• Podnesite pritužbu
 • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Strategija Europske ombudsmanice - „Ususret 2019.”

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Uvod

Institucija Ombudsmana simbol je demokracije i vladavine prava diljem svijeta. Ona služi i kao neovisna institucija koja nadzire moć javne vlasti i javnu upravu te kao sredstvo za saslušanje pritužbi građana putem kojeg njihova prava može štititi neovisan, dostupan i nepristran ured izvan tradicionalnog sudskog sustava.

Namjera njezina osnutka u Europskoj uniji nakon potpisivanja Ugovora iz Maastrichta 1992. bila je produbiti demokratsku legitimnost institucija EU-a. To je također bila potvrda rastućeg utjecaja tih institucija na svakodnevni život građana država članica zbog koje je bilo potrebno osigurati da se moć institucija ne upotrebljava na nepošten, nepravedan ili samovoljan način.

Kabinet Europskog ombudsmana uskoro ulazi u treće desetljeće svog postojanja i počašćena sam što me Europski parlament prošle godine izabrao za Ombudsmanicu kako bih nastavila s radom svojih prethodnika, g. Jacoba Södermana i prof. Nikiforosa Diamandourosa.

Moji prethodnici pomogli su ugraditi svijest o postojanju ove nove institucije u način razmišljanja u sustavu uprave EU-a. Oni su zahvaljujući svojim vještinama, utjecaju i potpori visokostručnog i posvećenog osoblja postigli značajna poboljšanja u pogledu učinkovitosti, transparentnosti i integriteta javne uprave. Osigurali su također pravni lijek za tisuće pojedinaca, pripadnika civilnog društva i poduzeća kojima institucije EU-a nisu pomogle na odgovarajući način.

Moja je zadaća i ambicija podići instituciju Europskog ombudsmana na višu razinu utjecaja, značaja i djelotvornosti. To bi trebala omogućiti strategija opisana na ovim stranicama koja obuhvaća razdoblje do 2019. i koja je rezultat višemjesečnog dijaloga s mojim osobljem, kao i mnogim predstavnicima civilnog društva i poslovnog sektora te čelnim ljudima institucija EU-a i Europskim parlamentom. Cilj je strategije iskoristiti naše resurse na visokostrateški način prepoznavanjem područja javne uprave EU-a u kojima možemo biti najdjelotvorniji.

Emily O'Reilly

Studeni 2014

1. Misija i opis zadaće

Naša je zadaća služiti demokraciji u suradnji s institucijama Europske unije s ciljem stvaranja djelotvornije, odgovornije, transparentnije i etičnije uprave.

Kako to činimo

Ombudsmanova neovisnost zajamčena je Ugovorima.

Zapošljavamo visokostručno osoblje sa znanjem nekoliko jezika koje ocjenjuje pritužbe građana na institucije EU-a i osigurava pravni lijek kada je to potrebno.

Ombudsman također istražuje predmete od velikog javnog ili načelnog značaja, i to putem istraga na vlastitu inicijativu.

Nadalje, Ombudsman dodatno utječe na razvoj dobrih upravnih praksi u institucijama EU-a svojim utjecajem i širenjem informacija, izdavanjem smjernica i kodeksa dobre prakse te podnošenjem posebnih izvješća Europskom parlamentu.

Poveljom o temeljnim pravima zajamčeno je pravo građana EU-a na podnošenje pritužbi Ombudsmanu. Ovo pravo također uživaju poduzeća, udruženja i državljani trećih zemalja s boravištem u EU-u. Ombudsman se može baviti pritužbama na kršenje prava zajamčena Poveljom, kao i drugim slučajevima koji se odnose na nepravilan rad uprave. Ombudsman stoga osnažuje utjecaj građana pomažući im da ostvare svoja temeljna prava. Uz pravo na dobru upravu građani imaju pravo znati što rade institucije EU-a (transparentnost) i pravo sudjelovanja u njihovim aktivnostima. Ombudsman je stoga središnji čimbenik u zadaći da se osigura da institucije EU-a provode i štite sva ta prava.

Konačno, Ombudsman promiče dobro upravljanje i kulturu javne usluge pomažući upravi EU-a da radi otvoreno, djelotvorno i s integritetom.

