Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Allmänhetens tillgång till Europeiska ombudsmannens handlingar

Öppenhet och ansvarsskyldighet gentemot allmänheten är centrala prioriteringar som Europeiska ombudsmannen försöker främja inom EU:s förvaltning, och som också vägleder Europeiska ombudsmannens arbete.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 15) har medborgare och juridiska personer med hemvist i EU rätt att få tillgång till alla handlingar som finns hos i stort sett alla EU-institutioner. Detta är också en grundläggande rättighet som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 42). Rätten till tillgång gäller skriftliga handlingar (fysiska och elektroniska) och ljud- eller filminspelningar som rör EU-institutionernas politik, verksamhet eller beslut.

Enligt EU:s bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar (förordning (EG) nr 1049/2001) får allmänheten kontakta institutionerna och begära tillgång till specifika handlingar (om de vet att dessa handlingar finns) eller be att institutionen tar fram handlingar om en viss fråga som de vill ha tillgång till. Institutionerna kan endast vägra tillgång i undantagsfall, om ett utlämnande av handlingarna skulle undergräva vissa intressen som anges i förordning 1049/2001.

Tillgång till de handlingar som finns hos Europeiska ombudsmannen

Enligt förordning (EG) nr 1049/2001 bör institutionerna upprätta ett offentligt register över handlingar. I detta syfte offentliggör ombudsmannen viktiga handlingar som rör verksamheten under avdelningen för ärenden på webbplatsen, liksom samtliga handlingar som har antagits i fråga om strategi, policy och förvaltning. Detta görs på grundval av ombudsmannens Beslut om registerhantering och dokument för arkivering.

Om du vill begära tillgång till andra handlingar som innehas av Europeiska ombudsmannen kan du lämna in en ansökan om detta på något av EU:s officiella språk, på något av följande sätt:

 • Via post till följande adress:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex.
 • Via det kontaktformulär som finns på vår webbplats.
 • Via fax: +33 388179062.

När kan jag förvänta mig att få svar på min förfrågan?

 • Ansökningar om tillgång till handlingar bör behandlas skyndsamt. Du får en mottagningsbekräftelse och inom 15 arbetsdagar efter registreringen antingen beviljas eller vägras du tillgång till handlingen och vi kommer att förklara skälen till vårt beslut.
 • Om en förfrågan gäller ett mycket stort antal handlingar eller är mer komplicerad kan vi behöva förlänga tidsfristen för att behandla ansökan med ytterligare 15 arbetsdagar. I sådana fall meddelar vi dig detta.

Men om jag inte är nöjd med resultatet?

Om du är missnöjd med beslutet om din ansökan kan du begära att vi omprövar vårt beslut (en så kallad bekräftande ansökan). Generalsekreteraren gör då en ny bedömning och svarar dig inom 15 arbetsdagar från det att din förfrågan registrerades. I undantagsfall kan tidsfristen förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar. I sådana fall meddelar vi dig detta.

Om vi vägrar dig tillgång till handlingar och du vill bestrida detta beslut kan du väcka talan vid tribunalen på de villkor som anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 263).

 

Årsrapport om genomförandet av förordning 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar