• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Reforma Europske mreže ombudsmana

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Uvod

Europska mreža ombudsmana (ENO) stvorena je 1996. s ciljem promoviranja razmjene informacija o pravu i politici EU-a te dijeljenja najbolje prakse između nacionalnih i regionalnih ombudsmana i sličnih tijela država članica Europske unije, zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u i ostalih država članica Europskog gospodarskog područja, kao i Europskog ombudsmana i Odbora za predstavke Europskog parlamenta.

Zajednički cilj svih članova Mreže jest braniti građanska prava i osigurati da su javnosti na cijelom području Europe dostupne usluge javne uprave koje su pristupačne, transparentne, etične i odgovorne.

Otkada je preuzela ured u listopadu 2013., aktualna Europska ombudsmanica Emily O'Reilly počela je razvijati i provoditi ambiciozan program reforme usmjeren na tri cilja koja se međusobno nadograđuju:

· utjecaj,

· važnost,

· vidljivost.

Jedan od njezinih ključnih prioriteta u nadolazećim godinama jest reforma Mreže u skladu s ta tri cilja kako bi se osiguralo ostvarenje punog potencijala djelovanja Mreže u interesu europske javnosti. Nakon savjetovanja s članovima ENO-a putem upitnika provedenoga 2014. godine, rasprava na prošlim seminarima Mreže, doprinosa osoblja Europske ombudsmanice i njezina osobnog pregleda aktivnosti Mreže, sastavljen je skup prijedloga za reformu Mreže.

Ključne svrhe Mreže uključuju omogućavanje potpune uključenosti članova Mreže u događanja u pravu i politici EU-a, posebno kada su ta događanja važna za njihov rad na nacionalnoj i regionalnoj razini; olakšavanje pristupa stručnosti unutar institucija EU-a članovima Mreže i poticanje suradnje i dijaloga između Europskog ombudsmana i drugih članova Mreže putem paralelnih istraga, razmjene najbolje prakse i drugih inicijativa u vezi s temama od zajedničkog interesa.

Mreža ima dobar potencijal da postane aktivniji i dinamičniji forum za razmjenu i suradnju uz bolju upotrebu postojećih komunikacijskih kanala i usmjeravanje na odabrana područja politike od javnog interesa.

Europska ombudsmanica želi ojačati svoju koordinatorsku ulogu u Mreži tako što bi postala inovativan i strateški izvor aktivnosti ENO-a u područjima od zajedničkog interesa. Planira povećati vidljivost Mreže i upotrijebiti najbolju praksu nacionalnih i regionalnih uprava na razini EU-a i obrnuto. Redovna interakcija s donositeljima odluka i drugim dionicima u EU-u omogućuje joj da još više ojača europsku dimenziju u raspravama Mreže.

Voditelj jedinice za komunikacije u uredu Europske ombudsmanice i dalje će biti zadužen za ukupnu koordinaciju aktivnosti Mreže. Uz to, voditelj 1. jedinice za pritužbe i istrage koordinirat će paralelne istrage i suradnju s Mrežom u pogledu pravnih pitanja.

Paralelne istrage

Odlična suradnja članova Mreže i Europske ombudsmanice uvelike je poboljšala istragu o Frontexovim zajedničkim operacijama vraćanja koju je pokrenula Ombudsmanica. Paralelne istrage koje je o tom pitanju provelo nekoliko nacionalnih ureda ombudsmana i Europski ombudsman pokazale su veliki potencijal za bolju suradnju među članovima Mreže na pitanjima od zajedničkog interesa. Ovo je prvi put da je postignuta takva suradnja u Mreži i ukazuje na potencijal za veći broj takvih istraga.

Europska ombudsmanica stoga predlaže da se ojača suradnja unutar Mreže provođenjem paralelnih istraga o pitanjima koja se odnose na upravu na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Istrage mogu značajno povećati važnost i vidljivost aktivnosti Mreže usmjerenih na javni interes. Kako bi istrage bile uspješne, teme koje se istražuju moraju se pažljivo odabrati. Pokretanje i zatvaranje tih istraga i izvještavanje o njihovim rezultatima potrebno je uskladiti koliko god je to moguće.

Seminari

Seminari Mreže imaju ključnu ulogu u omogućavanju članovima Mreže da raspravljaju o temama i događajima od zajedničkog interesa, da razmjenjuju iskustva, razvijaju suradnju unutar institucija EU-a i međusobnu suradnju te da predstave dodatnu vrijednost ENO-a europskoj javnosti.