Praktična provedba uvjerenja koje prenosimo

Trudimo se provoditi u praksi uvjerenja koja prenosimo drugima. To uključuje priznavanje vlastitih pogrešaka, prihvaćanje nadzora i spremnost na učenje iz iskustva.

Okvir za sve naše aktivnosti, unutarnje i vanjske, čini pet vodećih načela:

 • Integritet
 • Odgovornost
 • Dijalog
 • Usluga
 • Pravednost

Predanost osoblju

Cilj nam je osigurati pozitivno i suradničko radno okruženje u kojem se prema svakoj osobi postupa s dostojanstvom i poštovanjem i u kojem svaka osoba ima mogućnost razvoja svojih ambicija u pogledu profesionalne karijere u skladu s potrebama i obvezama institucije.

2. Strategija

Strategija služi većem broju ciljeva. Ona:

 • uspostavlja ciljeve visoke razine koje Kabinet Ombudsmana nastoji postići u okviru različitih konkretnih djelovanja (objašnjenih u Operativnom okviru[1]).
 • osigurava višegodišnji okvir za ekonomičnu, učinkovitu i djelotvornu uporabu ljudskih i financijskih resursa koje Kabinetu osigurava tijelo nadležno za proračun.
 • predstavlja referentnu točku za vanjske dionike radi procjene i obrazloženja našeg rada.

Naši strateški ciljevi

Naša je strategija kombinirati tri uzajamno podržavajuća cilja.

Nastojimo postići značajnu važnost u EU-u i kod naših dionika, nastojimo osigurati vidljivost Ombudsmanice i Kabineta radi potpore našoj misiji, nastojimo ostvariti stvaran i pozitivan utjecaj na upravu EU-a.

Ti su ciljevi podržani unutarnjim ciljem učinkovitosti.

Naši strateški ciljevi

Cilj 1. – osigurati važnost

Želimo ostvariti dodanu vrijednost za građane i ostale dionike usredotočivanjem na ključna sustavna pitanja koja su najvažnija za njihove interese i pitanja od važnosti.

Prioriteti

1. Ojačati našu ulogu kao priznatog, pouzdanog i neovisnog tijela u pogledu pitanja važnih za Ombudsmaničin mandat osiguravajući vodeću ulogu u području transparentnosti, odgovornosti i integriteta.

2. Surađivati s našim dionicima i tražiti njihova mišljenja.

3. Ostvarivati javni angažman i doprinos u važnim raspravama i razvoju politika u EU-u gdjegod Ombudsmaničin mandat i stručnost osiguravaju dodanu vrijednost.

4. Surađivati s međunarodnim mrežama i organizacijama s ciljem prepoznavanja najviših standarda i najboljih praksi, na primjer u vezi s ljudskim/temeljnim pravima ili pitanjima upravljanja kao što su „zviždanje” (javno upozoravanje) i sukob interesa.

5. Produbljivanje naših kapaciteta u pogledu razumijevanja stalno mijenjajuće dinamike Europske unije i političkog, društvenog, ekonomskog i pravnog konteksta u kojem djelujemo.

Cilj 2. – postići veći utjecaj

Želimo postići stvarne rezultate u pogledu poboljšanja kvalitete rada institucija EU-a djelujući kao pokretač promjene u ključnim područjima.

Prioriteti

1. Proaktivno prepoznavati područja od ključne strateške važnosti i ciljano pronalaziti odgovarajuće resurse u pogledu istrage problema unutar sustava, a posebno kroz istrage na vlastitu inicijativu.

2. Razviti integrirani pristup u pogledu strateških istraga koristeći se pogodnostima međusektorske stručnosti u Kabinetu Ombudsmana.

3. Razviti instrumente koji omogućuju sustavnije i temeljitije praćenje ishoda Ombudsmaničinih preporuka i primjedaba.

4. Povećati značaj i ojačati suradnju i dijalog s institucijama EU-a i drugim dionicima radi potpore Ombudsmaničinim preporukama.

5. Iskoristiti, na prikladan i razuman način, puni opseg ovlasti Ombudsmanova Statuta koristeći se svim dostupnim alatima i mogućnostima na našem raspolaganju ovisno o slučaju.

Cilj 3. – održavati vidljivost na visokoj razini

Želimo povećati svoju mogućnost ostvarivanja utjecaja. Potrebno je osnažiti i produbiti javnu i institucionalnu svijest o instituciji Ombudsmana.

