Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.
Прозрачност/отчетност (например достъп до информация и документи) 75 20,6 %
Култура на обслужване (например ориентираност към гражданите, езици и спазване на сроковете) 61 16,8 %
Зачитане на процесуалните права (например правото на гражданите да бъдат изслушани) 60 16,5 %
Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения) 49 13,5 %
Зачитане на основните права 44 12,1 %
Набиране на служители 43 11,8 %
Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС 38 10,5 %
Добро финансово управление (например на свързани с ЕС тръжни процедури, безвъзмездни средства и договори) 23 6,3 %
Други 16 4,4 %
Етика 13 3,6 %
Участие на обществеността при вземането на решения в ЕС 7 1,9%
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.