• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Reformarea Rețelei europene a ombudsmanilor

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Introducere

Rețeaua europeană a ombudsmanilor (European Network of Ombudsmen – ENO) a fost creată în 1996 cu scopul de a promova schimburile de informații privind legislația și politicile UE și de a face schimb de bune practici între ombudsmanii naționali și regionali și organismele similare din statele membre ale Uniunii Europene, din țările candidate la UE și din alte țări ale Spațiului Economic European, precum și cu Ombudsmanul European și Comisia pentru petiții a Parlamentului European.

Obiectivul comun al tuturor membrilor rețelei este acela de a apăra drepturile cetățenilor și de a se asigura că aceștia beneficiază, în întreaga Europă, de serviciile unor administrații publice ușor accesibile pentru cetățeni, transparente și care acționează în spiritul eticii și al responsabilității.

De la preluarea mandatului în octombrie 2013, Emily O'Reilly, actualul Ombudsman European, a inițiat elaborarea și punerea în aplicare a unui ambițios program de reformă, axat pe trei obiective interdependente:

· impact;

· relevanță;

· vizibilitate.

Una dintre principalele priorități ale Ombudsmanului pentru anii următori constă în reformarea rețelei, în concordanță cu aceste trei obiective, pentru a asigura atingerea potențialului maxim de deservire a interesului public la nivel european. În urma consultărilor derulate în 2014 cu membrii ENO prin intermediul unui chestionar, a discuțiilor purtate în cadrul seminarelor anterioare ale rețelei, a contribuțiilor formulate de echipa Ombudsmanului European și a evaluării activităților rețelei realizată de Ombudsmanul însuși, au fost elaborate o serie de propuneri de reformare a acesteia.

Printre principalele obiective ale rețelei se numără: facilitarea informării complete a membrilor rețelei cu privire la evoluțiile în materie de legislație și politici ale UE, îndeosebi atunci când acestea prezintă o relevanță majoră pentru activitatea lor la nivel național și regional; facilitarea accesului membrilor la expertiza din cadrul instituțiilor UE; încurajarea cooperării și a dialogului dintre Ombudsmanul European și ceilalți membri ai rețelei, prin anchete paralele, schimburi de bune practici și alte inițiative în domenii de interes comun.

Rețeaua prezintă un potențial remarcabil de a deveni un forum mai vibrant și mai dinamic pentru schimburi și cooperare, printr-o mai bună utilizare a canalelor de comunicare existente și prin concentrarea asupra anumitor domenii de politică de interes public.

Ombudsmanul European dorește să își consolideze rolul de coordonare în cadrul rețelei, constituindu-se într-o resursă inovatoare și strategică pentru activitățile acesteia în domeniile de interes comun. Ea intenționează să consolideze vizibilitatea rețelei și să promoveze cele mai bune practici de la nivelul administrațiilor naționale și regionale la nivelul UE și viceversa. Datorită interacțiunii constante a Ombudsmanului cu factorii de decizie din UE și cu alte părți interesate din Uniune, în cadrul dezbaterilor rețelei dimensiunea europeană reușește să se facă simțită mai puternic decât în trecut.

La nivelul oficiului Ombudsmanului European, șeful Unității pentru comunicare va continua să răspundă de coordonarea generală a activităților rețelei. În plus, șeful Unității nr. 1 pentru plângeri și anchete va coordona anchetele paralele și cooperarea cu rețeaua pe probleme juridice.

Anchete paralele

Colaborarea excelentă dintre membrii rețelei și Ombudsmanul European a contribuit în mare măsură la ancheta din proprie inițiativă a Ombudsmanului privind operațiunile comune de returnare derulate de Frontex. Anchetele paralele desfășurate de diferitele oficii naționale ale ombudsmanilor și de către Ombudsmanul European pe marginea acestui subiect au demonstrat cât de mare este potențialul de intensificare a cooperării între membrii rețelei în domeniile de interes comun. A fost pentru prima dată când s-a reușit o astfel de cooperare prin intermediul rețelei, ceea ce demonstrează potențialul de a desfășura și alte astfel de anchete.

Prin urmare, Ombudsmanul European propune consolidarea cooperării în cadrul rețelei prin derularea de anchete paralele în problemele care implică administrațiile naționale și administrația Uniunii Europene. Anchetele au potențialul de a spori în mod semnificativ relevanța și vizibilitatea activităților rețelei în interesul publicului larg. Pentru a avea succes în acest demers, trebuie alese cu grijă domeniile care vor face obiectul anchetelor. În măsura posibilului, s-ar putea alinia procedurile de deschidere și închidere a anchetelor și de raportare a rezultatelor acestora.

Seminare

Seminarele rețelei îndeplinesc un rol vital, deoarece le permit membrilor rețelei să dezbată teme și evoluții de interes comun, să împărtășească experiențe, să dezvolte cooperarea reciprocă și cu instituțiile UE și să demonstreze publicului european plusul de valoare pe care îl aduce Rețeaua europeană a ombudsmanilor.