Europska ombudsmanica predlaže reformu i modernizaciju seminara Mreže kako bi se poboljšala vidljivost Mreže u očima opće javnosti, donositelja odluka u EU-u i drugih dionika te da bi se poboljšale mogućnosti za interakciju članova Mreže i institucija EU-a.

Umjesto nacionalnih i regionalnih seminara i seminara službenika za veze koji se održavaju svake dvije godine, Europska ombudsmanica uvest će organizaciju jednog seminara godišnje u Bruxellesu počevši od 2016. godine. Seminar će biti otvoren za sve zainteresirane članove Mreže. Seminari će biti usmjereni na relevantne teme od javnog interesa na razini EU-a i na nacionalnoj razini, npr. u kontekstu paralelnih istraga. Institucije EU-a i druge dionike sa sjedištem u Bruxellesu, kao što su krovne organizacije EU-a, pozvat će se da preuzmu aktivniju ulogu u seminarima kako bi se olakšala razmjena najboljih praksi u cijeloj Europi.

Seminari će se prenositi uživo na internetu kako bi se javnosti i članovima osoblja Mreže omogućilo da prate postupak. Teme će se birati s ciljem privlačenja pažnje novinara i drugih širitelja informacija te poboljšanja vidljivosti ENO-a.

Umjesto objavljivanja informacija o postupku u papirnatom obliku u mjesecima nakon svakog događaja, videozapisi, govori i prezentacije bit će dostupni na internetu odmah nakon događaja. Odjeljak „Događaji” na Extranetu bit će dostupan javnosti i sadržavat će javno dostupan kalendar svih događaja koje organizira ENO, ali i druge mreže i udruženja ombudsmana.

Promjena seminara značajno će povećati njihov utjecaj na opću javnost, članove Mreže i specijaliziranu publiku zahvaljujući strateškom odabiru tema i većoj mogućnosti za interakciju i raspravu.

Ciljani sastanci

Uz godišnja događanja Mreže u Bruxellesu, dodatna se korist može ostvariti daljnjim interakcijama među manjim grupama ureda ombudsmana ili odbora za predstavke radi razmjene informacija o paralelnim istragama ili drugim temama od zajedničkog interesa.

Europska ombudsmanica stoga predlaže da se istraži mogućnost organiziranja redovnih videokonferencija, webinara ili drugih sličnih rješenja kako bi se članovi Mreže češće redovno sastajali. Takvi ciljani sastanci mogli bi se npr. sastojati od istražitelja uključenih u paralelne istrage kako bi mogli razmijeniti izvješća o napretku i učinkovito koordinirati komunikacijske aktivnosti. Nakon uspostave tih ciljanih sastanaka, za njih bi se mogla osigurati bolja upotreba Extraneta radi omogućavanja razmjene informacija.

Razvoj takvih ciljanih sastanaka mogao bi povećati važnost Mreže za osoblje institucija koje su njezine članice i olakšati suradnju. Također pruža mogućnost njihove prilagodbe i razvoja radi zadovoljenja potreba koje se stalno mijenjaju tako što bi se grupe stvarale, razvijale, smanjivale ili raspuštale u skladu s razvojem prioriteta.

Razmjena informacija Mreže

Razmjena informacija Mreže putem Extraneta, dnevne vijesti Ombudsmana, bilten ENO-a te publikacije sa seminara predstavljaju osnovu cijele komunikacije Mreže. No tehnologija se razvija, resursi su ograničeni, a razmjena informacija elektroničkim putem sve više prevladava.

Europska ombudsmanica stoga predlaže reformu i modernizaciju načina interakcije i razmjene informacija među članovima Mreže te osiguravanje dostupnosti informacija javnosti kada je to prikladno. Također želi poboljšati alate za komunikaciju unutar ENO-a kako bi se omogućio dinamičniji dijalog među članovima ENO-a.

Extranet je ključan alat za razmjenu informacija u Mreži te će se provesti njegova modernizacija kako bi se bolje iskoristio „forum”, npr. u kontekstu paralelnih istraga ili priprema seminara. Nadalje, Extranet bi dugoročno trebao postati značajniji izvor informacija o relevantnom pravu EU-a, najboljim praksama u uredima ombudsmana i prikupljenih informacija o temama od zajedničkog interesa.

Srednjoročno će se Extranet pretvoriti u pravo web-mjesto Mreže s javnim odjeljcima i odjeljcima koji će i dalje biti rezervirani za članove Mreže.