Prioriteti

1. Strateški se koristiti svojim komunikacijskim kapacitetima u svrhu obavješćivanja opće javnosti, ključne ciljane publike i drugih dionika.

2. Razviti svoje internetske alate i kanale tako da budu učinkovitiji instrumenti komunikacije.

3. Sveobuhvatno i strateški surađivati s Europskim parlamentom i njegovim odborima na širokom spektru pitanja od zajedničkog interesa uz zadržavanje neovisnosti.

4. Surađivati s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja u komunikaciji s građanima.

5. Utvrditi i razviti artikulirane i pouzdane predstavnike ureda koji su sposobni predstavljati Ombudsmanicu na ključnim događajima i konferencijama i koji znaju prepoznati prilike za umrežavanje i širenje dometa te osigurati njihov razvoj.

Cilj 4. – poboljšati učinkovitost

Svojim se resursima želimo koristiti tako da postignemo najbolje moguće rezultate.

Prioriteti

1. Osigurati da se Ombudsmanova proračunska sredstva upotrebljavaju u skladu sa strategijom.

2. Osigurati da svi naši interni postupci i jedinice, uključujući informatičke sustave, funkcioniraju što je moguće učinkovitije i djelotvornije.

3. Razviti pametne, prilagodljive i jasne radne prakse koje omogućuju određivanje prioriteta u pogledu pritužbi i njihovo rješavanje što je moguće brže i učinkovitije.

4. Poticati unutarnju kulturu transparentnosti, etičkog ponašanja, inovativnosti i uslužnosti prema građanima.

5. Dodatno razviti Kabinet kao privlačno, dinamično i važno mjesto rada za motivirane, talentirane i ambiciozne ljude osiguravanjem toga da su naše politike u pogledu ljudskih potencijala od središnje važnosti za našu strategiju te da su dobro razvijene i financirane.

3. Provedba i mjerenje

Konkretne mjere za postizanje prethodno navedenih ciljeva i prioriteta planiraju se i procjenjuju jednom godišnje postupcima za utvrđivanje Godišnjeg plana upravljanja (AMP) i Godišnjeg izvješća o radu (AAR). U razdoblju obuhvaćenom ovom strategijom postupak utvrđivanja Godišnjeg plana upravljanja bit će kako slijedi:

Ujesen Ombudsmanica izdaje smjernice za aktivnosti u predstojećoj godini na osnovi ciljeva i prioriteta strategije. U smjernicama se naznačuju financijska sredstva i ljudski potencijali za koje se očekuje da će biti dostupni Kabinetu. U skladu sa smjernicama upravitelji operativnih jedinica predlažu konkretne mjere te iznose objašnjenje o tome:

 • kako će predložene mjere doprinijeti ostvarenju aktivnosti i prioriteta strategije;
 • koji su resursi potrebni za njihovu provedbu; i
 • kako će potrebni resursi biti dostupni (konkretno, i kada je to potrebno, putem ušteda od učinkovitog rada i/ili smanjenjem resursa namijenjenih drugim aktivnostima).

Slijedeći interna razmatranja i koordinaciju, o Godišnjem planu upravljanja odlučuje Ombudsmanica.

Procjena, mjerenje i izvješćivanje

Prvom strategijom utvrđeni su brojni ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-jevi) povezani s odgovarajućim ciljevima. Tablica s rezultatima sastavljala se na polugodišnjoj i godišnjoj osnovi, a rezultati su izneseni u Godišnjem izvješću o radu.

Iskustvo s ključnim pokazateljima uspješnosti i tablicom s rezultatima vrlo je pozitivno. Njihova uporaba pokazala se učinkovitom za potrebe unutarnjeg upravljanja i vanjskog izvješćivanja putem Godišnjeg izvješća o radu.

Ključni pokazatelji uspješnosti trebaju se revidirati kako bi se uzeli u obzir ciljevi i prioriteti ove Strategije. Kako bi se osigurala njihova korisnost i relevantnost, novi ključni pokazatelji uspješnosti bit će pažljivo koncipirani te će biti predmetom temeljitog internog savjetovanja prije objave na Ombudsmanovoj internetskoj stranici u isto vrijeme kada i Godišnji plan upravljanja za 2015.

4. Preispitivanje

Ova će Strategija biti preispitana polovicom njenog razdoblja primjene nakon javnog savjetovanja.