Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Прозрачност/отчетност (например достъп до информация и документи)

75

20,6 %

Култура на обслужване (например ориентираност към гражданите, езици и спазване на сроковете)

61

16,8 %

Зачитане на процесуалните права (например правото на гражданите да бъдат изслушани)

60

16,5 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения)

49

13,5 %

Зачитане на основните права

44

12,1 %

Набиране на служители

43

11,8 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

38

10,5 %

Добро финансово управление (например на свързани с ЕС тръжни процедури, безвъзмездни средства и договори)

23

6,3 %

Други

16

4,4 %

Етика

13

3,6 %

Участие на обществеността при вземането на решения в ЕС

7

1,9%

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.