În vederea creșterii vizibilității rețelei în rândul publicului larg, al factorilor de decizie ai UE și al altor părți interesate, precum și în vederea cultivării oportunităților de interacțiune între membrii rețelei și instituțiile UE, Ombudsmanul European propune reformarea și modernizarea seminarelor rețelei.

În locul seminarelor bienale naționale, regionale și ale ofițerilor de legătură ai rețelei, începând cu anul 2016 Ombudsmanul European va organiza un singur seminar anual la Bruxelles. Participarea va fi deschisă pentru toți membrii rețelei care sunt interesați. Seminarele se vor axa asupra unor teme de interes relevante pentru publicul de la nivelul UE și de la nivel național, de exemplu în contextul anchetelor paralele. Instituțiile UE și alte părți interesate cu sediul la Bruxelles, de exemplu organizațiile umbrelă ale UE, vor fi invitate să joace un rol mai activ în cadrul seminarelor, cu scopul de a facilita schimbul de bune practici în întreaga Europă.

Seminarele vor fi transmise în direct pe internet, astfel încât publicul larg și personalul membrilor rețelei din toată Europa să poată urmări lucrările acestora. Temele seminarelor vor fi alese astfel încât să suscite și interesul jurnaliștilor și al altor multiplicatori de informație, în vederea creșterii vizibilității Rețelei europene a ombudsmanilor.

În locul publicării pe suport de hârtie a lucrărilor seminarului în lunile care urmează fiecărui eveniment, înregistrările video, discursurile și prezentările vor fi disponibile online imediat după terminarea acestuia. Secțiunea „Evenimente” a serviciului de extranet va fi făcută publică și va cuprinde un calendar general accesibil al tuturor evenimentelor organizate nu doar de ENO, ci și de alte rețele și asociații ale ombudsmanilor.

Restructurarea seminarelor va spori impactul acestora în rândul publicului larg, al membrilor rețelei și al publicului specializat prin alegerea mai strategică a temelor abordate, dar și prin oferirea mai multor posibilități de interacționare și dezbatere.

Reuniuni pe teme specifice

În afara evenimentelor anuale ale rețelei care vor avea loc la Bruxelles, ar putea fi utile și alte interacțiuni între grupuri mai restrânse, alcătuite din oficiile ombudsmanilor sau din comisiile pentru petiții, în vederea schimburilor de informații privind anchetele paralele sau alte teme de interes comun.

Prin urmare, Ombudsmanul European propune să fie explorată posibilitatea organizării sistematice a unor videoconferințe, webinare sau a altor astfel de soluții cu ajutorul cărora membrii rețelei să se întâlnească mai regulat. Astfel de reuniuni specifice s-ar putea adresa, de exemplu, anchetatorilor din cadrul anchetelor paralele, în vederea împărtășirii rapoartelor intermediare și a coordonării activităților de comunicare. În contextul acestor reuniuni s-ar putea realiza o mai bună utilizare a serviciului de extranet, odată constituit, în vederea distribuirii informațiilor.

Organizarea unor astfel de reuniuni specifice prezintă potențialul de a spori relevanța rețelei pentru personalul instituțiilor membre și de a facilita cooperarea. De asemenea, aceste reuniuni au potențialul de a se adapta și de a evolua în vederea îndeplinirii unor nevoi în continuă schimbare, prin crearea, dezvoltarea, ajustarea sau dizolvarea de grupuri în funcție de evoluția priorităților.

Schimbul de informații în cadrul rețelei

Schimbul informațiilor cunoscute de către membrii rețelei prin intermediul serviciului de extranet, al serviciului de presă zilnic „Ombudsman Daily News”, al buletinului informativ al rețelei și al publicațiilor aferente seminarelor constituie elementul central al comunicațiilor rețelei. Tehnologiile avansează însă, resursele sunt insuficiente, iar distribuirea electronică a informațiilor devine tot mai răspândită.

Prin urmare, Ombudsmanul European propune reformarea și modernizarea modului în care membrii rețelei interacționează și fac schimb de informații, precum și punerea informațiilor la dispoziția publicului acolo unde este cazul. Ea ar dori, de asemenea, să îmbunătățească instrumentele de comunicare ale rețelei astfel încât să dinamizeze dialogul dintre membrii acesteia.

Extranetul este instrumentul-cheie în schimbul de informații din cadrul rețelei și va fi modernizat pentru a asigura o mai bună utilizare a „forumului”, de exemplu în contextul anchetelor paralele sau al pregătirii seminarelor. În plus, extranetul ar trebui să devină, pe termen lung, o sursă mai pertinentă de informații privind legislația UE relevantă, bunele practici ale oficiilor ombudsmanilor și culegerea de informații pe teme de interes comun.

Pe termen mediu, extranetul se va transforma într-un autentic site al rețelei, care va avea secțiuni destinate publicului și secțiuni rezervate în continuare membrilor rețelei.

