együttműködést, szem előtt tartva az uniós jog értelmében az uniós állampolgárokat és az egyént megillető jogok védelmét.

Az Ombudsmanok Európai Hálózata - Nyilatkozat

A 2007. október 14-16 között, Strasbourgban tartott, az EU-tagállamok és tagjelölt országok nemzeti ombudsmanjainak hatodik szemináriumán elfogadott nyilatkozat

Az Ombudsmanok Európai Hálózata azért készítette el ezt a nyilatkozatot, hogy ismertebbé tegye az ombudsmanok munkájának európai uniós dimenzióját, és bemutassa azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ombudsmanok nyújtanak az uniós jog körébe tartozó ügyekkel kapcsolatos panaszok orvoslása során.

A nemzeti és regionális ombudsmanok lényegesen hozzájárulnak annak biztosításához, hogy az uniós polgárok és az Unió területén tartózkodó személyek tisztában legyenek és rendelkezhessenek az őket megillető jogokkal. Az Európai Ombudsmannal együtt ők alkotják az Ombudsmanok Európai Hálózatát.

Az Ombudsmanok Európai Hálózata önkéntes alapon fogja össze a nemzeti és regionális ombudsmanokat, valamint az Európai Unió tagállamainak hasonló szervezeteit, a tagjelölt országok, Izland és Norvégia nemzeti ombudsmanjait, valamint az Európai Ombudsmant és az Európai Parlament Petíciós Bizottságát. Németországban a nemzeti és regionális szintű petíciós bizottságok az ombudsmanhoz hasonló szerepet töltenek be. Ők részei a hálózatnak.

Az EU-s jogszabályok és politikák egyre nagyobb hatással vannak a tagállamok polgárainak és a tagállamok területén tartózkodó személyek mindennapi életére. Ezeket leginkább a tagállamok hatóságai érvényesítik. A nemzeti és regionális ombudsmanok a tagállamok hatóságai ellen benyújtott panaszokkal foglalkoznak, ideértve azokat a panaszokat, amelyek az uniós jog hatálya alá eső tevékenységekhez kapcsolódnak. Az Európai Ombudsman felügyeli az uniós intézményeket és szerveket, mint például az Európai Bizottság.

A megfelelő nemzeti és regionális ombudsman a tagállamok hatóságai ellen benyújtott panaszokkal foglalkozik, ideértve azokat a panaszokat is, amelyek az uniós jog hatálya alá eső ügyekhez kapcsolódnak. Az Európai Ombudsman az uniós intézményeket és szerveket érintő panaszokat vizsgálja ki.

Habár a hálózatban résztvevő ombudsmanok hatáskörei és felelősségei nagyon eltérőek lehetnek, mind elkötelezettek aziránt, hogy a lakosság számára elfogulatlan, hatékony és méltányos szolgáltatást nyújtsanak. Megbízatásuk korlátain belül támogatják azokat az elveket, amelyekre az Európai Unió épül.

"Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban" (az Európai Unióról szóló Szerződés (6) cikk (1) bekezdés).

A hálózat egyik legfontosabb tevékenysége az uniós joggal és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatás a lakosság lehető legjobb kiszolgálása érdekében. A hálózat nemzeti és regionális ombudsmanjai felkérhetik az Európai Ombudsmant, hogy az írásban adjon választ az uniós joggal és annak értelmezésével kapcsolatos panaszokra, ideértve azokat a panaszokat, amelyek konkrét ügyek általuk történő kezelése során merülnek fel.

Az ombudsmanok szerepe és rendeltetése

A hálózat ombudsmanjai független és elfogulatlan személyek, akiket alkotmány vagy jogszabály hozott létre, és akik az állami hatóságok elleni panaszokkal foglalkoznak.

Megpróbálnak minden panasz esetén megfelelő eredményt elérni. Miután egy panaszt kivizsgált és indokoltnak talált, egy ombudsman kifogást emelhet a történtekkel kapcsolatban, és megállapíthatja, hogy véleménye szerint az esetet hogyan kellett volna helyesen kezelni. Több országban az ombudsman javaslatot tehet jogorvoslatra, ideértve például a határozat felülvizsgálatát, a bocsánatkérést vagy a pénzbeli kártérítést. Egyes ombudsmanok megpróbálnak békés megoldást találni a panaszra.

Bizonyos esetekben a panaszos választhat, hogy az ombudsmanhoz vagy a bírósághoz fordul. Az ombudsman azonban rendszerint nem vizsgálhatja a panaszt, ha a bíróság éppen akkor foglalkozik vagy már foglalkozott az üggyel. A bírósággal ellentétben az ombudsman nem hoz jogilag kötelező erejű döntéseket, viszont az állami hatóságok rendszerint követik az ombudsman ajánlásait. Ha mégsem teszik, akkor az ombudsman, például a Parlament értesítése révén, felhívhatja a politika és a nyilvánosság figyelmét az esetre.

A panaszok megválaszolásán túl az ombudsmanok aktívan törekednek a közigazgatás és a közszolgáltatások minőségének javítására. Támogatják a megfelelő ügyintézést, a jogok tiszteletben tartását, a rendszerbeli problémákra jó megoldásokat javasolnak, terjesztik a legjobb gyakorlatokat, valamint elősegítik a szolgálatkészség kultúráját.

Az ombudsmanok arra ösztönzik az állami hatóságokat, hogy a panaszokat tekintsék lehetőségnek arra, hogy a panaszossal hatékony párbeszédet folytassanak, és hogy a szolgáltatás hiányosságait orvosolják. Ennek megfelelően a legtöbb ombudsman csak akkor vizsgálja meg a panaszt, ha előzőleg megadták a megfelelő lehetőséget az ügy kezelésére annak a szervnek, amely ellen panaszt tettek.

A hálózaton belül változhat, hogy az ombudsman pontosan milyen ügyekben járhat el, de általában az alábbiakban: jogsértések, ideértve az emberi és alapvető jogokat; egyéb jogellenes magatartás, ideértve a jog általános elvei tiszteletben tartásának elmulasztását; valamint a megfelelő ügyintézés elvével összhangban álló ügyintézés elmulasztása. Az ombudsman által orvosolható hivatali visszásságokat példázhatja az indokolatlan késedelem, a már létrehozott politika vagy eljárás követésének elmulasztása, a pártatlanság hiánya, a méltánytalanság, a pontatlan tájékoztatás vagy tanácsadás, a következetlenség és az udvariatlanság.

Közszolgáltatások

A hálózatban részt vevő ombudsmanok elkötelezettek aziránt, hogy a közélet minden tagjával illendően és tisztelettel bánjanak. Céljuk, hogy elérhetők és szolgálatkészek, valamint méltányosak, pártatlanok, következetesek és hatékonyak legyenek.

A jog, valamint a magánélet tiszteletben tartásából és a jogos titoktartási okokból fakadó igény szabta kereteken belül a hálózat ombudsmanjai tevékenységeik és döntéseik során törekednek az átláthatóságra. Közzéteszik a panaszok kezelése során alkalmazandó kritériumokat, döntéseiket megindokolják, és nyilvános jelentést készítenek tevékenységeikről.

A hálózatban részt vevő ombudsmanok törekednek az alaposság és a vizsgálatok gyorsasága közötti megfelelő egyensúly fenntartására, figyelembe véve a panaszos érdekeit és a források eredményes felhasználásának szükségességét.

Hozzáférhetőség

A hálózat ombudsmanjai törekednek a szolgáltatásaik igénybevételére jogosultak számára lehetővé tenni az ingyenes és egyenlő hozzáférést.

A panaszokat általában közvetlenül az ombudsmannak lehet benyújtani.

Az ombudsman szolgáltatásai a panasztevő számára általában ingyenesek.

Amennyiben a fenti elvvel kapcsolatban valamely törvény kivételt tesz, akkor az ombudsman minden lehetséges erőfeszítést megtesz a panaszosra gyakorolt kedvezőtlen hatás minimalizálására.

A panasz kezelése

A hálózatban részt vevő ombudsmanok célja a panaszok haladéktalan és hatékony kezelése. Figyelembe veszik az uniós jog vonatkozó rendelkezéseit, beleértve a jogszabályok általános elveit, így például az alapvető jogok tiszteletben tartását. E tekintetben az Európai Unió alapjogi chartája hasznos hivatkozási pontként szolgálhat.

A megfelelő eredmény biztosítására tekintettel minden benyújtott panaszt alaposan megvizsgálnak.

Ha a panasz elfogadhatatlan, az ombudsman haladéktalanul tájékoztatja a panaszost, és világosan elmagyarázza neki az okot vagy okokat. Amennyiben lehetséges, az ombudsman ajánlhat a panasztevőnek egy másik olyan hatóságot, amely segíthet.

Néhány ombudsman egyszerűsített eljáráshoz folyamodik, ha az előzetes vizsgálat azt mutatja, hogy a panaszos problémáját gyorsan, például telefonon, meg lehet oldani.

Amennyiben a panasz teljes kivizsgálást igényel, az ombudsman tájékoztatja a panaszost a vizsgálatról, vagy biztosítja a panaszos számára az információhoz való könnyű hozzáférést. A lényeges információ érintheti például:

 • az alkalmazott eljárást;
 • a vizsgálat tárgyát, ideérte a vizsgálat alatt álló ügyet vagy ügyeket; és
 • a vizsgálat előrehaladását.

A vizsgálat végeztével az ombudsman írásbeli jelentést vagy határozatot tesz közzé, amely rendszerint kiemeli:

 • az ombudsman megállapításait;
 • hogy az ombudsman teljes egészében vagy részben tartja-e indokoltnak a panaszt, és az erre az álláspontra vonatkozó okokat; és
 • az ombudsman ajánlásait (ha van ilyen) az érintett állami hatóságok felé.

Az információ közzététele

A hálózatban részt vevő ombudsmanok könnyen érthető tájékoztatást adnak széles kör számára hozzáférhető formában. Ilyen információ lehet például:

 • kinek áll jogában panaszt tenni;
 • mely állami hatóságok ellen lehet panaszt benyújtani;
 • mely tevékenységek képezhetik a panasz tárgyát, ideértve az uniós jog hatálya alá tartozó tevékenységeket;
 • melyek a panaszok elfogadhatóságának feltételei;
 • milyen módon kell a panaszt benyújtani;
 • milyen nyelven vagy nyelveken lehet panaszt benyújtani;
 • (adott esetben) milyen feltételekhez köti az ombudsman az egyszerűsített eljárást;
 • hogyan kapjunk személyes tanácsot a panasz benyújtásának lehetőségéről (például telefonos ügyelet); és
 • melyek az indokoltnak tartott panasz lehetséges eredményei és jogorvoslati lehetőségei.

Az Európai Ombudsman felvállalta, hogy megkönnyíti a hálózat nemzeti és regionális tagjai által közzétett információhoz való széles körű hozzáférést.

Az Európai Ombudsman honlapja, http://www.ombudsman.europa.eu további információkat tartalmaz a hálózatról, valamint hivatkozásokat a Hálózat tagjainak honlapjára. A weboldalon továbbá megtalálható egy olyan interaktív útmutató, amely segítségét nyújt annak a szervnek a megtalálásában, amelyik hatáskörrel rendelkezik a panasz elbírálására vagy amelyik megfelelő tájékoztatást tud nyújtani. Az információ ugyancsak beszerezhető az Európai Ombudsman Hivatalától (Tel: +33 3 88 17 23 13).


Állandóan fejlődő közszolgáltatás

A hálózatban részt vevő ombudsmanok elkötelezettek aziránt, hogy folyamatosan fejlesszék a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatásokat. Ennek érdekében ezt a nyilatkozatot, amikor csak szükséges, felülvizsgálják annak érdekében, hogy a nyilatkozat mindig az alakuló legjobb gyakorlatot tükrözze.