Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

O Europskoj mreži pučkih pravobranitelja

Uspostavljena 1996., Europska mreža pučkih pravobranitelja neformalna je mreža pučkih pravobranitelja i sličnih tijela za razmjenu informacija o pravu i politikama EU-a kao i najboljih praksi. Europski je ombudsman nadležan za koordinaciju Europske mreže pučkih pravobranitelja.

Članstvo u Europskoj mreži pučkih pravobranitelja obuhvaća nacionalne i regionalne pučke pravobranitelje iz država članica EU-a, zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u te zemalja EGP-a kao i Europskog ombudsmana i Odbor za predstavke Europskog parlamenta.

S ciljem zaštite prava građana na temelju prava EU-a, Mreža olakšava suradnju među pučkim pravobraniteljima u pitanjima od zajedničkog interesa. U okviru paralelnih istraga Europski ombudsman i članovi Europske mreže pučkih pravobranitelja surađuju u razmatranju pitanja koja uključuju upravu EU-a te nacionalne ili regionalne uprave.

Primjerice, Europski je ombudsman od članova Europske mreže pučkih pravobranitelja zatražio mišljenje tijekom istrage o tome kako Frontex rješava navodna kršenja temeljnih prava kroz svoj „mehanizam za podnošenje pritužbi”. Slično tome, dok je Europski ombudsman istraživao kako Europska komisija prati korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za promicanje prava osoba s invaliditetom da samostalno žive, neki su članovi Mreže istovremeno istražili kako se ta sredstva koriste u njihovim matičnim zemljama ili regijama.

Članovima Mreže na raspolaganju je i stranica upiti za postavljanje pitanja o pravu EU-a koja se pojave tijekom njihovih istraga. Da bi odgovorio na ta pitanja, Europski ombudsman surađuje sa stručnjacima u institucijama EU-a, posebno s Europskom komisijom.

Europski ombudsman redovno organizira velike konferencije za članove Mreže, kao i seminare za istražitelje i specijalizirano osoblje.

Europska mreža pučkih pravobranitelja - izjava

Izjava usvojena Šestim seminarom nacionalnih pučkih pravobranitelja država članica i država kandidatkinja EU-a, Strasbourg, 14. - 16. listopada 2007.

Europska mreža pučkih pravobranitelja pripremila je ovu izjavu kako bi dimenziju rada pučkih pravobranitelja Europske unije učinila poznatijom te razjasnila uslugu koju pružaju ljudima koji podnose pritužbe na pitanja unutar područja prava EU-a.

Nacionalni i regionalni pučki pravobranitelji znatno pridonose tome da građani i prebivatelji EU-a znaju i uživaju svoja prava. Zajedno s Europskim ombudsmanom oni formiraju Europsku mrežu pučkih pravobranitelja.

Europska mreža pučkih pravobranitelja ujedinjuje, na dobrovoljnoj bazi, nacionalne i regionalne pučke pravobranitelje te slična tijela država članica Europske unije, nacionalne pučke pravobranitelje država kandidatkinja te Islanda i Norveške, kao i Europskog ombudsmana te Odbora za predstavke Europskog parlamenta. U Njemačkoj odbori za predstavke na nacionalnoj i regionalnoj razini imaju ulogu sličnu pučkim pravobraniteljima. Oni su dio Mreže.

Zakon i politika EU-a imaju rastući utjecaj na svakodnevni život građana i prebivatelja država članica. Najvećim dijelom njih primjenjuju javne vlasti država članica. Nacionalni i regionalni pučki pravobranitelji bave se pritužbama na javne vlasti država članica, uključujući pritužbe povezane s aktivnostima unutar područja prava EU-a. Europski ombudsman nadgleda institucije EU-a, kao što je Europska komisija.

Odgovarajući nacionalni ili regionalni pučki pravobranitelj odgovoran je za bavljenje pritužbama na javne vlasti države članice, uključujući pritužbe na pitanja unutar područja prava EU-a. Europski ombudsman istražuje pritužbe na institucije i tijela Europske unije.

Iako moći i odgovornosti različitih pučkih pravobranitelja u Mreži jako variraju, oni su svi dužni pružati javnosti uslugu koja je nepristrana, učinkovita i poštena. Unutar granica svojih ovlasti oni podržavaju načela na kojima se temelji Europska unija.

„Unija se temelji na načelima slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava, načela koja su zajednička državama članicama“ (članak 6. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji).

Jedna od najvažnijih aktivnosti Mreže je razmjena informacija o zakonu EU-a i najboljim praksama, kao i ponuda najbolje moguće usluge javnosti. Nacionalni i regionalni pučki pravobranitelji u Mreži mogu od Europskog ombudsmana tražiti pismene odgovore na upite o zakonu EU-a i njegovu interpretaciju, uključujući i upite koji se pojavljuju u njihovu rukovanju specifičnim slučajevima.

Uloga i svrha pučkih pravobranitelja

Pučki pravobranitelji u Mreži neovisne su i nepristrane osobe, uspostavljene ustavom ili zakonom, koje se bave pritužbama na javne vlasti.

Oni pokušavaju postići odgovarajući ishod za svaku pritužbu. Nakon što je istražio pritužbu te utvrdio da je opravdana, pučki pravobranitelj može kritizirati ono što se dogodilo te donijeti zaključak kako je, po njegovu ili njezinu mišljenju, slučajem trebalo pravilno rukovati. U mnogim državama pučki pravobranitelj također može predložiti pravne lijekove koji mogu uključivati, na primjer, ispitivanje odluke, ispriku ili pružanje financijske naknade. Neki pučki pravobranitelji mogu pokušati ostvariti mirno rješenje pritužbe.

U nekim slučajevima podnositelj pritužbe može izabrati između odlaska pučkom pravobranitelju ili sudu. Obično, međutim, pučki pravobranitelj ne može se baviti pritužbom ako se sud bavi ili se bavio predmetom. Za razliku od suda pučki pravobranitelj ne donosi pravno obvezujuće odluke, ali javne vlasti obično slijede preporuke pučkog pravobranitelja. Ako ne slijede, pučki pravobranitelj može, na primjer obavješćivanjem Parlamenta, privući političku i javnu pažnju na slučaj.

Kao što odgovaraju na pritužbe, pučki pravobranitelji također proaktivno rade kako bi povisili kvalitetu javne administracije i javnih službi. Oni potiču pravilan rad uprave i poštovanje prava, predlažu odgovarajuća rješenja sustavnog problema, šire najbolje prakse i promiču kulturu usmjerenosti na pružanje usluga.

Pučki pravobranitelji potiču javne vlasti na sagledavanje pritužbi kao prilike za učinkovitom komunikacijom s podnositeljem pritužbe te ispravljanjem mana u njihovoj usluzi. Sukladno tomu većina pučkih pravobranitelja ne istražuje pritužbu osim ako tijelo, na koje se odnosi pritužba, nije prvo imalo razumnu priliku da samo riješi pitanje.

Precizne osnove na temelju kojih pučki pravobranitelj može djelovati variraju unutar mreže, ali obično uključuju: kršenje prava, uključujući ljudska i temeljna prava; druga nezakonita ponašanja, uključujući nedostatak poštovanja općih zakonskih načela; te izostanak postupanja u skladu s načelima pravilnog rada uprave. Primjeri nepravilnog rada uprave, koje pučki pravobranitelj može pomoći ispraviti, uključuju nerazumnu odgodu, neuspjeh u praćenju uspostavljenih politika ili postupaka, nedostatak nepristranosti, nepravednost, davanje netočnih informacija ili savjeta, nedosljednost te neuslužnost.

Služba javnosti

Pučki pravobranitelji u Mreži dužni su tretirati sve članove javnosti uslužno i s poštovanjem. Oni teže biti dostupni i usmjereni na pružanje usluga, pošteni, nepristrani, dosljedni i učinkoviti.

Unutar granica postavljenih zakonom i potrebom za poštovanjem privatnosti i legitimnih razloga za povjerljivošću, pučki pravobranitelji u Mreži teže za transparentnošću u svojem djelovanju i odlukama. Oni objavljuju kriterije koje primjenjuju u bavljenju pritužbama, iznose razloge za svoje odluke i javno izvješćuju o vlastitim aktivnostima.