Najčitaniji odjeljak Extraneta jest odjeljak „Vijesti”. Europska ombudsmanica poboljšat će sustav dnevnih vijesti njegovom potpunom automatizacijom. To znači da će se sve vijesti primljene od ureda ENO-a putem RSS sažetaka sadržaja na svim dostupnim jezicima automatski prikazivati u dnevnim vijestima. Pretplatnici na dnevne vijesti moći će pak odabrati na kojim jezicima žele primati vijesti i iz kojih država i regija.

Također se planira otvaranje odjeljka „Vijesti” na Extranetu i omogućavanje općoj javnosti da se pretplati na dnevne vijesti. To će također poboljšati vidljivost aktivnosti Mreže.

Europska ombudsmanica također predlaže reforme u vezi s biltenom ENO-a. Budući da će modernizirane dnevne vijesti osigurati redovno obavještavanje članova ENO-a o tematskim novostima u Mreži, predlaže da se tromjesečni bilten ENO-a od 2016. godine zamijeni godišnjim biltenom. Taj će bilten obuhvaćati izvješća o ključnim događanjima u Mreži, uključujući i rezultate paralelnih istraga, najvažnije točke seminara ENO-a i druge relevantne vijesti. Distribuirat će se elektroničkim putem i bit će javno dostupan.

Upiti o pravu EU-a

Otkada je Mreža uspostavljena, deseci ureda ombudsmana poslali su Europskom ombudsmanu upite o pitanjima prava EU-a koja su se pojavila tijekom istraga. Putem postupka upita kojim Europska ombudsmanica pomaže članovima Mreže dobivanjem stručnih odgovora iz institucija EU-a mnoge istrage nacionalnih i regionalnih ombudsmana riješene su na način koji inače ne bi bio moguć.

No postupak upita postao je kompliciran i zahtijeva mnogo vremena. Europska ombudsmanica stoga će reformirati postupak iznutra tako što će ga ubrzati radi postizanja bržih rezultata. To znači da uredi u Mreži mogu podnijeti upite kao i do sada i biti sigurni da će na vrijeme dobiti odgovor kako bi ga mogli upotrijebiti u vlastitim istragama. Ured Europske ombudsmanice tako će upotrijebiti redovnu interakciju s institucijama EU-a na učinkovitiji način da bi dobio zadovoljavajuće i pravovremene rezultate za Mrežu.

Odjeljak „Upiti” na Extranetu i dalje će biti dostupan samo članovima Mreže. Odgovori institucija EU-a na upite o pravu EU-a bit će dostupni svim članovima Mreže. Primjeri uspješnih upita mogli bi se istaknuti u novom biltenu ENO-a.

Povećanjem vidljivosti postupka i pružanjem više informacija o njegovom pozitivnom učinku na urede u Mreži može se značajno povećati važnost tog postupka za ombudsmane i odbore za predstavke.

Sudjelovanje u javnim savjetovanjima Europske komisije o zakonskim prijedlozima

Europska komisija redovno pokreće javna savjetovanja o svojim zakonskim prijedlozima i mogućim politikama. Kada su teme povezane s europskim građanskim pravima, svi zainteresirani članovi Mreže mogli bi podnijeti zajednički doprinos na osnovu stručnosti članova u rješavanju pritužbi i zabrinutosti građana. To bi moglo dodatno ojačati utjecaj i ulogu Mreže s obzirom na stvaranje politika u EU-u.

Partnerstvo za otvorenu vlast

Europska ombudsmanica sve više sudjeluje u projektu Partnerstvo za otvorenu vlast i zadovoljna je činjenicom da se nekoliko članova Mreže također odlučilo uključiti u taj važan projekt. U projekt je sada uključeno dvadeset država članica EU-a. Europska ombudsmanica potiče ombudsmane u tim državama da se uključe u procese Partnerstva za otvorenu vlast kao posrednici u dijalogu između civilnog društva i vlade, kao dio struktura koje upravljaju Partnerstvom za otvorenu vlast ili uvođenjem konkretnih pitanja u akcijske planove. U osam država članica koje nisu dio Partnerstva za otvorenu vlast (Austrija, Belgija, Cipar, Njemačka, Luksemburg, Poljska, Portugal i Slovenija) nacionalni ombudsmani ili odbori za predstavke mogli bi biti prevaga u osiguravanju sudjelovanja. Europska ombudsmanica nastavit će vršiti pritisak na institucije EU-a kako bi one osigurale što veću otvorenost na razini EU-a.

Europska ombudsmanica nada se da će svi članovi Mreže razmisliti o aktivnom uključivanju u Partnerstvo za otvorenu vlast. Ta je tema idealna za raspravu na jednom od budućih događaja Mreže.