Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos
Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais) 75 20,6 %
Aptarnavimo kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas) 61 16,8 %
Procesinių teisių užtikrinimas (pvz., teisei būti išklausytam) 60 16,5 %
Tinkamas veikimas savo nuožiūra (be kita ko, atliekant pažeidimo nagrinėjimo procedūras) 49 13,5 %
Pagarba pagrindinėms teisėms 44 12,1 %
Įdarbinimas 43 11,8 %
Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas 38 10,5 %
Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis) 23 6,3 %
Kitos 16 4,4 %
Su etika susiję klausimai 13 3,6 %
Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus 7 1,9 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus, susijusius su dviem ar daugiau temų.