Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Публичен достъп до документи на Европейския омбудсман

Прозрачността и отчетността пред обществеността са основни приоритети, които Европейският омбудсман се опитва да популяризира в администрацията на ЕС, но от които също така се ръководи работата на службата на Европейския омбудсман.

Според Договора за функционирането на Европейския съюз (член 15) гражданите и юридическите лица, които пребивават в ЕС, имат право на достъп до всеки документ, съхраняван в почти всяка от институциите на ЕС. Това е и основно право, признато в Хартата на основните права на ЕС (член 42). Правото на достъп се прилага за писмени документи (физически и електронни) и аудио/аудиовизуални записи, свързани с политики, дейности или решения на институциите на ЕС.

Съгласно правилата на ЕС относно публичния достъп до документи (Регламент 1049/2001) гражданите може да се свързват с институциите, за да поискат достъп до определени документи (ако знаят за тяхното съществуване) или за да поискат институцията да събере документите по конкретен въпрос, до които те желаят да получат достъп. Институциите могат да откажат достъп само по изключение, когато оповестяването на документите би засегнало определени интереси, посочени в Регламент 1049/2001.

Достъп до документи, съхранявани от Европейския омбудсман

Съгласно Регламент 1049/2001 институциите следва да създадат публичен регистър на документите. За тази цел Омбудсманът публикува основните документи за дейността си в раздела за случаи онлайн на нашия уебсайт, както и всички документи, приети във връзка със стратегията, политиката и управлението. Това се извършва въз основа на Решение за управление на записите и план за подаване на документи.

Ако желаете да поискате достъп до други документи, съхранявани от Европейския омбудсман, можете да подадете заявление за достъп до документи на всеки от официалните езици на ЕС:

 • по пощата на адрес:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex
 • посредством формуляра за контакт на разположение на нашия уебсайт
 • или по факс: +33 388179062

Кога мога да очаквам да получа отговор на своето искане?

 • Заявленията за достъп до документи се обработват своевременно. Ще получите потвърждение за полученото искане и в срок до 15 работни дни от регистрирането му ще бъде предоставен или отказан достъп до документа и ще бъдат обяснени причините за това решение.
 • Ако искането се отнася до много голям брой документи или е по-комплексно, може да се наложи удължаване на крайния срок за обработка на заявлението с още 15 работни дни. Ако случаят е такъв, ще бъдете уведомени.

Какво да направя, ако не съм доволен от резултата?

Ако не сте доволни от решението по Вашето искане, можете да поискате преразглеждане на решението (т.нар. „потвърдително заявление“). Генералният секретар ще направи нова оценка и ще Ви отговори в срок до 15 работни дни от регистрирането на Вашето искане. По изключение срокът може да бъде удължен с още 15 работни дни. Ако случаят е такъв, ще бъдете уведомени.

Ако бъде отказан достъп и желаете да оспорите това решение, имайте предвид, че можете да заведете дело пред Съда на Европейския съюз при условията, определени в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 263).

Годишен доклад относно прилагането на Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп