Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
Przejrzystość/odpowiedzialność (np. dostęp do informacji i dokumentów) 75 20,6%
Kultura służby (np. przyjazne podejście do obywateli, kwestie związane z językiem i terminowość) 61 16,8%
Poszanowanie praw proceduralnych (np. prawa do bycia wysłuchanym) 60 16,5%
Właściwe korzystanie z kompetencji (m.in. w procedurach związanych z naruszeniem przepisów) 49 13,5%
Poszanowanie praw podstawowych 44 12,1%
Rekrutacja 43 11,8%
Odpowiednie zarządzanie kwestiami personelu UE 38 10,5%
Należyte zarządzanie finansami (np. unijne przetargi, granty i udzielanie zamówień) 23 6,3%
Inne 16 4,4%
Etyka 13 3,6%
Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE 7 1,9%
Uwaga: W niektórych przypadkach dochodzenie zamknięto z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.