• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

A panaszosok jogai

Nyelvek :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ezen az oldalon olyan tájékoztató anyagok linkjeit találja meg, amelyekből megismerheti, hogy az európai ombudsman hivatalával való kapcsolattartás során Önt panaszosként milyen jogok illetik meg.

Kérjük, gondosan olvassa el az információkat, mielőtt mérlegelné, hogy jogait a rendelkezésre álló lehetőségek valamelyikén keresztül érvényesíti.

Tájékoztató az adatfeldolgozásról és a titoktartásról

Adatfeldolgozás

Az ombudsmanhoz intézett panaszok és a kapcsolódó levelek gyakran tartalmaznak személyes adatokat, például neveket, elérhetőségeket és más, azonosítható személyekre vonatkozó információkat.

A vonatkozó európai jogszabály (45/2001/EK rendelet)[1] különféle jogokat és kötelezettségeket ír elő a személyes adatoknak az uniós intézmények, köztük az európai ombudsman általi kezelésére nézve. Idetartozik például, hogy a személynek joga van betekinteni a hivatal birtokában lévő, rá vonatkozó információkba. Ha szeretne élni ezekkel a jogokkal, vagy bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük, forduljon a hivatalhoz.

Amennyiben egy személy úgy véli, hogy az európai ombudsman nem megfelelően kezelte a személyes adatait, az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

A panasz és az információk bizalmas kezelése

Kérjük a panaszosokat, hogy az ombudsmannak küldött információk és dokumentumok közül rögtön az elküldéskor jelöljék meg azokat, amelyeket bizalmasnak tekintenek.

A titoktartást csak akkor lehet érvényesíteni, ha az információk nyilvánosságra kerülése valamilyen hátrányos következménnyel járna. A titoktartás alkalmazható például pénzügyi információkra, üzleti szempontból érzékeny információkra vagy egy magánszemélyre vonatkozó személyes információkra. A titoktartást nem mindig lehet garantálni. Ha például olyan dokumentumokat nyújt be az ombudsmanhoz, amelyekben valaki más személyes adatai is szerepelnek, az illető személy az adatvédelmi jogaival élve minden valószínűség szerint kikérheti ezeket az ombudsmantól. Arra mindenképpen számítania kell, hogy a panaszát és a hozzá tartozó bizonyító dokumentumokat a panaszban érintett intézmény vagy szerv teljes egészében meg fogja kapni, hogy alaposan megismerhesse és válaszolhasson az ombudsmannak.

Felülvizsgálati kérelem

A panaszos kérheti az arról hozott határozat felülvizsgálatát, hogy a panasz kívül esik az ombudsman hatáskörén vagy elfogadhatatlan, illetve a vizsgálatot lezáró határozat felülvizsgálatát.

A panaszos nem kérheti a hivatali visszásság megállapításának vagy az ilyen megállapítást követően tett ajánlásoknak a felülvizsgálatát.

A felülvizsgálati kérelemben részletes érvekkel kell megindokolni, hogy a határozat miért helytelen.

Amennyiben a panaszos a feltételezett hivatali visszássággal kapcsolatban új tényeket kíván előterjeszteni, bizonyítania kell az ombudsman felé, hogy nem volt abban a helyzetben, hogy ezeket a panaszában vagy a vizsgálat idején előadhassa.

A felülvizsgálati kérelmet a felülvizsgálat tárgyát képező ombudsmani határozat napjától számított 2 hónapon belül kell benyújtani.

A felülvizsgálati kérelemről a nyilvántartásba vételétől számított 4 hónapon belül határozatot kell hozni. Ez a határidő indokolt esetben meghosszabbítható.

Szolgálati panasz

Ha nem a panaszának kimenetelével elégedetlen, hanem azzal, ahogyan az ombudsman munkatársai Önt vagy a panaszát kezelték, szolgálati panaszt tehet.

Ki felügyeli az ombudsman tevékenységét?

Nincs olyan rendelkezés, amelynek értelmében az ombudsmannal szemben egy külső szervhez lehetne fellebbezést benyújtani. Attól függően azonban, hogy Ön mit talál problémásnak, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az Európai Parlament. Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez az Európai Unió tevékenységi területére tartozó és őt közvetlenül érintő ügyben. A petíciós joggal kapcsolatos további információkért kattintson ide.

Az Európai Unió Bírósága. Ha úgy véli, hogy az ombudsman jogellenesen járt el, a Törvényszékhez fordulhat. Ehhez egy ügyvéd képviseletére van szüksége, aki a várható költségekről és az ügy kedvező kimenetelének esélyeiről is felvilágosítást adhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ombudsman és szolgálatai ilyen jellegű tanácsadást nem tudnak biztosítani. További információkért látogasson el a Curia honlapra.

Az ombudsman általános elérhetőségei

Az ombudsman általános elérhetőségei

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról