Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Publiczny dostęp do dokumentów Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Przejrzystość i odpowiedzialność wobec społeczeństwa to podstawowe priorytety, które Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stara się promować w organach administracji UE. Kieruje się też nimi w swojej pracy biuro Rzecznika.

Zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele i osoby prawne z UE mają prawo dostępu do dokumentów prawie wszystkich instytucji UE. Jest ono też prawem podstawowym określonym w art. 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo dostępu ma zastosowanie do (fizycznych i elektronicznych) dokumentów w formie pisemnej oraz nagrań dźwiękowych/audiowizualnych związanych z polityką, działalnością lub decyzjami instytucji UE.

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi publicznego dostępu do dokumentów (rozporządzenie 1049/2001) można zwrócić się do instytucji o udzielenie dostępu do określonych dokumentów (jeśli wiadomo, że dane dokumenty istnieją) lub poprosić instytucję o wskazanie dokumentów dotyczących konkretnej sprawy i o dostęp do tych dokumentów. Instytucje mogą odmówić dostępu jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy ujawnienie dokumentów może naruszyć interesy określone w rozporządzeniu 1049/2001.

Dostęp do dokumentów przechowywanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Zgodnie z rozporządzeniem 1049/2001 instytucje tworzą publiczny rejestr dokumentów. W tym kontekście Rzecznik zamieszcza dokumenty dotyczące swojej głównej działalności na stronie internetowej, w części poświęconej prowadzonym sprawom. Publikuje także wszystkie przyjmowane przez siebie dokumenty odnoszące się do strategii, politykizarządzania. Działania te prowadzi na podstawie przyjętych zasad, czyli Decyzja w sprawie zarządzania dokumentacją i plan archiwizacji dokumentów.

W odniesieniu do innych dokumentów przechowywanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wnioski o dostęp można kierować w dowolnym języku urzędowym UE:

 • pocztą na następujący adres:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • za pośrednictwem formularza kontaktu znajdującego się na naszej stronie internetowej.
 • lub faksem na numer: +33 388179062.

Kiedy można się spodziewać odpowiedzi na wniosek?

 • Wnioski o dostęp do dokumentów są rozpatrywane bezzwłocznie. Potwierdzamy otrzymanie wniosku, a w ciągu 15 dni roboczych od zarejestrowania wniosku, udzielamy dostępu lub odmowy dostępu do danego dokumentu i przekazujemy uzasadnienie naszej decyzji.
 • Jeśli wniosek dotyczy bardzo dużej liczby dokumentów lub jest bardziej złożony, możemy przedłużyć termin rozpatrywania wniosku o dodatkowe 15 dni roboczych. W takiej sytuacji wnioskodawca otrzymuje stosowną informację.

A jeśli decyzja jest niezadowalająca?

Jeśli decyzja w sprawie wniosku jest niezadowalająca, można wnieść o dokonanie przeglądu decyzji (tzw. ponowny wniosek). Sekretarz Generalny dokonuje ponownej oceny i udziela odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych od rejestracji wniosku. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin o dodatkowe 15 dni roboczych. W takiej sytuacji wnioskodawca otrzymuje stosowną informację.

Jeśli udzielimy odmowy dostępu, a wnioskodawca chce zakwestionować tę decyzję, może wnieść skargę do Sądu zgodnie z warunkami określonymi w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Sprawozdanie roczne z wdrożenia rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu