An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Achoimre ar an gcinneadh i gcás 1311/2016/TM faoin tslí ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta le tuairisc sábháilteachta

Bhain an cás leis an gcaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA) le ‘tuairisc sábháilteachta’ a chuir meicneoir cothabhála aerárthaigh a bhí ag obair ag bunáit chothabhála ag aerfort san AE faoi bhráid. Ní raibh an gearánach sásta gur theip ar EASA eolas a thabhairt dó maidir leis an méid a lean óna thuairisc.

Déileáladh le tuairisc an ghearánaigh faoi rialacha Tuairiscithe Rúnda Sábháilteachta (CSR) EASA. De réir na rialacha a bhí i bhfeidhm ag an am, cuireadh in iúl do dhaoine nach dtabharfaí eolas dóibh maidir leis an méid a lean óna dtuairisc.

D’fhiosraigh an tOmbudsman an tsaincheist agus chinn sí gur ionann cleachtas EASA, gan faisnéis leantach a sholáthar maidir leis na tuairiscí a fhaigheann sé, agus cás drochriaracháin. Mhol an tOmbudsman do EASA an nós imeachta CSR a leasú lena chinntiú go bhfaigheann na daoine a thuairiscíonn imní sábháilteachta aiseolas a mhéid agus gur féidir sin a dhéanamh gan dochar do shláine ghníomhaíochtaí EASA.

Ghlac EASA le moladh an Ombudsman agus d’athraigh sé a chleachtas maidir le haiseolas i leith na n-imní sábháilteachta sin a thuairisciú. Chuir an tOmbudsman fáilte roimh na gníomhartha láithreacha a rinne EASA agus dúnadh an fiosrúchán.