Secțiunea cea mai citită a extranetului este secțiunea „Știri”. Ombudsmanul European îmbunătățește în prezent serviciul de presă zilnic, automatizându-l în totalitate. Acest lucru presupune afișarea automată în serviciul de presă zilnic a tuturor știrilor primite prin flux RSS din partea oficiilor ENO, în toate limbile disponibile. La rândul lor, abonații serviciului de presă zilnic vor putea alege limba în care doresc să primească știrile, precum și țările și regiunile de proveniență ale acestora.

Se preconizează, de asemenea, deschiderea către publicul larg a secțiunii „Știri” din cadrul extranetului, precum și posibilitatea abonării acestuia la serviciul de presă zilnic. Și acest lucru va contribui la creșterea vizibilității activităților rețelei.

Ombudsmanul European propune și o serie de reforme care vizează Buletinul informativ al ENO. Întrucât versiunea modernizată a serviciului de presă zilnic va garanta că membrii rețelei primesc periodic știri din domeniile de interes ale rețelei, Ombudsmanul propune înlocuirea buletinului informativ al rețelei, publicat trimestrial, cu un buletin informativ anual începând din 2016. Acest buletin informativ va cuprinde rapoarte privind evoluțiile principale din cadrul rețelei, printre care rezultatele anchetelor paralele, aspectele principale ale seminarelor ENO și alte știri relevante. Buletinul va fi diseminat pe cale electronică și va fi pus la dispoziția publicului larg.

Întrebări privind legislația UE

De la crearea rețelei, zeci de oficii ale ombudsmanilor au transmis Ombudsmanului European întrebări referitoare la aspecte legate de legislația UE semnalate în timpul anchetelor. Prin intermediul procedurii de adresare de întrebări, prin care Ombudsmanul European îi ajută pe membrii rețelei obținând răspunsuri din partea experților de la instituțiile UE, numeroase anchete naționale și regionale ale ombudsmanilor au fost rezolvate într-un mod care altfel nu ar fi fost posibil.

Procedura de adresare de întrebări a devenit însă greoaie și îndelungată. Prin urmare, Ombudsmanul European va reforma procedura la nivel intern, accelerând-o în vederea obținerii de rezultate mai prompte. Cu alte cuvinte, oficiile rețelei pot adresa întrebări la fel ca înainte și au certitudinea primirii unui răspuns în timp util pe care să îl poată utiliza în propriile anchete. Oficiul Ombudsmanului European își va eficientiza interacțiunea periodică cu instituțiile UE pentru a obține rezultate mulțumitoare și prompte pentru rețea.

Secțiunea „Întrebări” a extranetului va rămâne accesibilă exclusiv membrilor rețelei. Răspunsurile oferite de instituțiile UE la întrebările referitoare la legislația UE vor fi puse la dispoziția tuturor membrilor rețelei. Exemplele de întrebări la care s-a obținut un răspuns ar putea fi evidențiate în noul Buletin informativ al ENO.

Odată cu sporirea vizibilității procedurii și cu furnizarea mai multor informații referitoare la impactul său pozitiv asupra oficiilor membrilor rețelei, relevanța acesteia pentru ombudsmani și comisiile pentru petiții poate cunoaște o creștere semnificativă.

Participarea la consultările publice ale Comisiei Europene privind propunerile legislative

Comisia Europeană lansează periodic consultări publice privind propunerile sale legislative și opțiunile sale în materie de politică. Dacă tematica se referă la drepturile cetățenilor europeni, toți membrii interesați ai rețelei ar putea depune o contribuție comună, bazată pe experiența proprie în soluționarea plângerilor și în abordarea îngrijorărilor exprimate de cetățeni. Astfel s-ar putea consolida și mai mult impactul și rolul rețelei în ceea ce privește elaborarea politicilor UE.

Parteneriatul pentru o guvernare deschisă

Ombudsmanul European s-a implicat tot mai mult în Parteneriatul pentru o guvernare deschisă (Open Government Partnership – OGP) și se bucură să constate că mai mulți membri ai rețelei au luat, de asemenea, inițiativa de a participa la acest proiect important. Până în prezent, în proiect s-au înscris 20 de state membre ale UE. Ombudsmanul European încurajează ombudsmanii din aceste state membre să se implice în procesele specifice ale OGP în calitate de mediatori ai dialogului dintre societatea civilă și autorități, ca parte a structurilor de gestionare a OGP sau prin integrarea unor „întrebări” concrete în planurile de acțiune. În cele opt state membre care nu s-au înscris în Parteneriatul pentru o guvernare deschisă (Austria, Belgia, Cipru, Germania, Luxemburg, Polonia, Portugalia și Slovenia), ombudsmanii naționali sau comisiile pentru petiții ar putea fi o pârghie importantă pentru asigurarea participării. Ombudsmanul European va continua să facă presiuni asupra instituțiilor UE în vederea optimizării deschiderii la nivelul Uniunii.

Ombudsmanul European speră ca toți membrii rețelei să aibă în vedere posibilitatea implicării active în Parteneriatul pentru o guvernare deschisă. Această chestiune se conturează ca o temă ideală de dezbatere în cadrul unuia dintre viitoarele evenimente ale rețelei.