Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Prístup verejnosti k dokumentom európskeho ombudsmana

Transparentnosť a zodpovednosť voči verejnosti sú hlavnými prioritami, ktoré sa európsky ombudsman usiluje presadzovať v administratíve EÚ a ktorými sa riadi aj práca úradu európskeho ombudsmana.

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (článok 15) majú občania a právnické osoby s bydliskom, resp. sídlom v EÚ právo na prístup k dokumentom takmer všetkých inštitúcií EÚ. Toto predstavuje tiež základné právo uznané v Charte základných práv EÚ (článok 42). Právo na prístup sa vzťahuje na písomné dokumenty (fyzické a elektronické) a audio/audiovizuálne záznamy súvisiace s politikami, činnosťami alebo rozhodnutiami inštitúcií.

Podľa pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom (nariadenie 1049/2001) sa verejnosť môže obrátiť na inštitúcie s cieľom požiadať o prístup ku konkrétnym dokumentom (ak vie o ich existencii) alebo môže požiadať inštitúciu, aby identifikovala dokumenty týkajúce sa konkrétnej záležitosti, ku ktorej chce získať prístup. Inštitúcie môžu odmietnuť prístup len vo výnimočných prípadoch, ak by zverejnenie dokumentov ohrozilo určité záujmy stanovené v nariadení 1049/2001.

Prístup k dokumentom európskeho ombudsmana

Inštitúcie by si mali podľa nariadenia 1049/2001 vytvoriť verejný register dokumentov. Ombudsman na tento účel zverejňuje na našej webovej stránke hlavné dokumenty týkajúce sa jeho činnosti v sekcii online prípady, ako aj všetky dokumenty prijaté v súvislosti so stratégiou, politikouriadením. Uskutočňuje sa to na základe ombudsmanovho plánu týkajúceho sa Rozhodnutie o správe záznamov a plán ukladania dokumentov.

Ak by ste chceli požiadať o prístup k iným dokumentom európskeho ombudsmana, môžete poslať žiadosť o prístup k dokumentom v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ:

 • poštou na adresu:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • cez kontaktný formulár na našej webovej stránke.
 • alebo faxom na číslo: +33 388179062.

Kedy môžem očakávať odpoveď na moju žiadosť?

 • Žiadosti o prístup k dokumentom by mali byť vybavené rýchlo. Potvrdíme prijatie žiadosti. Do 15 pracovných dní od jej zaregistrovania buď poskytneme alebo zamietneme prístup k dokumentu a vysvetlíme dôvody nášho rozhodnutia.
 • Ak sa žiadosť týka veľkého počtu dokumentov alebo je zložitejšia, môže byť potrebné predĺžiť lehotu na spracovanie žiadosti o ďalších 15 pracovných dní. V takomto prípade vás budeme informovať.

Čo mám urobiť, ak nie som s výsledkom spokojný/-á?

Ak nie ste spokojný/-á s rozhodnutím týkajúcim sa vašej žiadosti, môžete požiadať o preskúmanie rozhodnutia, ktoré sme vydali (tzv. opakovaná žiadosť). Generálny tajomník žiadosť posúdi znovu a do 15 pracovných dní od zaregistrovania vašej žiadosti vám odpovie. Vo výnimočných prípadoch môžeme lehotu predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní. V takomto prípade vás budeme informovať.

Ak prístup odmietneme a želáte si napadnúť toto rozhodnutie, môžete podať žalobu na Všeobecnom súde v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 263).

 

Výročná správa o vykonávaní nariadenia 1049/2001 o prístupe verejnosti