Pučki pravobranitelji u Mreži pokušavaju održati odgovarajuću ravnotežu između temeljitosti i brzine svojih istraga, uzimajući u obzir interese podnositelja pritužbi i potrebe za učinkovitom uporabom sredstava.

Dostupnost

Pučki pravobranitelji u Mreži pokušavaju omogućiti besplatan i jednak pristup svima koji imaju pravo koristiti njihove usluge.

Pritužbe se obično mogu direktno usmjeriti pučkom pravobranitelju.

Usluge pučkog pravobranitelja obično su besplatne za podnositelja pritužbe.

Gdje su iznimke gore navedenim načelima nametnute zakonom, pučki pravobranitelj traži umanjiti njihov negativan utjecaj na podnositelje pritužbi, koliko god je to moguće.

Rukovanje pritužbama

Pučki pravobranitelji u Mreži teže brzo i učinkovito riješiti pritužbe. Oni uzimaju u obzir relevantne odredbe zakona EU-a, uključujući opća načela prava, kao što je poštovanje temeljnih prava. Povelja temeljnih prava Europske unije može pružiti korisnu referentnu točku u tom pogledu.

Svaka zaprimljena pritužba pažljivo se analizira tako da se osigura odgovarajući ishod.

Ako je pritužba neprihvatljiva, pučki pravobranitelj brzo obavješćuje podnositelja pritužbe te jasno objašnjava razlog ili razloge. Ako je moguće, pučki pravobranitelj savjetuje podnositelju pritužbe drugo tijelo koje bi moglo pomoći.

Neki pučki pravobranitelji koriste pojednostavljeni postupak, ako preliminarna analiza pokazuje da bi se problem podnositelja pritužbe mogao brzo riješiti, na primjer telefonskim pozivom.

Ako postoji puna istraga pritužbe, pučki pravobranitelj pruža podnositelju pritužbe informacije o istrazi ili osigurava da podnositelj pritužbe može jednostavno dobiti takve informacije. Relevantne informacije mogu se, na primjer, ticati:

 • korištenoga postupka;
 • opsega istrage, uključujući pitanje ili pitanja koja se istražuju; te
 • napretka istrage.

Po zaključenju istrage pučki pravobranitelj izdaje pismeno izvješće ili odluku koji obično pokazuju:

 • nalaze pučkog pravobranitelja;
 • smatra li pučki pravobranitelj pritužbu opravdanom u cijelosti ili samo dijelom te razlog toga mišljenja; te
 • preporuke pučkog pravobranitelja, ako ih ima, predmetnim javnim vlastima.

Objava informacija

Pučki pravobranitelji u Mreži objavljuju lako razumljive informacije, u široko dostupnim oblicima. Takve informacije mogu uključivati, na primjer:

 • tko se ima pravo žaliti;
 • protiv kojih se javnih tijela može podnijeti pritužba;
 • vrste aktivnosti koje mogu biti predmet pritužbe, uključujući aktivnosti unutar područja prava EU-a;
 • uvjete prihvatljivosti pritužbe;
 • kako se žaliti;
 • koji se jezik ili jezici mogu koristiti za pritužbu;
 • (ako je prikladno) uvjete pod kojima pučki pravobranitelj koristi pojednostavljenu proceduru;
 • kako dobiti pojedinačne savjete o mogućnosti pritužbe (npr. telefonska linija); te
 • moguće ishode i pravne lijekove ako se pritužba smatra opravdanom.

Europski ombudsman odlučio je omogućiti širok pristup informacijama koje su objavili nacionalni i regionalni članovi Mreže.

Internetska stranica Europskog ombudsmana http://www.ombudsman.europa.eu sadrži informacije o Mreži i poveznice na početne stranice svojih članova. Internetska stranica također sadrži interaktivni vodič koji se može koristiti za pronalazak pučkog pravobranitelja ili drugog tijela najprikladnijeg za bavljenje pritužbom ili odgovor na zahtjev za informacijom. Informacije su također dostupne na zahtjev od Ureda Europskog ombudsmana (tel. +33 3 88 17 23 13).

Stalno poboljšavanje usluge javnosti

Pučki pravobranitelji u Mreži posvećeni su kontinuiranom poboljšavanju usluge koju pružaju javnosti. Radi toga ova će Izjava biti revidirana po potrebi kako bi pokazala razvoj najboljih praksi.