Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Javni pristup dokumentima EU-a i uloga Europskog ombudsmana

Transparentnost je ključni prioritet Europskog ombudsmana. U skladu sa svojim mandatom, Ombudsman ima ulogu mehanizma pravne zaštite za osobe koje su se suočile s poteškoćama u ostvarivanju javnog pristupa dokumentima u posjedu institucija, tijela, ureda i agencija EU-a (institucija EU-a).

Na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije građani i pravne osobe s boravištem, odnosno pravnim nastanom, u EU-u imaju pravo na pristup svim dokumentima koji su u posjedu gotovo svih institucija EU-a. Pravo pristupa podložno je samo ograničenom broju izuzeća. To se odnosi na pisane dokumente (u fizičkom i elektroničkom obliku) i zvučne/audiovizualne snimke povezane s politikama (na primjer, pravni savjeti), aktivnostima (na primjer, putni troškovi povjerenika) ili odlukama (na primjer, evidencija glasova) institucija.

U skladu s pravilima EU-a o javnom pristupu dokumentima (Uredba 1049/2001), građani se mogu obratiti institucijama kako bi zatražili pristup određenim dokumentima (ako znaju da oni postoje) ili zatražili od institucije da identificira dokumente o određenom pitanju kojima žele pristupiti. Ako institucija odbije pristup pozivajući se na jedno od izuzeća u skladu s Uredbom 1049/2001, pojedinci tada mogu zatražiti da institucija preispita svoju odluku (takozvani „ponovni zahtjev”).

Osobe koje traže javni pristup dokumentima mogu se obratiti Europskom ombudsmanu ako je institucija u cijelosti ili djelomično odbila njihov „ponovni zahtjev”. Mogu tvrditi da izuzeća na koja se institucija poziva nisu primjenjiva ili da postoji prevladavajući javni interes za otkrivanje dokumen(a)ta. Mogu se obratiti Ombudsmanu i ako institucija ne odgovori na njihov(e) zahtjev(e) u predviđenom roku. Ombudsmanica nastoji riješiti takve pritužbe što je prije moguće te je u tu svrhu uveden ubrzani postupak.

Pogledajte više informacija o tome kako podnijeti pritužbu Europskog ombudsmanu.

Vidjeti pitanja i odgovore Ombudsmana za javnost o pravu na pristup dokumentima i detaljni priručnik Ombudsmana za dionike.