Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Slučaj
Raspon datuma
Ključne riječi
Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 198 rezultata

Odluka o tome kako Europska središnja banka (ESB) postupa u slučajevima „rotirajućih vrata” (OI/1/2022/KR)

Petak | 28 listopada 2022

Europska ombudsmanica već duže vrijeme prepoznaje „rotirajuća vrata”, pri čemu se javni službenici sele u privatni sektor, kao pojavu koja može narušiti povjerenje javnosti ako se njome ne upravlja na odgovarajući način.

Cilj ove istrage na vlastitu inicijativu bio je razmotriti kako Europska središnja banka (ESB) rješava problem rotirajućih vrata za članove svojeg osoblja.

S obzirom na ulogu ESB-a u osiguravanju stabilnosti cijena i nadzoru financijskih i kreditnih institucija, svaki prelazak (bivšeg) člana osoblja ESB-a u privatne financijske ili kreditne institucije, posebice one koje su pod nadzorom ESB-a, može predstavljati sukob interesa i rizike za ugled te izazvati zabrinutost javnosti.

U istrazi Ombudsmanice procijenjen je jedan konkretan slučaj koji je izazvao zabrinutost javnosti te je preispitano 26 slučajeva zahtjeva osoblja za obavljanje profesionalnih djelatnosti tijekom neplaćenog dopusta ili nakon prestanka zaposlenja u ESB-u. U svim se pregledanim predmetima, osim jednog, osoblje ESB-a preselilo u privatni sektor, uključujući subjekte i banke pod nadzorom ESB-a.

Ombudsmanica je zaključila da bi ESB trebao primjenjivati čvršći pristup u pogledu prelazaka svojeg (bivšeg) osoblja srednjeg i višeg ranga u okviru „rotirajućih vrata” na radna mjesta u privatnom sektoru, posebice u financijskom sektoru.

Kako bi ispravila nedostatke koji su se pojavili u pojedinačnom slučaju i općenito u načinu na koji se ESB nosi s ovim izazovom, Ombudsmanica je iznijela niz prijedloga o tome kako ESB može ojačati svoja pravila, uključujući u kontekstu tekuće revizije Etičkog okvira ESB-a.

Konkretno, ESB bi trebao proširiti opseg onog osoblja koje podliježe strožim zahtjevima u pogledu obavješćivanja i/ili mirovanja ili se odlučiti za opći minimalni zahtjev za svo osoblje koji je sličan odredbama Pravilnika o osoblju EU-a koje se odnose na profesionalne djelatnosti nakon prestanka radnog odnosa.

ESB bi također trebao produljiti zabranu, sa šest mjeseci na godinu dana, za bivše višerangirane članove osoblja ESB-a da lobiraju među bivšim kolegama.

ESB bi trebao dodatno poboljšati praćenje usklađenosti (bivših) članova osoblja s njihovim etičkim obvezama i uvjetima koje je utvrdio ESB, na primjer objavljivanjem uvjeta za odobravanje djelatnosti bivših višerangiranih članova osoblja nakon prestanka radnog odnosa kako bi se mogle prijaviti navodne povrede.

Ombudsmanica je nadalje predložila da ESB ne bi trebao odobriti zahtjev ako smatra da taj zahtjev člana osoblja za obavljanje profesionalne djelatnosti tijekom neplaćenog dopusta predstavlja rizik koji se ne može na odgovarajući način ublažiti ograničenjima ili ako se ograničenja ne mogu učinkovito pratiti ili provoditi.

Odluka o odbijanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo da odobri javni pristup rezultatima glasanja i raspravama svojeg Odbora nadzornih tijela o tome da su nacionalna nadzorna tijela navodno kršila pravo Unije (predmet615/2021/TE)

Ponedjeljak | 07 veljače 2022

Pritužba se odnosila na odbijanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) da odobri javni pristup pojedinostima glasanja svojeg Odbora nadzornih tijela (Odbor) o dva nacrta preporuka o povredi prava Unije (BUL). Preporuke o BUL-u mogu se dati nakon istrage EBA-e o potencijalnim povredama prava Unije koje su učinila nacionalna nadzorna tijela. Spomenuti nacrti preporuka o BUL-u, upućeni nadzornim tijelima Malte, Danske i Estonije, odnosili su se na navodno pranje novca u malteškoj banci Pilatus Bank i u estonskoj podružnici danske banke Danske Bank.

Podnositelj pritužbe također je tvrdio da su postojali sukobi interesa jer je sumnjao da su članovi Odbora koji su predstavljali nacionalna nadzorna tijela Malte, Danske i Estonije sudjelovali u relevantnim glasanjima.

Kao odgovor na Ombudsmanovu preliminarnu procjenu predmeta, EBA je objavila dva spomenuta dokumenta o pojedinostima glasanja. Ombudsman je pozdravio ovaj korak te je smatrao da je objavljivanjem dokumenata EBA riješen taj aspekt pritužbe. Ombudsman smatra da objavljivanje takvih pojedinosti glasanja pomaže osigurati da članovi Odbora EBA-e djeluju neovisno i u interesu EU-a. Potiče EBA-u da i ubuduće tako postupa.

Kada je riječ o sukobu interesa, pregledom dokumenata koji je izvršio istražni tim Ombudsmana ustanovljeno je da su spomenuti članovi Odbora zaista glasali o tome treba li EBA izdati preporuku o povredi prava Unije koja se odnosi na njihova nadzorna tijela. Iako je EBA tvrdila da pravila koja su u tom trenutku bila na snazi nisu predviđala da se bilo koji član Odbora isključi iz glasanja, Ombudsman je smatrao da obveza da se djeluje neovisno i u interesu EU-a znači da članovi Odbora nisu trebali glasati.

Budući da je EBA u siječnju 2020. donijela novi poslovnik za svoj Odbor i novu politiku upravljanja sukobima interesa za osobe koje nisu u sastavu osoblja, za koje se čini da sprječavaju da ponovno dođe do sukoba interesa, Ombudsman smatra da daljnje istrage u ovom trenutku nisu opravdane. Zbog toga je zaključio istragu i ponovno pozdravio značajan napredak koji je ostvaren zahvaljujući spremnosti tijela upravljanja EBA-e da prihvate veću transparentnost.