Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Dostupni jezici: 
  • Polski

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła skargi przeciwko Polsce dotyczące finansowanych przez UE prac geodezyjnych w południowo-wschodniej Polsce oraz polskiego systemu sądownictwa (sprawa 1296/2022/ABZ) (sprawa 1296/2022/ABZ)

Szanowny Panie,

W dniu 7 lipca br. złożył Pan skargę do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwko Komisji Europejskiej, odnośnie sposobu, w jaki rozpatrzyła ona Pana skargi o naruszenie prawa UE przez Polskę. W wiadomości z dnia 5 sierpnia 2022 r., uściślił Pan, że skarga, którą złożył Pan w styczniu 2021 r., nie była skierowana do Komisji.

W ramach naszego dochodzenia, poprosiliśmy Komisję o poinformowanie nas w jaki sposób rozpatrzyła Pana skargi.

Po dokładnej analizie informacji przekazanych w Pana skardze oraz informacji otrzymanych w trakcie dochodzenia, podjęliśmy decyzję o zamknięciu postępowania z następującym wnioskiem:

Nie doszło do niewłaściwego administrowania przez Komisję Europejską. [1]

Komisja dysponuje szerokim zakresem uznania w podejmowaniu decyzji, czy i kiedy wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.[2] W kwestii rozpatrywania istoty skarg przez Komisję, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich może interweniować (zwracając się do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy) tylko wtedy, gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie stanu faktycznego lub prawnego.

Komisja poinformowała nas, że ustosunkowała się do Pana skargi z dnia 27 maja 2020 r. w dniu 7 grudnia 2020 r. oraz że odpowiedziała na Pana późniejsze wiadomości w dniach 25 listopada i 20 grudnia 2021 r. W swoich odpowiedziach Komisja zauważyła, że sprawa poruszona w Pana skardze nie dotyczy zastosowania prawa UE. Komisja poinformowała Pana, iż nie posiada ogólnych uprawnień do interweniowania w kwestiach dotyczących praw podstawowych oraz wskazała, iż Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie tylko wtedy, gdy państwa członkowskie wdrażają prawo UE.[3] Komisja poradziła Panu, aby zwrócił się Pan do właściwych organów w Polsce oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Uważamy, że Komisja w sposób przejrzysty wyjaśniła Panu, dlaczego nie mogła zająć się Pańską skargą. Komisja prowadziła również dalszą korespondencję z Panem w tej sprawie, udzielając Panu wyczerpujących i rozsądnych wyjaśnień. Stwierdzamy zatem, że nie wystąpił oczywisty błąd w sposobie, w jaki Komisja zinterpretowała fakty lub prawo w tej sprawie. Uważamy, że Komisja odniosła się do Pana skargi w odpowiedni sposób.

W świetle powyższych ustaleń, Rzecznik Praw Obywatelskich zamknęła ten aspekt sprawy.

Pańska późniejsza komunikacja z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W dniu 10 września 2022 r. złożył Pan nową skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, w której wskazuje Pan na nieprawidłowości w działaniach polskiej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie w Polsce. Twierdzi Pan, że poruszył Pan tę kwestię w swojej skardze złożonej do Komisji w styczniu 2021 r. i że odpowiedź Komisji była niezadowalająca. Na podstawie informacji zawartych w Pańskiej wiadomości e-mail z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz informacji dostarczonych przez Komisję wynika, że w styczniu 2021 r. nie złożył Pan skargi o naruszenie prawa UE do Komisji.

Rzecznik Praw Obywatelskich może wszcząć dochodzenie w sprawie skarg wyłącznie w przypadku, gdy skarżący najpierw poruszył kwestię w odpowiedni sposób z daną instytucją UE i pozostawił jej wystarczający okres czasu na udzielenie odpowiedzi. Oznacza to, że Rzecznik nie może rozpatrzyć tego aspektu Pana skargi.

Jednakże, z uwagi na to, że ta sprawa wydaje się nie wchodzić w zakres kompetencji Komisji, wydaje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie znalazłaby podstaw do zbadania tego aspektu Pana skargi.

Proszę zauważyć, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące instytucji, organów, urzędów i agencji Unii Europejskiej. Rzecznik nie może rozpatrywać skarg dotyczących organów krajowych.

Chociaż może być Pan rozczarowany rezultatem sprawy, mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się pomocne. Dziękujemy za skontaktowanie się z Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich.

Z wyrazami szacunku,

Tina Nilsson
Szefowa Działu Obsługi Spraw

Strasburg, 2022-11-23

 

[1] Wszystkie informacje na temat procedury i praw związanych ze skargami można znaleźć na stronie internetowej https://www.ombudsman.europa.eu/pl/document/70707 .

[2]  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1989 r., Starfruit przeciwko Komisji, sprawa 247/87, dostępny na stronie internetowej (w jęz. angielskim): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247.

[3] Art. 51 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.